Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.23.08 – Tehnologia şi organizarea construcţiilor


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţei în care se conferă grad ştuunţific:
Tehnica

Formula specialităţii
Tehnologia construcţiilor – ştiinţa care se ocupă cu studiul, elaborarea şi determinarea metodelor, proceselor şi procedeelor tehnologice de executare a lucrărilor de construcţie-montaj în condiţii de şantier.

Domeniul de cercetări
Elaborarea noilor tehnologii bazate pe studiul teoretic, cercetărilor experimentale şi aprobarea practică a tehnologiilor elaborate în condiţii de şantier. Implementarea în condiţii de şantier a materialelor noi de construcţii, maşinilor şi utilajelor de construcţii, procedeelor şi metodelor noi la executarea în condiţii de şantier a diferitor tipuri de construcţii, inclusiv:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitarea cu specialităţile adiacente
Soluţionarea problemelor ştiinţifice ce ţin de specialitatea 05.23.08 necesită cooptarea poziţiilor şi metodelor altor disciplini înrudite prevăzute în p. 4 a acestui paşaport.

Direcţiilor înrudite se vor referi lucrările cu conţinutul de bază dedicat soluţionării problemelor ce ţin de specialităţile 05.23.01 privind calculul construcţiilor executate din materiale noi cu utilizarea tehnologiilor noi, 05.23.02, 05.23.07 şi 05.23.11 privind studierea metodelor şi procedeelor de executare al elementelor de construcţii concrete, 05.23.05 la soluţionarea problemelor de utilizare şi/sau implementare a noilor materiale de construcţii în condiţii de şantier.

Lucrările executate la frontiera dintre specialităţile înrudite pot fi prezentate pentru susţinere la două specialităţi. În aceste cazuri Consiliul Ştiinţific Specializat se va completa cu specialişti din ramura înrudită.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii
  1. Victor Toporeţ , dr., conf. univ.
  2. Nicolae Pruteanu, dr., conf. univ.

Recenzenţii:

  1. Toporeţ Victor, conf. univ.,dr., decanul Facultăţii de Cadastru Geodezie şi Construcţii al Universităţii Tehnice a Moldovei;
  2. Dohmilă Iurie conf. univ.,dr., şef catedră Tehnologia Construcţiilor, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Aprobat la sedinţa Consiliului Ştiinţific al Facultîţii de Cadastru, Geodezie şi Construcţii, proces-verbal nr. 3 din 14.12.2005