Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Conferirea titlurilor ştiinţifice/ştiinţifico-didactice


11

a) Titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice se conferă de C.N.A.A. conform dezideratelor stipulate în art.27-31 ale Regulamentului atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare şi ale prezentului Regulament;

a1) perioada (cel puţin 1 an) de deţinere prin concurs a funcţiei de conferenţiar universitar / cercetător ştiinţific superior sau profesor universitar / cercetător ştiinţific coordonator poate să fie calculată prin cumularea termenelor de ocupare prin concurs a funcţiei respective continuu în diferite instituţii. Senatul / Consiliul ştiinţific al instituţiei care recomandă pretendentul la titlul ştiinţifico-didactic decide dacă va lua în considerare termenul de ocupare prin concurs a funcţiei didactice în alte instituţii;
a2) publicaţii metodice ale pretendenţilor la titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar sau profesor universitar sunt şi lucrările de acest tip în formă electronică, amplasate pe pagina web a instituţiei sau in reţeaua intranet / mediatică;
a3) pretendenţii la titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar sau profesor universitar trebuie să dispună de cel puţin 2 publicaţii metodice elaborate în ultimii 5 ani la cursurile predate cu volumul nu mai mic de 1,0 c.a. fiecare. Se consideră lucrări metodice următoarele tipuri de publicaţii: manuale; compendii; note de curs; îndrumări (la lucrări practice, de laborator, stagii de practică, privind perfectarea tezelor de an, licenţă, masterat); protocoale clinice naţionale; ghiduri; caiete de lucrări practice; dicţionare; articole didactice, culegeri de teste;

b) procesul de conferire a titlului ştiinţific sau titlului ştiinţifico-didactic este iniţiat de laboratorul/catedra în care activează pretendentul;

c) decizia consiliului ştiinţific /senatului organizaţiei/instituţiei de a conferi titlul ştiinţific sau titlul ştiinţifico-didactic solicitantului se consideră valabilă, dacă la şedinţă au participat cel puţin 2/3 din componenţa acestuia, şi, favorabilă, dacă cel puţin 2/3 din cei prezenţi au votat pentru conferirea titlului solicitat;

d) demersul consiliului ştiinţific/senatului organizaţiei/instituţiei din sfera ştiinţei şi inovării acreditate cu privire la conferirea titlurilor ştiinţifice/ştiinţifico-didactice se înaintează la CNAA împreună cu dosarul de atestare, ce conţine actele indicate în Anexa 8, perfectate în strictă corespundere cu formularele respective (Formular 11,12,2c).

e) responsabilitatea pentru corectitudinea şi plenitudinea actelor incluse în dosarul de atestare o poartă secretarul ştiinţific al consiliului ştiinţific/ senatului organizaţiei/instituţiei respective;

f)titlurile ştiinţifice de profesor cercetător / conferenţiar cercetător se echivalează cu titlurile ştiinţifico-didactice de profesor universitar / conferenţiar universitar în cazul când persoana deţinătoare de titlu, trecând prin concurs de la activitate ştiinţifică la cea didactică (şi viceversa), s-a afirmat in funcţia ocupată pe parcursul a 3 ani.

Titlul de cercetător ştiinţific superior, obţinut până la 31.12.2004 se echivalează cu titlul de conferenţiar cercetător. Echivalarea se efectuează în baza demersului senatului / consiliului ştiinţific prin eliberarea unui certificat de către C.N.A.A.

g) cetăţenii străini şi apatrizii pot fi înaintaţi spre conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice numai în cazul când participă la procesul de instruire din instituţiile de învăţământ superior / de pregătire a noii generaţii de cercetători ştiinţifici în Republica Moldova, activează de cel puţin 3 ani în instituţiile de învăţământ sau de cercetare din Republica Moldova, ocupă prin concurs sau atestare funcţii în Republica Moldova, deţin titluri onorifice ale Republicii Moldova.