CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /news/2012/23112012/

Gheorghe Rusnac la 70 de ani: Autografe în pînza vremii


23 noiembrie 2012

Academicianul Gheorghe Rusnac, vicepreşedinte al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, cunoscut cercetător şi profesor universitar, rector, pe parcurs de 14 ani (1993-2007), al USM, preşedinte al Consiliului Rectorilor din RM (1997–2007), ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Italiană şi în Republica Malta (2007-2011) a ajuns la un popas aniversar. Volens-nolens, îţi pui întrebarea: cu ce a ajuns la acest hotar de viaţă omul şi cetăţeanul Gheorghe Rusnac, ce-a a adunat pe această lume moldavă, dezorientată în ultimele două decenii de multiple probleme politice şi economice?

Noi, cei care îl cunoaştem pe dl Gheorghe Rusnac de mai multe decenii, care am colaborat cu el, făcând o retrospectivă, îl vedem, mai întâi de toate, în mediul Universităţii de Stat din Moldova, la Alma Mater, pe care dînsul a absolvit-o precum şi mulţi dintre noi. Născut în s. Ocniţa, r-ul Ocniţa, după absolvirea şcolii pedagogice din Soroca şi un an de lucru ca învăţător în sat, a venit la Chişinău. Aici a parcurs calea de la student până la doctorand, de la lector-asistent până la profesor universitar, de la şef de catedră şi prodecan până la rector al USM. A contribuit enorm la dezvoltarea Universităţii de Stat, o analiză în acest sens a încercat să facă dumnealui într-un raport pe care l-a prezentat în faţa Senatului la încheierea mandatului de rector, înainte de a pleca în misiune diplomatică. La unele dintre aceste date statistice mă voi referi în continuare.

Gheorghe Rusnac, ajungînd în vârful piramidei universitare (1993), era conştient de faptul că dezvoltarea celei mai mari instituţii de învăţământ superior din ţară cu un potenţial valoros de cadre didactice şi ştiinţifice, în noile condiţii ale economiei de piaţă, trebuia să se desfăşoare în baza celor mai frumoase tradiţii, formate de-a lungul anilor, modernizînd sistemul de educaţie şi consolidînd poziţia de lider a USM în spaţiul universitar naţional. Iar aceasta însemna munca zilnică, uneori şi de rutină: şedinţe, ore în faţa studenţilor şi doctoranzilor, studierea experienţei universităţilor din străinătate, un management eficient, inclusiv acumularea surselor extrabugetare în haznaua instituţiei, pentru ca Alma Mater să dobândească noi performanţe academice şi ştiinţifice.

Astfel, USM a fost prima instituţie de învăţămînt superior care a obţinut acreditarea naţională academică; prima a fost şi la acreditarea ştiinţifică; prima a câştigat şi a implementat proiecte în cadrul programelor internaţionale TEMPUS-TACIS, INTAS, ERASMUS MUNDUS. Ei îi aparţine întîietatea în elaborarea standardelor de formare profesională iniţială şi de aplicare a sistemului de credite academice a Cartei Bologna etc.

Dezvoltarea instituţională a USM s-a soldat cu creşterea numărului de facultăţi de la 10 la 13, la cele existente adăugîndu-se: Relaţii Internaţionale, Studii Politice şi Administrative; Asistenţă Socială, Sociologie şi Filozofie; Ştiinţe Economice. Au fost realizate modificări esenţiale şi în componenţa catedrelor, unele dintre ele fiind suprimate sau comasate, în paralel, deschise altele noi. Ca rezultat al acestor modificări structurale registrul formativ universitar s-a extins de la 24 la 69 de specialităţi. În centrul atenţiei rectorului Gheorghe Rusnac a fost şi problema consolidării bazei tehnico-materiale a USM şi a infrastructurii universitare. În cei 14 ani de activitate au fost edificate blocul nr. 6, 2 anexe la blocul nr. 2, blocul nr. 7. Noile clădiri au fost construite în exclusivitate din resurse extrabugetare în sumă de 74,4 milioane lei. În această perioadă au intrat, de asemenea, în patrimoniul universitar Palatul Sporturilor, Centrul editorial-poligrafic, muzeul USM, Centrala telefonică, 3 cazangerii producătoare de energie electrică şi termică, baza de odihnă de la Vadul lui Vodă etc. Ca urmare, a activităţii manageriale prolifice, precum şi a noilor politici educaţionale implementate de colectivul, condus de dl Rusnac, numărul studenţilor a crescut de la 6.021 în 1993 – la 23 mii în 2007.

Rezultate remarcabile au fost înregistrate în domeniul pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. În perioada rectoratului dlui Gheorghe Rusnac 303 persoane au susţinut tezele de doctor în ştiinţe şi 30 de doctor habilitat; la momentul încheierii mandatului, la catedre activau 392 posesori ai diplomelor de master. În prezent, omagiatul continuă această activitate în calitate de preşedinte al Comisiei de experţi în politologie, administraţie publică, jurnalism şi ştiinţe ale comunicării a CNAA, foarte necesară pentru dezvoltarea în continuare a ştiinţei şi educaţiei în ţara noastră, rezultate care, în ansamblu, vor contribui la evoluţia ascendentă a ţării noastre.

Academicianul Gheorghe Rusnac se evidenţiază în arealul nostru ştiinţific şi ca fondator al şcolii naţionale de ştiinţe politice. Sub conducerea sa au susţinut tezele de doctor şi doctor habiltat circa 20 de persoane, încadraţi în cîmpul muncii în calitate de cercetători, profesori universitari, diplomaţi, politicieni, jurnalişti. Este autor a 39 monografii şi manuale, 205 articole ştiinţifice etc., în total 590 de titluri.

La acest hotar al anilor, constatăm cu multă plăcere că activitatea didactică, ştiinţifică şi diplomatică a academicianului Gheorghe Rusnac, aidoma unui pom doldora de rod, merită întreaga noastră admiraţie, apreciere şi gratitudine.

La mulţi ani, dragă coleg şi noi realizări pe aria cercetării şi educaţiei !

Academician Valeriu Canţer,
preşedintele Consiliului Naţional
pentru Acreditare şi Atestare

Corespondenţa a fost publicată în revista „Săptămâna”, nr. 47 (1039) de la 23 noiembrie 2012, pag.10.


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare