Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Eficientizarea comerţului exterior al Republicii Moldova


Autor: Galben Ilian
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Petru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-08.00.14
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Cuvinte Cheie

export, import, comerţ exterior, relaţii economice internaţionale, investiţii, inovare–cercetare, calitatea produselor şi serviciilor, marketing, contracte internaţionale, riscuri, preţuri, sistem de balanţe, eficienţă economică, algoritm, strategie, optim, cerere, costuri, preţ, sold, diversificare, variante

Adnotare

Structura tezei. Teza este structurată astfel: introducere, trei capitole divizate în subcapitole, concluzii şi recomandări, bibliografie 196 surse, 127 pagini text de bază, 11 figuri, 10 tabele, de asemenea, 20 anexe cu 37 figuri şi 46 tabele.

Domeniul de studiu al tezei ţine de cercetarea principalelor direcţii de sporire a eficienţei economice a comerţului exterior al Republicii Moldova.

Obiectivele cercetării: metodologia eficientizării operaţiunilor de export–import; analiza evoluţiei comerţului exterior al Republicii Moldova; argumentarea ştiinţifică a propunerilor privind sporirea eficienţei relaţiilor economice externe ale ţării.

Scopul principal al tezei este de a reliefa modalităţile de eficientizare a comerţului exteior al ţării; a evidenţia problemele esenţiale privind relaţiile economice internaţionale de export–import şi metodele de soluţionare a acestora; a argumenta metodele teoretico-practice privind eficientizarea relaţiilor economice externe, în special cele de export–import ale Republicii Moldova. Metodologia cercetării ştiinţifice se bazează pe modele de analiză şi sinteză, abordarea sistemică, metoda seriilor cronologice a indicatorilor economici, metodelor economico-matenmatice, metoda tabelelor şi graficelor etc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în tratarea sistemică a principalelor teorii contemporane privind comerţul internaţional; analiza complexă a dinamicii principalilor indicatori privind dezvoltarea comerţului exterior; sunt determinaţi principalii indicatori şi factori care asigură sporirea eficienţei comerţului exterior al ţării; se argumentează necesitatea aplicării sistemului de balanţe în baza căruia se poate determina starea respectivă a economiei naţionale şi stabili direcţiile strategice de dezvoltare a relaţiilor economice externe; aplicarea metodelor economico-matematice la argumentarea variantelor eficientizării flusurilor export-import în baza cărora sunt argumentate ştiinţific direcţiile principale de sporire a eficacităţii economice a exportului şi importului diferitelor tipuri de produse şi servicii în Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. În teză se propune o metodologie ştiinţifică argumentată de analiză multilaterală a indicatorilor dezvoltării comerţului exterior, care poate fi pusă la baza elaborării unor programe, strategii, principii de organizare şi promovare eficientă a politicii economice externere a ţării. Propunerile autorului pot fi utilizate şi de către instituţiile de învăţământ în procesul de instruire a cadrelor în domeniul relaţiilor economice internaţionale.

Rezultatele ştiinţifice ale lucrării au fost aprobate în cadrul manifestărilor ştiinţifice, fiind publicate în 30 lucrări ştiinţifice, inclusiv o monografie şi 14 lucrări în reviste ştiinţifice de specialitate.

Cuprins


1. Aspecte teoretico-metodologice privind comerţul internaţional şi eficienţa acestuia
 • 1.1. Principalele concepte teoretico-metodologice ale comerţului internaţional
 • 1.2. Politici comerciale externe contemporane
 • 1.3. Evoluţia comerţului internaţional în ultimele decenii
 • 1.4. Particularităţile contractuale şi ale tranzacţiilor economice externe de comercializare
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. Evaluarea nivelului de dezvoltare şi a eficienţei comerţului exterior al Republicii Moldova
 • 2.1. Metodologia evaluării eficienţei economice a comerţului exterior
 • 2.2. Evaluarea volumului şi structurii comerţului exterior al Moldovei în anii 2000-2010
 • 2.3. Fluxurile comerciale ale Republicii Moldova cu ţările UE şi alte ţări
 • 2.4. Evaluarea nivelului de dezvoltare a cmerţului exterior cu ţările CSI
 • 2.5. Balanţa de plăţi şi balanţa comercială a Republicii Moldova în ultimii ani
 • 2.6. Principii de eficientizare a comerţului exterior al Republicii Moldova
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. Principale direcţii de sporire a eficacităţii economice a comerţului exterior al Moldovei
 • 3.1. Climatul investiţional în promovarea exporturilor de măfruri şi servicii
 • 3.2. Inovarea şi cercetarea – factori ai sporirii competitivităţii
 • 3.3. Perfecţionarea calităţii producţiei şi a marketingului – premise de sporire a eficacităţii exportului de mărfuri şi servicii
 • 3.4. Metode şi tehnici de eficientizare a comerţul exterior în contextul crizelor economice mondiale
 • 3.5. Concluzii la capitolul

Concluzii generale şi recomandări