Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldova


Autor: Guţu Dumitru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Andrei Negru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Istorie
CSS: DH 30-12.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 februarie 2012 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Teza

CZU 340.12(478)(043.2)

Adobe PDF document 1.60 Mb / în română
203 pagini


Cuvinte Cheie

sociologie juridică, cadastru, cadastrul bunurilor imobile, corupţie, anchetă sociologică, piaţă imobiliară, sistem informaţional, privatizare, evaluare a bunurilor imobile şi informaţie cadastrală

Adnotare

Structura tezei este următoarea: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 184 titluri, 10 anexe, 169 pagini text de bază, 11 figuri, 24 tabele.

Numărul de publicaţii la tema tezei. Rezultatele obţinute au fost publicate în 42 lucrări ştiinţifice, dintre care 5 sunt monografii.

Domeniul de studiu. Teza vizează valorificarea bazelor sociologiei juridice în domeniul dezvoltării sistemului cadastral al Republicii Moldova, invocând ştiinţele teoriei dreptului şi sociologiei pentru investigaţii complexe ale fenomenelor socio-juridice în crearea cadastrului bunurilor imobile. Studiul dat relevă importanţa cercetării sociojuridice a realizării drepturilor de proprietate, securităţii lor şi a funcţionării efective a sistemului cadastral.

Scopul şi obiectivele tezei constă în cercetarea aspectelor si problemelor privind practica creării cadastrului bunurilor imobile, securitatea juridică a dreptului de proprietate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei efectuate constă în studierea şi definitivarea fenomenelor sociojuridice, care determină dezvoltarea sistemului cadastral. Cercetările sociologice în concordanţă cu deciziile practice ale organelor de resort ajută la formarea sistemului unic de identificare, înregistrare şi evaluare a bunurilor imobile înarmând totodată teoria generală a dreptului cu noi conţinuturi categoriale. Problema ştiinţifică soluţionată rezumă în valorificarea bazelor sociologie juridice, perfectarea legislaţiei în domeniul cadastrului şi elaborarea recomandărilor privind combaterea fenomenului de corupţie în sistemul cadastral, şi simplificarea procesului de înregistrare a bunurilor imobile.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a investigaţiei constă în valorificarea metodelor ştiinţifice şi a categoriilor, şi îmbogăţirea lor cu conţinut în urma cercetărilor fenomenelor sociale complexe atât din perspectiva teoriei dreptului, cât şi din cea sociojuridică. Utilizând potenţialul categorial al sociologiei juridice s-au depistat problemele funcţionării şi dezvoltării sistemului cadastral şi au fost elaborate căi de soluţionare a celor mai stringente probleme. Valoarea cercetării date constă în aplicarea noilor categorii specifice sociologiei juridice, care se îmbogăţesc cu conţinut, în aplicarea datelor concrete sociologice şi a metodelor avansate, în dezvoltarea sistemului cadastral din Republica Moldova, pentru organizarea efectivă a informării populaţiei şi sporirea eficienţei sistemului fiscal.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele au fost utilizate în activitatea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, au servit drept bază empirică pentru modificarea Legii Cadastrului Bunurilor Imobile şi la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Cadastral in Republica Moldova.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE CERCETĂRII CADASTRULUI BUNURILOR IMOBILE
 • 1.1 Analiza situaţiei cercetărilor în domeniul cadastrului
 • 1.2 Cercetările în domeniul cadastrului şi evaluării bunurilor imobile în Republica Moldova
 • 1.3 Problemele dezvoltării cercetărilor şi valorificarea bazei sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral
 • 1.4 Aspecte socio-juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldova
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂŢILE ISTORICO-TEORETICE DE ABORDARE A FENOMENULUI JURIDIC DIN PERSPECTIVA SOCIOLOGIEI
 • 2.1. Retrospectiva doctrinar-evolutivă a sociologiei juridice
 • 2.2. Specificul epistemologic al sociologiei juridice şi esenţa sa praxiologică
 • 2.3. Probleme generale ale metodologiei cercetării sociologice şi particularităţile metodologice ale cercetării empirice a fenomenelor juridice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE TEORETICO-PRACTICE DE APLICARE A SOCIOLOGIEI JURIDICE ÎN DETERMINAREA ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI CADASTRAL
 • 3.1. Privatizarea – premisă obiectivă a creării sistemului cadastral
 • 3.2. Piaţa imobiliară şi tendinţele dezvoltării ei în Republica Moldova
 • 3.3. Nivelul de informare şi conştientizare a populaţiei privind implementarea cadastrului bunurilor imobile
 • 3.4. Strategia privind evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării bazată pe valoarea de piaţă a lor
 • 3.5. Problemele constituirii Cadastrului General în România
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI