Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.02.08 – Tehnologia construcţiei de maşini


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţei, în care se conferă gradele ştiinţifice
Ştiinţe tehnice

Formula specialităţii

Tehnologia Construcţiei de Maşini este domeniul pluridisciplinar al ştiinţei şi tehnicii, care se ocupă de cercetarea, proiectarea şi valorificarea proceselor tehnologice de fabricare a organelor de maşini, de asamblare a maşinilor şi produselor, cercetarea, proiectarea şi exploatarea sistemelor tehnologice şi a componentelor ei.

Direcţiile de cercetare.


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente

În cadrul specialităţii 05.02.08 – Tehnologia construcţiei de maşini sunt abordate o serie de probleme caracteristice în exclusivitate ei. În acelaşi timp o serie de probleme caracteristice specialităţii 05.02.08 – Tehnologia Construcţiei de maşini sunt abordate şi în cadrul altor specialităţi ştiinţifice, dar în mod distinct. Delimitarea se face după criteriul abordării problematicii respective ca obiect de studiu principal şi esenţial sau ca aplicaţie adiacentă sau complementară în condiţiile unor restricţii determinate de entitatea de prelucrat, de sistemul tehnologic şi de mediul exterior.

05.02.08 – Tehnologia construcţiei de maşini 05.03.01 - Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică

05.03.05 - Tehnologii si utilaje de prelucrare prin presiune

05.03.06 - Tehnologii şi utilaje de sudare si de prelucrare cu laser

Procese tehnologice sunt abordate ca obiect de studiu şi constituite din diverse procedee de prelucrare în condiţiile acţiunii unor restricţii de ordin tehnic, organizatoric şi temporal provenite de la particularităţile entităţii de prelucrat sau asamblat, de la particularităţile sistemul tehnologic, de la mediul exterior.

Maşinile unelte şi sculele, utilajele tehnologice de presat, de sudat, dispozitivele laser prin proprietăţile sale funcţionale formează anumite posibilităţi tehnologice sau constrăngeri şi restricţii la cercetarea şi elaborarea proceselor tehnologice şi sistemelor tehnologice. Procedeele de prelucrare mecanică şi fizico-tehnice, tehnologiile de prelucrare prin presiune, tehnologiile de sudare şi de prelucrare cu laser sunt abordate ca fenomene şi obiecte de studiu în scopul determinării funcţionalităţii în situaţii generale sau specifice predeterminate

Maşinile unelte şi sculele, utilajele tehnologice de presat, de sudat, dispozitivele laser sunt obiecte de studiu funcţional, constructiv, ergonomic, etc.

05.02.08 – Tehnologia construcţiei de maşini 05.02.01 - Studiul si tehnologia materialelor (în construcţia de maşini)

05.16.01 - Studiul metalelor; tratamentul termic al metalelor

Este abordată modificarea programată a proprietăţilor materialului, controlul parametrilor de proprietate în condiţiile aplicării diverselor procedee de prelucrare asupra entităţilor de prelucrat şi asamblat cu specificul corespunzător pe sisteme tehnologice Proprietăţile materiale sunt obiectul de studiu, iar tehnologiile au un caracter specific şi sunt orientate la formarea programată a proprietăţilor

05.02.08 – Tehnologia construcţiei de maşini 05.02.13 – Maşini şi echipamente (în construcţia de maşini);

05.02.02 – Teoria maşinilor şi organe de maşini

05.02.04 - Tribologie

Maşinile unelte şi echipamentele sunt abordate ca utilaje pe care se realizează procesele tehnologice şi le influenţează nemijlocit prin proprietăţile sale tehnologice.

Maşinile şi organele de maşini sunt obiecte de studiu în calitate de entităţi de asamblat şi de prelucrat.

Elementele dispozitivelor, verificatoarelor şi altor echipamente tehnologice şi pentru automatizări sunt abordate constructiv şi funcţional deoarece asigură funcţionalitatea sistemelor tehnologice şi nu se referă la maşini şi organe de maşini la general Maşinile unelte şi echipamentele sunt abordate ca obiecte de studiu din punct de vedere constructiv şi funcţional.

Maşinile şi organele de maşini, fenomenele tribologice sunt obiecte de studiu în scopul asigurării funcţionalităţii maşinilor şi organelor de maşini.

Tehnologiile pentru organe de maşini sunt abordate în cazurile când soluţiile tehnologice sunt strâns legate de particularităţile constructive şi în mod direct determină funcţionalitatea.

05.02.08 – Tehnologia construcţiei de maşini 05.11.16 – Aparate, sisteme şi metode, informare, control şi diagnostic (în construcţia de maşini)

Metodele de control al entităţilor de prelucrat şi asamblat şi diagnosticarea utilajului sunt abordate ca aplicaţii pentru realizarea adecvată a proceselor tehnologice şi funcţionalitatea sistemelor tehnologice sau în sensul adaptării la entităţi de prelucrat şi asamblat specifice, la utilaje ce funcţionează în regimuri netradiţionale Metodele de control şi diagnosticarea reprezintă obiect de studiu ca fenomene, aparataj în scopul asigurării parametrilor funcţionali

05.02.08 – Tehnologia construcţiei de maşini 05.13.07 - Automatizarea si gestionarea proceselor tehnologice (în construcţia de maşini)

Automatizarea şi gestionarea proceselor tehnologice este abordată ca aplicaţie funcţională cu referinţă la entităţi de prelucrat şi asamblat cu caracteristici specifice distincte, cu referinţă la sisteme tehnologice şi de fabricaţie. Automatizarea şi gestionarea proceselor tehnologice, se abordează ca obiecte de studiu, ca concepţie, ca fenomen matematic şi informaţional, ca creare de soft, baze de date, suport tehnic şi aparataj de diferite origini fizice.

05.02.08 – Tehnologia construcţiei de maşini 05.13.12 - Proiectare asistata de calculator

01.05.03 - Tehnologii informaţionale

Proiectarea asistată de calculator, tehnologiile informaţionale sunt abordate ca aplicaţie adecvată a soft-urilor CAD, CAE, CAPP, CAM, PDM, bazelor de date, de cunoştinţe, metodelor de analiză a fluxurilor informaţionale reieşind din particularităţile constructiv-tehnologice ale entităţilor de prelucrat şi asamblat. În contextul ingineriei integrate şi ingineriei simultane se abordează problema integrării diferitor softuri în bază de modele şi entităţi pentru a atinge rezultate majore. sunt abordate Proiectarea asistată de calculator, tehnologiile informaţionale sunt abordate ca ca obiecte de studiu, ca concepţie, ca fenomen matematic şi informaţional, ca soft (CAD, CAE, CAPP, CAM, PDM), suport tehnic şi aparataj.

Tezele de doctorat care se îndeplinesc la juanta specialităţii 05.02.08 şi celor adiacente pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu includerea în componenţa Consiliilor Ştiinţifice Specializate a specialiştilor de profil adiacent.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autori:

  1. Bostan Ion – doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Academician AŞ RM, Rector al Universităţii Tehnice a Moldovei
  2. Toca Alexei – doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, decan facultate de Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Universitatea Tehnică a Moldovei
  3. Mazuru Sergiu – doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, şef catedră Tehnologia Construcţiei de Maşini, Universitatea Tehnică a Moldovei

Recenzenţi:

  1. Dulgheru Valeriu - doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, şef catedră Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini, Universitatea Tehnică a Moldovei
  2. Ciobanu Andrei – doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, şef catedră Tehnologia Construcţiei de Maşini, Universitatea Tehnică a Moldovei