Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Influenţa politică a mass – media: presa Republicii Moldova din perspectiva modelului mediatic anglosaxon


Autor: Bulicanu Victoria
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Victor Moraru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-10.01.10
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Cuvinte Cheie

influenţă politică, model mediatic, cenzură politico-economică, concentrare a presei, piaţă mediatică, cultura politică, comunicare politică, mediatizarea politicii, personalizarea politicii, politizarea mass - media

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 268 de titluri, 11 anexe, 136 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: sistemul mediatic şi produsul politic al acestora, politicile de presă adoptate şi implementate în RM şi în Occident. Scopul lucrării: realizarea unui studiu asupra posibilităţilor şi mecanismelor de influenţă politică ale mass–media în contextul promovării unor valori politice democratice, recunoscute ca fiind adecvate şi conforme standardelor internaţionale.

Obiectivele: examinarea orientărilor şi tendinţelor actuale de participare a presei la democratizarea societăţii; realizarea unei analize comparative a politicilor în domeniul mass–media din ţările sus-menţionate şi Republica Moldova şi stabilirea gradului de apropiere dintre ele; stabilirea elementelor constitutive ale procesului de influenţă politică realizată de către mass–media în ţările anglo-saxone şi în Republica Moldova.

Metodologia cercetării ştiinţifice: metoda analizei comparative, metoda ştiinţifică istorică, metoda concordanţei, observaţia şi raţionamentul, inducţia, deducţia, analiza şi sinteza.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea: cercetarea propune aspecte de analiză a influenţei politice a presei autohtone din punctul de vedere al criteriilor şi principiilor general acceptate de către comunitatea internaţională, cu elucidarea aplicabilităţii acestor principii.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în prezentarea factorilor de media care influenţează politic consumatorul de informaţii atât în RM, cât şi în occident în manieră calitativă şi cantitativă.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă: studierea unor noi semnificaţii şi valenţe ale mesajului mediatic politic, evoluţia, funcţiile, caracterul, nivelul de percepţie al acestuia.

Rezultatele investigaţiilor au fost aprobate în articole publicate în Revista de Filozofie, Sociologie şi ştiinţe Politice, Studia Universitatis, Analele Știinţifice ale USM, principalele teze ale lucrării fiind prezentate, de asemenea, în cadrul unor conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale.