Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea contravenţională ca modalitate a constrîngerii statale în domeniul asigurării ordinii de drept


Autor: Comarniţcaia Elena
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Victor Guţuleac
doctor, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-12.00.02-05.10.11
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 septembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

contravenţie, contravenţionalitate, metodă de constrîngere, răspundere contravenţională, sancţiune, subiect pasiv al răspunderii contravenţionale, discernămînt

Adnotare

Structura tezei: cuprins, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 187 de surse, 141 de pagini text de bază. Rezultatele obţinute au fost publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu:administrarea în domeniul combaterii contravenţionalităţii.

Scopul şi obiectivele lucrării. Teza are drept scop determinarea rolului şi a locului răspunderii contravenţionale în sistemul metodelor de constrîngere statală aplicate pentru asigurarea ordinii de drept. În vederea realizării scopului propus au fost trasate obiectivele: analiza şi înţelegerea metodelor de constrîngere; studierea investigaţiilor şi a cadrului juridic privind subiectele răspunderii contravenţionale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Teza constituie o amplă cercetare a cadrului juridic privind răspunderea contravenţională ca modalitate a constrîngerii statale în domeniul combaterii contravenţionalităţii şi a practicii de aplicare a acesteia. Lucrarea prezintă o abordare pragmatică a răspunderii contravenţionale, a locului şi a rolului ei în asigurarea ordinii de drept în ţară, relevînd neconcordanţele şi carenţele legislative care influenţează eficacitatea aplicării acestei metode pentru contracararea fenomenului contravenţional.

Problema ştiinţifică propusă spre soluţionare este condiţionată de faptul că, în doctrină, atît răspunderea contravenţională ca formă a răspunderii juridice şi a constrîngerii statale în asigurarea ordinii de drept, cît şi mecanismul juridic de aplicare a sancţiunilor prezintă aspecte neclare şi discutabile.

Semnificaţia teoretică se manifestă prin formularea unei definiţii a răspunderii contravenţionale şi determinarea trăsăturilor ei; constatarea dependenţei statutului administrativjuridic al făptuitorului ilicitului de calitatea lui la diverse etape ale procedurii contravenţionale.

Valoarea aplicativă a lucrării. Propunerile de lege ferendă formulate sperăm să ne aducem contribuţia la perfecţionarea mecanismul de aplicare a răspunderii contravenţionale. Implementarea rezultatelor investigaţiilor. Unele concluzii teoretice ale lucrării vor fi utile pentru doctrina juridică naţională la perfecţionarea continuă a ramurilor dreptului, cum ar fi „Teoria generală a dreptului” şi „Dreptul administrativ”, precum şi la statornicirea „Dreptului contravenţional” ca ramură distinctă a sistemului naţional de drept.

Cuprins


1. ANALIZA INVESTIGAŢIILOR ŞTIINŢIFICE PRIVIND RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ ŞI SUBIECŢII RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE
 • 1.1. Analiza rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice privind răspunderea juridică în dreptul administrativ şi cel contravenţional
 • 1.2. Analiza doctrinelor juridice privind subiecţii răspunderii contravenţionale
 • 1.3. Problema preconizată spre cercetare şi direcţiile de soluţionare a ei. Scopul şi obiectivele tezei
 • 1.4. Metodologia cercetării ştiinţifice
 • 1.5. Concluzii la capitolul I

2. RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ CA FORMĂ DISTINCTĂ A RĂSPUNDERII JURIDICE. ROLUL EI ÎN COMBATEREA CONTRAVENŢIONALITĂŢI
 • 2.1. Combaterea contravenţionalităţii ca formă de activitate privind asigurarea ordinii de drept
 • 2.1.1. Ordinea de drept ca parte componentă a ordinii sociale
 • 2.1.2. Contravenţionalitatea ca indice al stării ordinii de drept
 • 2.1.3. Contravenţia ca temei al răspunderii contravenţionale
 • 2.1.4. Rolul răspunderii contravenţionale în asigurarea ordinii de drept
 • 2.2. Răspunderea contravenţională: noţiune, conţinut şi scopul aplicării
 • 2.3. Natura juridică a răspunderii contravenţionale şi particularităţile ei
 • 2.4. Principiile răspunderii contravenţionale
 • 2.5. Delimitarea răspunderii contravenţionale de alte forme ale răspunderii juridice
 • 2.6. Sancţiunea ca instituţie juridică a dreptului contravenţional
 • 2.6.1. Noţiunea de sancţiune contravenţională
 • 2.6.2. Principiile determinării legale a sancţiunilor contravenţionale şi aplicării lor
 • 2.6.3. Sistemul naţional al sancţiunilor contravenţionale
 • 2.6.4. Modalitatea aplicării sancţiunilor contravenţionale
 • 2.7. Concluzii la capitolul II

3. SUBIECŢII RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE POTRIVIT LEGISLAŢIEI NAŢIONALE: CONSIDERAŢII GENERALE, PROBLEME, CĂI DE SOLUŢIONARE
 • 3.1. Noţiuni introductive privind subiecţii răspunderii contravenţionale
 • 3.1.1. Subiecţii contravenţiei şi subiecţii răspunderii contravenionale ca instituţii juridice ale dreptului contravenţional
 • 3.2. Persoana fizică ca subiect pasiv al răspunderii contravenţionale
 • 3.2.1. Condiţiile obţinerii statutului de subiect pasiv al răspunderii contravenţionale de către persoana fizică
 • 3.2.2. Aspectul socio-juridic privind determinarea vîrstei persoanei fizice ca condiţie de obţinere a statutului de subiect pasiv al răspunderii contravenţionale
 • 3.2.3. Circumstanţele care înlătură aplicarea sancţiunii contravenţionale faţă de subiectul activ al contravenţiei
 • 3.2.4. Statutul administrativ-juridic al persoanei fizice trase la răspundere contravenţională
 • 3.3. Analiza doctrinelor privind persoana juridică ca subiect pasiv al răspunderii contravenţionale
 • 3.4. Concluzii la capitolul IV