Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Infracţiunea de violare de domiciliu în legislaţia Republicii Moldova şi a României. Studiu de drept comparat


Autor: Ştefănuţ Radu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-12.00.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română

Teza

CZU 343.44(043.3)

Adobe PDF document 1.26 Mb / în română
182 pagini


Cuvinte Cheie

place of abode, residence, the place of abode inviolability, domicile, intimate, family and private life

Adnotare

Teza cuprinde: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 195 titluri, 167 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrare este axată pe una dintre cele mai complexe şi actuale prob-leme ale Părţii Speciale a Dreptului penal: analiza aspectelor de drept penal ale infracţiunii de violare de domiciliu.

Scopul tezei de doctorat: aprofundarea concepţiei de aplicare a răspunderii pentru infrac-ţiunea de violare de domiciliu.

Obiectivele: examinarea şi rezolvarea unor probleme specifice de calificare a infracţiunilor prevăzute la art.179 CP RM şi la art.192 CP Rom din 1968; stabilirea impactului pe care art.8 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale îl exercită în planul apărării penale împotriva infracţiunilor prevăzute la art.179 CP RM şi la art.192 CP Rom din 1968 etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute. Caracterul novator al lucrării este determinat de faptul că în cadrul acesteia sunt propuse noţiuni, definiţii, teze, concepţii care pun într-o lumină nouă unele dintre cele mai controversate probleme ce ţin de aplicarea răs-punderii penale pentru infracţiunea de violare de domiciliu. Originalitatea rezultatelor obţinute de autor se exprimă în cercetarea celor mai controversate probleme ale ştiinţei şi practicii drep-tului penal privitoare la infracţiunea de violare de domiciliu.

Problema ştiinţifică importantă rezolvată constă în elaborarea concepţiei de calificare a faptelor prevăzute la art.179 CP RM şi la art.192 CP Rom din 1968.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. În baza cercetărilor realizate, s-a constatat existenţa unor carenţe şi omisiuni de ordin normativ, precum şi lipsa unor lucrări con-sacrate temei investigate, ceea ce împiedică interpretarea şi aplicarea corectă a art.179 CP RM şi a art.192 CP Rom din 1968. În vederea înlăturării acestor deficienţe, comunităţii ştiinţifice îi sunt înaintate concluzii şi recomandări ce vin să îmbunătăţească calitatea cadrului reglementar penal.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Acestea sunt aplicabile în activitatea practică a organelor de drept, în special în ce priveşte interpretarea şi aplicarea corectă a art.179 CP RM şi a art.192 CP Rom din 1968. De asemenea, ele pot fi utile la elaborarea de publicaţii ştiinţifice cu caracter de îndrumare pentru cadrele didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI PRIVIND RĂSPUNDEREA PENTRU INFRACŢIUNEA DE VIOLARE DE DOMICILIU
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate în România
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate în Republica Moldova
 • 1.3. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate în alte ţări
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. ANALIZĂ JURIDICO-COMPARATIVĂ A NORMELOR CARE STABILESC RĂSPUNDEREA PENTRU INFRACŢIUNEA DE VIOLARE DE DOMICILIU
 • 2.1. Analiză de drept comparat a normelor care stabilesc răspunderea pentru infracţiunea de violare de domiciliu în legea penală a Republicii Moldova şi a României
 • 2.2. Analiză de drept comparat a normelor care stabilesc răspunderea pentru infracţiunea de violare de domiciliu în legea penală a altor state
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. ANALIZĂ JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNII DE VIOLARE DE DOMICILIU ÎN CONFORMITATE CU LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ŞI A ROMÂNIEI
 • 3.1. Obiectul infracţiunii de violare de domiciliu
  • 3.1.1. Obiectul juridic al infracţiunii de violare de domiciliu
  • 3.1.2. Obiectul material (imaterial) al infracţiunii de violare de domiciliu
  • 3.1.3. Victima (subiectul pasiv) infracţiunii de violare de domiciliu
 • 3.2. Latura obiectivă a infracţiunii de violare de domiciliu
 • 3.3. Elementele constitutive subiective ale infracţiunii de violare de domiciliu
 • 3.4. Circumstanţele agravante ale infracţiunii de violare de domiciliu
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI