CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /news/2012/02112012/

Candidat la alegerile pentru titlul de academician Ion Tighineanu-savant talentat cu rezultate ponderabile în fizica modernă


2 noiembrie 2012

Îl avem alături pe colegul nostru, Ion Tighineanu, de ani buni. Îi cunoaştem activitatea ştiinţifică, cât şi cea de management al cercetării, îl ştim ca om. Un element-cheie din ceea ce ne uneşte este dragostea mare faţă de fizică, disciplină care astăzi nu pare a fi prea solicitată de tineri, dar pe noi ea ne-a ademenit şi ne-a captivat în mrejele ei, ne-a încurajat cu rezultatele realizate în cercetare, ne-a înălţat prin focul sacru al creaţiei. Unii dintre noi au găsit aria creativă pe segmentul cercetărilor fundamentale teoretice, alţii – pe cel al ştiinţelor inginereşti, iar dl Tighineanu – pe segmentul cercetărilor experimentale şi mai nou – al investigaţiilor tehnologice şi ştiinţifice la scară nanometrică. Ne uneşte devotamentul faţă de ştiinţă, de ţară, ne mândrim cu apartenenţă la breasla de fizicieni. Toţi suntem fii ai acestui pământ, muncim pentru prosperarea ţării noastre, o cale sigură, în acest sens, fiind traseul integrării ştiinţei Moldovei în spaţiul european şi internaţional de cercetare.

Dar să revenim la dl Ion Tighineanu, căci anume despre el este astăzi vorba. Are o pregătire excelentă: a absolvit cu menţiune Institutul de Fizică şi Inginerie din Moscova, doctorantura Institutului de Fizică „P. N. Lebedev” al Academiei de Ştiinţe a URSS, instituţie cu o bună reputaţie în lume. În cadrul unor stagii îndelungate, a realizat proiecte ştiinţifice în Germania, Italia, SUA. A prezentat Republica Moldova cu referate invitate la zeci de forumuri ştiinţifice internaţionale de cel mai înalt nivel. A acumulat o impresionantă experienţă internaţională, vizitând practic toate ţările industrial dezvoltate: SUA, Germania, Japonia, Coreea de Sud, China, Canada, Franţa, Marea Britanie, Austria, Elveţia, Belgia, Olanda, Suedia, Polonia, Cehia, Slovenia, Ungaria etc. Ultimii cinci ani este reprezentant plenipotenţiar al Guvernului RM la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, Federaţia Rusă.

Prin toate acestea s-a conturat statutul actual al fizicianului Ion Tighineanu de savant format, cu o şcoală ştiinţifică în domeniul nanotehnologiilor nelitografice, în cadrul căreia pe parcursul anilor şi-au susţinut tezele 14 doctori în ştiinţe şi 2 doctori habilitaţi. Are la activ 50 brevete de invenţie. A publicat peste 550 lucrări ştiinţifice, inclusiv cca 250 – în reviste internaţionale cu factor de impact. Doar revistele „Applied Physics Letters” şi „Journal of Applied Physics” i-au găzduit peste 30 de articole. Este coautor a 4 monografii în engleză, 2 dintre care au ieşit de sub tipar la editurile „Springer” (Germania) şi „Woodhead Publishing” (Marea Britanie). O altă monografie poate fi accesată pe internet la adresa:http://www.porous-35.com/ Conform datelor Institutului de Informaţie Ştiinţifică din SUA, cercetătorul moldovean, acumulând circa 2000 de referinţe la lucrările sale, este unul din cei mai citaţi savanţi din ţară. Având indicele personal Hirsch egal cu 25, a atins cea mai înaltă cotă de citări pentru Republica Moldova, care de fapt este una onorabilă şi pentru un fizician de calibru, să zicem, din Germania, Scoţia etc.

Ca rezultat al activităţii prodigioase ştiinţifice şi didactice, în 1993 dl Ion Tighineanu a devenit profesor universitar, iar în 2007 a fost ales membru corespondent al AŞM. Este deţinător al Premiului Naţional în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii (2004), al Premiului „Savantul anului în domeniul ştiinţelor reale” (2005), al titlului onorific „Om Emerit” (2005), are 17 medalii de aur şi argint obţinute la diverse expoziţii internaţionale de inventică, inclusiv, a Medaliei de Aur „Inventator Remarcabil” a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (2011), precum şi al Ordinului „Gloria Muncii” (2010).

În această toamnă, colegul nostru, Ion Tighineanu, participă la cursa alegerilor pentru titlul de academician al AŞM, fiind înaintat de două institute academice – Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” şi Institutul de Fizică Aplicată. Adunarea membrilor AŞM se va întruni în acest scop în luna noiembrie curent. În contextul dat, ne exprimăm şi pe această cale simpatia noastră şi tot sprijinul pentru candidatul la cel mai înalt titlu academic, la specialitatea „Nanotehnologii”.

Dar pentru a fi cât mai convingători şi pentru cititori, vom mai răsfoi câteva file din viaţa şi activitatea plină de muncă creativă şi hărnicie a fizicianului Ion Tighineanu. În anii `90 ai secolului trecut, vizitând mai multe ţări pe diverse continente ale lumii, şi-a conturat un scop bine definit: să clădească acasă, în Republica Moldova, o infrastructură adecvată cercetării la nivel mondial cu echipament ştiinţific şi tehnologic modern. Ulterior, subsemnaţii au fost martori oculari al realizării pas cu pas a acestei intenţii îndrăzneţe: începând cu anul 1997, după finalizarea în Germania a unui proiect ştiinţific (finanţator Fundaţia „Alexander von Humboldt”), an de an aducea la AŞM şi UTM unităţi de utilaj, obţinute în cadrul proiectelor comune sau oferite ca donaţii. Cu timpul au fost achiziţionate microscoape optice moderne, un microscop electronic, un microscop de forţe atomice, instalaţii pentru procesarea fotoelectrochimică a materialelor şi crearea filmelor subţiri din diverse materiale. Au fost, de asemenea, achiziţionate toate componentele necesare pentru procesarea fotolitografică.

Baza tehnologică performantă a permis ca deja în 2002, în cadrul Centrului Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor, afiliat UTM, să demareze lucrări orientate spre elaborarea a noi nanotehnologii şi nanomateriale. Ulterior aceste cercetări s-au extins în cadrul Institutului de Fizică Aplicată şi Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale, ultimul fiind redenumit în Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”, graţie şi creării în 2009, cu suportul m. c. Ion Tighineanu, a Laboratorului de nanotehnologii, dotat cu echipamente ştiinţifice şi tehnologice de ultimă generaţie.

Vom sublinia, ceea ce este deosebit de important, că întreaga infrastructură nanotehnologică, creată cu sprijinul dumnealui şi ai altor savanţi, este accesibilă pentru utilizare colectivă. Zeci şi zeci de echipe din diverse institute ştiinţifice, universităţi şi întreprinderi au beneficiat de această bază tehnologică modernă care, la rândul ei, a impulsionat activităţile de cercetare în domeniu şi a contribuit la pregătirea unei noi generaţii de cadre tinere. În contextul dat, vom menţiona că la iniţiativa fizicienilor de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, între 22-23 octombrie curent, în capitala de nord a republicii, a avut loc Conferinţa jubiliară „10 ani ale nanotehnologiilor în Republica Moldova”. Aria cercetărilor în domeniul respectiv s-a extins şi în alte regiuni ale ţării.

Menţionasem mai sus că prof. Ion Tighineanu a fondat o şcoală ştiinţifică într-un domeniu nou – al nanotehnologiilor nelitografice. Vom explica şi pentru cititorul neiniţiat că acestea reprezintă tehnologii noi de structurare a materialelor la scară nanometrică, realizate în baza fenomenelor de autoorganizare sau înscrierii directe cu ajutorul fasciculelor de ioni. Activând în calitate de profesor la Catedra de microelectronică şi inginerie biomedicală a UTM, dânsul a selectat de-a lungul anilor cei mai buni studenţi cu aptitudini vădite pentru cercetarea ştiinţifică. Pentru a avea în continuare veritabile cadre de profesionişti, susţine în permanenţă mobilitatea tinerilor cercetători, oferindu-le posibilitatea de a acumula experienţă internaţională şi în laboratoarele din Germania, Marea Britanie, Franţa, Elveţia, SUA etc.

Ne bucură şi ne mândrim cu realizările impresionante ale cercetătorului Ion Tighineanu din ultimii ani. Elaborările sale nanotehnologice au fost selectate de cinci ori de către portalul NanoTechWeb.org din Marea Britanie, ca fiind printre cele mai performante din lume, unele dintre acestea fiind reflectate şi pe copertele unor prestigioase reviste ştiinţifice internaţionale. Dintre procedeele nanotehnologice şi nanomaterialele elaborate vom evidenţia litografia cu sarcină de suprafaţă, nanopiramidele din nitrură de galiu cu o rezistenţă record la radiaţie, reţelele ordonate de nanotuburi din dioxid de titan şi de structuri bidimensionale metal-semiconductor pentru utilizare în fotonică, precum şi membranele ultra-subţiri, cu o grosime de doar câţiva atomi, pentru aplicaţii senzorice. Nu întâmplător, dl Ion Tighineanu a fost invitat recent în calitate de copreşedinte al Conferinţei Internaţionale „SPIE Nanotechnology” ce se va întruni în primăvara anului următor la Grenoble, Franţa, vezi http://spie.org/app/program/index.cfm?fuseaction=conferencedetail&conference_id=1042403&event_id=1042229&list=1. Merită a fi apreciată şi propunerea UNESCO de a contribui cu un capitol la ediţia „Encyclopedia of Life Support Systems: Nanoscience and Nanotechnologies”, lucru deja realizat, vezi http://www.eolss.net/Sample-Chapters/C05/E6-152-51-00.pdf

Încă un detaliu semnificativ care îl caracterizează pe colegul nostru în calitate de cercetător, dar şi de profesor universitar. În luna martie curent, la invitaţia canalului TV “Культура” al Federaţiei Ruse, în cadrul programului “Academia”, vicepreşedintele AŞM Ion Tighineanu, a ţinut prelegerea publică “Nanotehnologiile – provocarea timpului” privind istoria dezvoltării spectaculoase a nanotehnologiilor şi a celor mai importante realizări ştiinţifice din domeniu (http://www.tvkultura.ru/news.html?id=950688&cid=6). Prelegerea savantului moldovean a fost înalt apreciată de organizatori şi telespectatori, ea fiind ulterior retransmisă de canalele TV “Культура” şi “РТР Планета”. Ultima repetare a emisiunii din primăvară a avut loc pe 31 august 2012, în ajunul noului an de învăţământ, ceea ce subliniază actualitatea materialului expus pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi. Totodată, prezentarea respectivă a fost inclusă şi pe portalul de prelegeri publice al Rusiei (http://lessontv.ru/load/5-1-0-980" ). Amintim că în anii precedenţi, în cadrul programului „Academia”, au ţinut prelegeri publice astfel de somităţi ştiinţifice ca acad. Jores Alferov, laureat al Premiului Nobel în fizică, profesorul Sergei Kapiţa, bine cunoscut şi la noi în ţară, academicienii Vladimir Skulachev şi Konstantin Skryabin – experţi de talie mondială în biochimie şi bioinginerie etc. Cu atât mai mult, ne onorează prezenţa colegului nostru Ion Tighineanu în faţa milioanelor de telespectatori ai Rusiei şi altor state ale lumii.

Activând mai mulţi ani în echipa de conducere a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, vicepreşedintele Ion Tighineanu a contribuit mult la consolidarea comunităţii ştiinţifice. Expresia pe care adesea o utilizează în dialog cu cercetătorii – „Fiind puţini, suntem sortiţi consolidării” – a devenit proverbială în cadrul unor dezbateri publice privind viitorul ştiinţei. Alături de preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca şi de alţi colegi, dânsul a adus o contribuţie importantă şi în vederea asocierii Republicii Moldova la Programul comunitar Cadru 7.

Din cele expuse succint credem că s-a conturat şi pentru cititori imaginea ireproşabilă de autoritate ştiinţifică internaţională şi naţională a membrului corespondent Ion Tighineanu, o personalitatea cu capacităţi ponderabile pentru a contribui cu perseverenţă la edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere, la evoluţia şi prosperarea ţării noastre. Ne exprimăm susţinerea unanimă şi îi urăm Domniei sale realizări frumoase în tot ceea ce îşi propune în continuare.

Mircea Bologa, Ion Bostan, Valeriu Canţer,
Sveatoslav Moscalenco, Vsevolod Moscalenco
– membri titulari ai AŞM

Schiţa a fost publicată în hebdomadarul "Literatura şi Arta" de la 1 noiembrie 2012


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare