Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / august /

Metodologia studierii elementelor de teoria probabilităţilor şi statistică matematicǎ în gimnaziu şi liceu


Autor: Antonescu Liliana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Andrei Hariton
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
CSS: D 36-13.00.02
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 august 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

probabilitate, statistică matematică, competenţe statistice şi probabilistice, eveniment şi experienţă aleatoare, evaluare formativă, instruire eficientă, metodologie

Adnotare

Structura tezei. Teza include introducerea, trei capitole de bază, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 184 titluri, 6 anexe, 126 pagini text de bază, 35 figuri, 75 tabele. Publicaţii la tema tezei. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice, dintre care un ghid metodic şi un suport de curs.

Domeniul de studiu: Bazele teoretice (ştiinţifice) şi metodologice ale studierii elementelor de teoria probabilităţilor şi statistică matematică în gimnaziu şi liceu. Scopul lucrării vizează elaborarea unei metodologii eficiente de predare – învăţare – evaluare a temei pentru gimnaziu şi liceu, în strânsă legătură cu un conţinut teoretic documentat.

Obiectivele cercetării: Determinarea gradului de elaborare a problemei cercetării în teoria şi practica pedagogică; definirea şi explicitarea conceptului de competenţe statistice şi probabilistice; elaborarea unui model şi a unei metodologii de predare – învăţare – evaluare a temei; verificarea experimentală a eficienţei aplicării metodologiei elaborate; analiza şi interpretarea datelor obţinute din experiment, sistematizarea rezultatelor cercetării.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost elaborat un model didactic şi, pe baza acestuia, s-a fundamentat teoretic şi practic metodologia de studiere a elementelor de teoria probabilităţilor şi statistică matematică în gimnaziu şi liceu; s-a definit conceptul competenţe statistice şi probabilistice; analiza statistică efectuată pentru validarea metodologiei propuse se constituie ca model pentru orice studiu statistic similar cu cel din teză.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea teoretică şi practică a metodologiei studierii elementelor de teoria probabilităţilor şi statistică matematică în gimnaziu şi liceu şi adecvarea activităţilor de învăţare cu conţinutul teoretic, fapt care declanşează mecanismele de formare a competenţelor statistice şi probabilistice la elevii de gimnaziu şi liceu şi contribuie la ilustrarea valorilor educaţionale şi aplicative ale acestora.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în realizarea modelului didactic şi în elaborarea şi aplicarea unei metodologii de studiere a elementelor de teoria probabilităţilor şi statistică matematică în gimnaziu şi liceu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în instituţii de învăţământ preuniversitar (şcoli şi licee) din România.

Cuprins


1. ANALIZA METODICO-ŞTIINŢIFICĂ ASUPRA STUDIULUI ELEMENTELOR DE TEORIA PROBABILITĂŢILOR ŞI STATISTICĂ MATEMATICĂ ÎN GIMNAZIU ŞI LICEU
 • 1.1. Concepte cheie şi abordarea acestora în literatura metodico-ştiinţifică de specialitate
 • 1.2. Aspecte didactice ale predării–învăţării-evaluării elementelor de teoria probabilităţilor şi statistică matematică în gimnaziu şi liceu
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ELABORAREA MODELULUI DIDACTIC ŞI A METODOLOGIEI DE PREDAREÎNVĂŢARE-EVALUARE A ELEMENTELOR DE TEORIA PROBABILITĂŢILOR ŞI STATISTICĂ MATEMATICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL MATEMATIC GIMNAZIAL ŞI LICEAL
 • 2.1. Elaborarea modelului didactic pentru predarea – învăţarea – evaluarea elementelor de teoria probabilităţilor şi statistică matematică în gimnaziu şi liceu
 • 2.2. Elaborarea metodologiei de predare – învăţare – evaluare a elementelor de teoria probabilităţilor şi statistică matematică în gimnaziu şi liceu
  • 2.2.1. Metodologia de predare – învăţare – evaluare a elementelor de teoria probabilităţilor şi statistică matematică în gimnaziu şi liceu
  • 2.2.2. Analiza obiectivelor vizând studierea elementelor de teoria probabilităţilor şi statistică matematică în gimnaziu şi liceu din perspectivă curriculară
  • 2.2.3. Procesul de predare-învăţare a elementelor de teoria probabilităţilor şi statistică matematică din perspectivă didactică acţională
  • 2.2.4. Evaluarea performanţelor elevilor cu ajutorul descriptorilor de performanţă ………. 55
  • 2.2.5. Unele raţionamente eronate care apar la elevi în procesul de predare-învăţare şi modalităţi
  • de remediere a lor
  • 2.2.6. Teme propuse pentru clase de performanţă sau pentru CDŞ
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI METODOLOGIEI DE PREDAREÎNVǍŢARE-EVALUARE ELABORATE
 • 3.1. Conţinutul experimentului pedagogic în logica testării ipotezelor sale, de la obiectivul esenţial, la raportul final
 • 3.2. Descrierea experimentului de formare
  • 3.2.1. Descrierea experimentului de formare la gimnaziu
  • 3.2.2. Descrierea experimentului de formare la liceu
 • 3.3. Demersul testării practice a ipotezelor experimentului şi formularea finală a deciziei
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI