CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-guvern/abroad-act-recognition/

Regulamentul cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 472
din 6 mai 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2004, nr. 77 – 79 (1431 – 1433), art. 610, p. 27 - 30),
cu modificările şi completările ulteriore operate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 576
din 24 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2007, nr. 74 – 77 (2061 – 2064), art. 609, p. 54 – 55)

I. Dispoziţii generale

 1. Prezentul Regulament asigură caracterul unitar al recunoaşterii şi echivalării actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute de către cetăţenii Republicii Moldova şi alte persoane cu domiciliu şi / sau loc de muncă permanent în Republica Moldova.
 2. Recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi atestatelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică (în continuare - diplome şi atestate) obţinute în străinătate se efectuează de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova (în continuare - C.N.A.A.).
 3. C.N.A.A. recunoaşte şi echivalează numai diplome şi atestate eliberate de organele de stat ale altor ţări abilitate cu dreptul de a conferi grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.
 4. Diplomele şi atestatele obţinute de cetăţenii Republicii Moldova în U.R.S.S. pînă la 27 august 1991 sînt recunoscute după echivalarea şi înregistrarea acestora în C.N.A.A.
 5. Se stabileşte că cheltuielile legate de recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică şi de înregistrare a diplomelor şi atestatelor respective le suportă solicitanţii sau organizaţiile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

  Taxele percepute de la solicitanţi sînt stabilite conform Regulamentului privind modul de constituire şi gestionare a mijloacelor speciale ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 30 mai 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 77 – 79, art. 573).

 6. Echivalarea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice se efectuează de C.N.A.A. în conformitate cu actele normative privind conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, a acordurilor bilaterale dintre Republica Moldova şi ţările respective şi în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova.

II. Prezentarea şi examinarea actelor

 1. Pentru recunoaşterea şi echivalarea diplomei sau atestatului solicitantul prezintă personal în C.N.A.A. următoarele acte:
  • cererea de recunoaştere şi echivalare a actului de înaltă calificare ştiinţifică sau ştiinţifico-didactică;
  • copia autentificată notarial a diplomei sau atestatului şi traducerea legalizată a documentului respectiv în limba de stat;
  • copia autentificată notarial a hotărîrii instituţiei care a conferit gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific ori ştiinţifico-didactic, în cazul în care această instituţie nu este menţionată în actul respectiv;
  • copia lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice (xerox) în baza cărora a fost conferit gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;
  • teza de doctorat şi autoreferatul (dacă acesta este prevăzut în ţara respectivă), în cazul recunoaşterii şi echivalării gradelor ştiinţifice;
  • în cazul reatestării, un raport (în două exemplare) privind rezultatele ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în baza cărora a fost conferit gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific / ştiinţifico-didactic respectiv;
  • documentul care atestă cetăţenia Republicii Moldova ori dreptul de reşedinţă sau locul de muncă permanent în Republica Moldova;
  • fişa de evidenţă a cadrului ştiinţific;
  • la solicitarea experţilor, alte materiale primare de cercetare, necesare pentru adoptarea unei decizii obiective.
 2. Recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi atestatelor obţinute de cetăţenii Republicii Moldova (inclusiv de cei care au urmat doctoratul sau postdoctoratul cu destinaţie specială) în statele cu care Republica Moldova:
  • are încheiate acorduri bilaterale privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică se efectuează prin intermediul comisiilor de experţi în domeniu sau al celor ad-hoc, desemnate de C.N.A.A.;
  • nu are încheiate acorduri bilaterale privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică, precum şi a actelor care au fost obţinute fără permisiunea C.N.A.A. de a susţine teza de doctorat în ţara respectivă, se efectuează prin reatestarea acestora.
 3. Reatestarea se efectuează de către comisiile de experţi în domeniu ale C.N.A.A. sau de comisiile de experţi ad-hoc (în cazul în care tezele au fost susţinute la specialităţi pentru care nu există comisii de experţi permanente).

  Preşedintele comisiei de experţi face cunoştinţă cu dosarul şi raportul pretendentului şi numeşte doi experţi, din cadrul comisiei, care prezintă avize referitor la corespunderea gradului ştiinţific sau titlului ştiinţific / ştiinţifico-didactic obţinut în străinătate calificării solicitantului.

  Reatestarea se desfăşoară în prezenţa solicitantului, care face o comunicare în faţa comisiei de experţi privind rezultatele ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în baza cărora i-a fost conferit gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific / ştiinţifico-didactic.

III. Adoptarea deciziilor de recunoaştere şi echivalare a actelor

 1. Comisia de experţi a C.N.A.A. este obligată, în termen de trei luni de la primirea dosarului, să adopte o hotărîre privind recunoaşterea şi echivalarea diplomei sau atestatului respectiv.

  Şedinţa comisiei de experţi se consideră deliberativă dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor acesteia.

  Decizia comisiei de experţi se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţă.

 2. Deciziile comisiilor de experţi privind recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi atestatelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică se aprobă de Comisia de Atestare.

  Comisia de Atestare adoptă deciziile comisiilor de experţi privind recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi atestatelor prin vot deschis, cu majoritatea voturilor, dar nu mai puţin de jumătate din numărul total al membrilor Comisiei de Atestare.

  În cazul în care gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific / titlul ştiinţifico-didactic nu este recunoscut de către Comisia de Atestare, solicitantului i se aduce la cunoştinţă motivul refuzului în scris în termen de 3 zile din momentul emiterii deciziei respective.

 3. Hotărîrea Comisiei de Atestare poate fi contestată în termen de 30 zile de la data adoptării. Modalitatea de examinare a contestaţiei este stabilită de actele normative ale C.N.A.A. ce se referă la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.

  În termen de 30 de zile de la adoptarea hotărîrii privind recunoaşterea şi echivalarea actului de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică, C.N.A.A. eliberează solicitantului un certificat de recunoaştere şi echivalare. Mostra certificatului de recunoaştere şi echivalare se aprobă şi se eliberează de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare.

  Certificatele de recunoaştere şi echivalare a gradelor ştiinţifice se eliberează după prezentarea adeverinţei ce atestă depunerea tezei de doctorat şi a autoreferatului în fondul Bibliotecii Naţionale.


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare