CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /nomenclature/engineering/051408/exam/

Programa examenului de doctorat

05.14.08 – Surse noi şi regenerabile de energie
Recomandări metodice generale

În cadrul specialităţii 05.14.08 - Surse noi şi regenerabile de energie se formează cercetători şi cadre didactice cu titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice într-un domeniu interdisciplinar pronunţat şi ţine de utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE), includerea acestora în circuitul economiei naţionale şi cuprinde cunoştinţe despre legităţile de formare, metodele de evaluare a potenţialului energetic disponibil al diferitor tipuri de surse şi de conversie în energie electrică, mecanică şi termică, calculul parametrilor şi regimurilor, proiectare, dirijare, montare şi exploatare a instalaţiilor energetice care funcţionează în baza surselor regenerabile de energie.

Importanţa soluţionării problemelor ştiinţifice şi tehnice ale specialităţii constă în majorarea eficienţei metodelor cunoscute de transformare a energiilor regenerabile în alte tipuri, inclusiv a metodelor de cogenerare şi trigenerare, conceperea şi crearea noilor metode şi mijloacelor tehnice de conversie a energiei fluxurilor de apă, radiaţiei solare, energiei vântului, energiei biomasei, precum şi perfecţionarea metodelor şi echipamentelor de stocare şi acumulare a energiei.

Specialitatea 05.14.08 - Surse noi şi regenerabile de energie are un caracter interdisciplinar, se bazează pe cunoştinţele acumulate la ştiinţele fundamentale: fizica, chimia, mecanica aplicată, matematica, precum şi electronica, bazele teoretice ale electrotehnicii, termotehnica, hidraulica, teoria sistemelor, maşini electrice.

Scopul studierii specialităţii constă în aprofundarea cunoştinţelor pretendentului la titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice necesare pentru a îndeplini lucrări de cercetare ştiinţifică, de evaluare a potenţialului energetic a diferitor SRE, de calcul a parametrilor şi regimurilor, de proiectare dirijare, montare şi exploatare a instalaţiilor energetice care funcţionează în baza surselor regenerabile de energie, de studiu de fezabilitate a proiectelor de utilizare a SRE, de evaluare a impactului asupra mediului.

Pretendentul trebuie să cunoască bazele teoretice, procedeele şi mijloacele tehnice de conversie a SRE în alte tipuri de energie, principiilor de estimare a potenţialului energetic a diferitor surse, realizarea constructivă a componentelor instalaţiilor energetice eoliene, solare (termice şi fotovoltaice), hidraulice, pe biomasă, metodele de dimensionare a unui sistem solar pentru obţinerea apei calde sau a unui sistem solar pentru uscarea produselor agricole, metodei de dimensionare a unei instalaţii fotovoltaice, cantităţii de energie electrică care poate fi obţinută cu o instalaţie eoliană specificată, aspectele economice şi ambientale ale utilizării SRE. Doctorandul trebuie să posede metode contemporane privind efectuarea investigaţiilor teoretice şi experimentale, de prelucrare şi analiză a rezultatelor obţinute cu evaluarea nivelului de credibilitate a lor şi trebuie să aibă nivelul profesional necesar pentru a îndeplini aceste lucrări de cercetare, proiectare şi exploatare a instalaţiilor ce funcţionează pe bază de SRE.

Conţinutul programei

1. Statutul actual al utilizării SRE la nivel mondial, european şi în RM

Importanţa economică, socială şi ambientală a utilizării SRE. Cota parte a SRE în consumul total de energie la nivel mondial, european şi în RM. Potenţialul SRE în RM. Statutul actual al utilizării SRE în RM. Cadrul legal. Bariere în calea utilizării SRE în RM. Experienţa ţărilor UE în promovarea şi utilizarea SRE.

2. Conversia energia solare în energie termică şi electrică

Cuvinte-cheie: Radiaţia solară, conversia termică, conversia fotovoltaică, colector plan solar, concentrator solar, celulă fotovoltaică, modul fotovoltaic, sistem fotovoltaic autonom.

3. Energia eoliană şi conversia ei în energie mecanică, electrică şi termică

Cuvinte-cheie: Vântul, energia vântului, densitatea puterii specifice a vântului, atlasul vântului, factorul Betz, turbină eoliană, instalaţie eoliană, factorul de utilizare a capacităţii instalate, distribuţia Weibull.

4. Biomasa şi metodele de conversie în alte tipuri de energii

Cuvinte-cheie: Biomasă, deşeuri de biomasă, biogaz, biocombustibil, plantaţii energetice, gazificare, piroliză

5. Hidroenergetica

Cuvinte-cheie: energia potenţială şi cinetică a apei, turbină hidraulică, turbină hidraulică de flux, centrală hidraulică.

6. Energia geotermală

Cuvinte-cheie: energia rocilor, energia stratului de suprafaţă

7. Hidrogenul şi celule de combustie

Cuvinte-cheie: hidrogen, metode electrochimice, termochimice, fotochimice, fotobiologice, hidrid, pila (celula) de combustie.

8. Alte forme de energii regenerabile

Cuvinte-cheie: căldură cu potenţial redus, pompe de căldură, frig natural.

Literatura de specialitate (de bază)

 1. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile. I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochirean, Univ. Tehn. a Moldovei.-Ch.: „Tehnica-Info”, 2007,-592p. ISBN 978-995-63-076-4
 2. Surse regenerabile de energie: Curs de prelegeri / I. Sobor, D. Caragheaur, Ş. Nosadze; Min. Educaţiei şi Tineretului, Univ. Tehnică a Moldovei.- Chişinău; UTM, 2006.- 380 p. ISBN 978-9975-45-020-1
 3. Energie regenerabilă: Studiu de fesabilitate/ Petru Todos, Ion Sobor, Dumitru Ungureanu, Andrei Chiciuc, Mihail Pleşca. – Ch.: Min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului; PNUD Moldova, 2002.
 4. Surse regenerabile de energie./ T.Ambros, V.Arion, A.Guţu, I.Sobor, P.Todos, D.Ungureanu. Ed.TEHNICA-INFO. Chişinău, 1999.
 5. Renewable Energy, Power for a Sustainable Future. Edited by Godfrey Boyle. Oxford University Press. -2004, 452 p. ISBN 0-19-926178-41.
 6. John A. Duffie, William A. Beckman. Solar engineering of thermal proceesses. – 2nd edition, A Wiley Intersciance Publication, 1991.
 7. Messenger Roger, Jerry Ventre. Photovoltaic systems engineering. 2nd edition, CRC Pres LLC.- 2004
 8. Solar Electricity/ edited by Tomas Markvart – 2nd Edition. UNESCO energy engineering series. England, 2000, 280 p.
 9. Wind Resource Assessment Handbook: Fundamentals for Conducting a Successful Monitoring Program. National Renewable Energy Laboratory (NREL) Subcontract No. TAT-5-15283-01, april 1997. 79 p.
 10. Wizelius Tore. Developing wind power projects: theory and practice. London: 2009, -290 p. ISBN 978-1-84407-262-0
 11. Tony Burton et all. Wind Energy Handbook, John Wiley & Sons, Ltd, 2001
 12. Biomasa şi utilizarea ei în scopuri energetice/ V. Arion, C. Bordeanu, A. Capcelea, [et al.], -Ch.:”Garomond Studio” SRL, 2008.-268 p. ISBN 978-9975-9962-1-1
 13. Energie din biomasă: tehnologii şi mijloace tehnice / Ion Hăbăşescu, Valerian Cerempei, Vasile Deleu et.al. Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare, Acad. De Ştiinţe a Moldovei, Inst. De Tehnică Agricolă “Mecagro”. – Ch.: Bons Offices, 2009.- 368 p. ISBN 978-9975-80-301-4
 14. Водород. Свойства, получение, хранение, транспортирование, применение: Справ. Изд./ Д. Ю. Гамбург и др., М.: Химия, 1989.

Bibliografia suplimentară

 1. Твайдел Д.,Уэйр С.,Возобновляемые источники энергии, Пер.с англ.М. 1990.
 2. Wind energy. The facts. V. 1-5. European Communities, 2004.
 3. Le pompage photovoltaique. Québec, 1998.
 4. European Wind Atlas, Riso National Laboratory, Roskilde, Denmark, 1989.
 5. Wind Atlas Analysis and Application Program (WASP), Vol.1: Getting Started, Riso
 6. Guide Biomasse – Energie, Groupe Biomasse – Energie – Editions ACADEMIA, Belgique, 1999.
 7. John A. Duffie, William A. Beckman. Solar engineering of thermal proceesses. – 2nd edition, A Wiley Intersciance Publication, 1991Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare