Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Reglementarea juridică privind organizarea şi funcţionarea partidelor politice în Republica Moldova (studiu comparat)


Autor: Ciobanu Ion
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Victor Balmuş
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie al AŞM
Instituţia: Institutul de Istorie al AŞM
CSS: DH 15-12.00.02
Institutul de Istorie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

partid politic, fenomen partitist, pluralism politic, regim politic, regim juridic, sistem electoral, alianţă politică, răspundere juridică, răspundere constituţională

Adnotare

Structura lucrării: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 360 surse şi 136 pagini text de bază, anexă. Numărul de publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii: dreptul constituţional.

Scopul şi obiectivele lucrării: Lucrarea are drept scop cercetarea, evaluarea şi eficientizarea cadrului normativ-juridic privind organizarea şi funcţionarea partidelor politice din Republica Moldova şi, în special, a înregistrării, asocierii, finanţării, suspendării, dizolvării şi a răspunderii juridice.

În conformitate cu scopul propus, au fost stabilite următoarele obiective: analiza ştiinţifică şi sinteza doctrinei privind activitatea partidelor politice, inclusiv: aportul cercetătorilor în domeniul reglementării activităţii partidelor politice; cercetări juridice privind organizarea şi funcţionarea partidelor politice; rolului, funcţiilor şi tipologiei partidelor politice în statul de drept; studierea premiselor apariţiei partidelor politice în Republica Moldova şi în alte state; evoluţia legislaţiei cu privire la reglementarea juridică a activităţii partidelor politice în Republica Moldova; reglementarea juridică a procesului de înregistrare, asociere, suspendare şi dizolvare a partidelor politice; elucidarea problemelor esenţiale ce ţin de răspunderea juridică constituţională, civilă, contravenţională şi penală a partidelor politice; cercetarea particularităţilor răspunderii juridice (constituţionale, contravenţionale, penale şi civile) a partidelor politice în Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Caracterul inovativ al cercetării şi originalitatea temei tezei se manifestă în abordarea complexă, transdisciplinară a genezei, evoluţiei partidelor politice şi reglementării juridice a organizării şi funcţionării lor. Autorul propune cu titlu de novelă cercetarea fenomenului răspunderii juridice a partidelor politice din momentul înregistrării pînă la dizolvarea acestora. Un caracter de noutate ştiinţifică comportă un număr important din concluziile şi recomandările ştiinţifice ale autorului privind reglementarea juridică a organizării şi funcţionării partidelor politice, în special: noua clasificare a partidelor politice; propunerile de lege ferenda.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cadrul prezentei lucrări rezidă în eficientizarea prin democratizare şi liberalizare a reglementării juridice a organizării şi funcţionării partidelor politice în Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică a rezultatelor cercetării rezidă în aportul la doctrina juridică naţională la capitolul reglementării juridice a organizării şi funcţionării partidelor politice, prin care se elucidează oportunitatea percepţiei problemei liberalizării regimului juridic al partidelor politice în corelare cu legislaţia europeană, doctrina şi tradiţiile dreptului constituţional din Republica Moldova din perspectiva integrării europene.

Valoarea aplicativă a lucrării se manifestă în utilizarea concluziilor şi recomandărilor ştiinţifice ale autorului, atît în procesul de modificare şi completare a cadrului legislativ din Republica Moldova, cît şi disciplinelor drept constituţional şi instituţii politice, istoria doctrinelor politice şi juridice. Teza poate fi de real folos, ca material ştiinţific, atît studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice, cît şi funcţionarilor electorali, membrilor organizaţiilor neguvernamentale interesaţi de problematica dreptului constituţional şi dreptului electoral.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele tezei au fost implementate cu succes: la Catedra ştiinţe socio-umane a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi în calitate de suport ştiinţifico-didactic, în scopul informării cadrelor didactice şi a studenţilor; în cadrul activităţilor autorului în calitate de funcţionar electoral al Consiliului Electoral de Circumscripţie Nr. 2 Bălţi în perioada 2007-2011.

Cuprins


1. DIMENSIUNEA DOCTRINARĂ ŞI NORMATIVĂ A REGIMULUI JURIDIC AL PARTIDELOR POLITICE
 • 1.1. Analiza situaţiei privind cercetarea ştiinţifică a organizării şi funcţionării partidelor politice
 • 1.2. Analiza situaţiei privind cercetarea organizării şi funcţionării partidelor politice în doctrina naţională, europeană şi mondială
 • 1.2.1. Procesul de înregistrare şi finanţare a partidelor politice
 • 1.2.2. Instituţia răspunderii juridice a partidelor politice
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. GENEZA ŞI EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII JURIDICE A ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII PARTIDELOR POLITICE
 • 2.1. Premisele apariţiei partidelor politice în Republica Moldova şi alte state ale lumii
 • 2.2. Evoluţia legislaţiei Republicii Moldova privind organizarea şi funcţionarea partidelor politice
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A ÎNREGISTRĂRII, FINANŢĂRII SUSPENDĂRII, ASOCIERII ŞI DIZOLVĂRII PARTIDELOR POLITICE
 • 3.1. Cadrul normativ privind înregistrarea partidelor politice
 • 3.2. Finanţarea partidelor politice
 • 3.3. Temeiurile juridice pentru suspendarea activităţii şi dizolvarea partidelor politice
 • 3.4. Asocierea partidelor politice
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE RĂSPUNDERII JURIDICE A PARTIDELOR POLITICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Răspunderea constituţională a partidelor politice
 • 4.2. Racordarea reglementării juridice a răspunderii penale a partidelor politice la rigorile europene
 • 4.3. Implementarea bunelor practici europene în reglementarea juridică a răspunderii civile a partidelor politice
 • 4.4. Răspunderea contravenţională a partidelor politice
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI