Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea, structura şi proprietăţile compuşilor coordinativi ai cobaltului şi cuprului cu chalcogensemicarbazonele 8-formilchinolinei


Autor: Stratulat Elena
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Mihail Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-02.00.01-25.12.03
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 februarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document2.66 Mb / în română

Cuvinte Cheie

compuşi coordinativi, chalcogencarbazonele 8–formilchinolinei, cobalt, cupru, activitate biologică

Adnotare

Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 158 referinţe, volum total de 137 pagini, 15 tabele, 64 figuri şi 4 anexe.

Rezultatele obţinute au fost publicate în 19 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu şi obiectivele tezei. În lucrare a fost urmărit scopul de a studia căile de formare, stabilizare şi separare a compuşilor coordinativi ai cobaltului şi cuprului cu tio- şi semicarbazonele 8-formilchinolinei, de a stabili structura, proprietăţile antibacteriene, antifungice şi antitumorale ale compuşilor obţinuţi, de a evalua potenţialul analitic şi de a stabili domeniile de valorificare a proprietăţilor lor utile.

Soluţionarea celor expuse a necesitat stabilirea următoarelor obiective: studiul procesului de formare a compuşilor coordinativi în soluţii, evaluarea potenţialului analitic, stabilirea condiţiilor de separare a produselor reacţiilor şi elaborarea metodelor reproductibile de sinteză în stare solidă, stabilirea proprietăţilor fizico-chimice şi structurii compuşilor separaţi, determinarea proprietăţilor antibacteriene, antifungice şi antitumorale în funcţie de natura anionului, formei ligandului, substituentului sau atomului de chalcogen din ligand.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea ştiinţifică. Au fost elaborate metode originale de sinteză şi separare a 16 compuşi coordinativi, 11 dintre care au fost obţinuţi pentru prima dată şi s-a determinat modul de coordinare a liganzilor, structura moleculară şi cristalină a compuşilor sintetizaţi. Au fost stabiliţi parametrii de formare şi stabilitate a compuşilor coordinativi ai tiosemişi semicarbazonei 8-formilchinolinei cu cobaltul şi cuprul în soluţii şi propusă o argumentare a posibilităţii aplicării 4-feniltiosemicarbazonei respective pentru determinarea spectrofotometrică a cobaltului şi cuprului. A fost determinat modul de influenţă a anionului şi substituenţilor din fragmentul tiosemicarbazidic asupra structurii, proprietăţilor fizico-chimice şi activităţii biologice ale combinaţiilor coordinative ale cuprului.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă. S-a efectuat studiul procesului de formare a compuşilor cuprului şi cobaltului cu chalcogensemicarbazonele 8-formilchinolinei în soluţii. A fost acumulată informaţia despre componenţa şi stabilitatea lor în soluţii şi valorificată prin elaborarea metodelor de analiză spectrofotometică a cobaltului şi cuprului. A fost stabilită structura compuşilor coordinativi ai cuprului în stare solidă, impactul coordinării asupra proprietăţilor biologice şi protolitice ale liganzilor, explicată natura transformării ansamblurilor metal-ligand în soluţii impactul mai multor schimbări consecutive în componenţă asupra proprietăţilor antibacteriene şi antineoplastice, au fost găsite condiţiile de manifestare sporită a activităţii biologice.

Cuprins


1. COMPUŞI COORDINATIVI CU TIOSEMICARBAZONA 2 – PIRIDINCARBALDEHIDEI ŞI DERIVAŢII EI (STUDIU BIBLIOGRAFIC)
 • 1.1. Generalităţi
 • 1.2. Sinteza, structura şi proprietăţile combinaţiilor coordinative ale metalelor de tranziţie (3d şi 4d) cu tiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi derivaţii ei
 • 1.3. Combinaţii coordinative ale unor analogi ai tiosemicarbazonei 2-formilpiridinei cu metalele de tranziţie
 • 1.4. Cercetarea formării compuşilor coordinativi cu derivaţii tiosemicarbazonei 2- formilpiridinei în soluţii
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. METODE DE SINTEZĂ ŞI STUDIU
 • 2.1. Metode de sinteză a agenţilor de coordinare
 • 2.2. Metode de sinteză a compuşilor coordinativi
 • 2.3. Studiul proceselor de formare a compuşilor coordinativi în soluţii
 • 2.3.1. Determinarea constantelor de echilibru în soluţii
 • 2.3.2. Determinarea sarcinii ionului complex
 • 2.3.3. Metode de testare a proprietăţilor antibacteriene
 • 2.3.4. Metode de testare anticancer
 • 2.3.5. Metode de studiu al compuşilor solizi
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. FORMAREA ŞI STABILITATEA COMPUŞILOR COORDINATIVI AI COBALTULUI ŞI CUPRULUI CU CHALCOGENSEMICARBAZONELE 8- FORMILCHINOLINEI ÎN SOLUŢII
 • 3.1. Caracteristica compuşilor coordinativi ai cobaltului cu tiosemicarbazona 8- formilchinolinei şi semicarbazona 8-formilchinolinei
 • 3.2. Caracteristice spectrale şi stabilitatea compuşilor coordinativi ai cuprului cu tiosemi- şi semi- carbazonele 8-formilchinolinei
 • 3.3. Aplicaţii analitice ale reacţiilor formării combinaţiilor coordinative ale cobaltului şi cuprului cu tiosemicarbazonele 8-formilchinolinei
 • 3.3.1. Determinarea conţinutului de cobalt în compuşi coordinativi.
 • 3.3.2. Determinarea conţinutului de cupru în compuşii coordinativi
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. SINTEZA, STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE COMBINAŢIILOR COORDINATIVE CU CHALCOGENSEMICARBAZONELE 8- FORMILCHINOLINEI
 • 4.1. Componenţa combinaţiilor cobaltului şi cuprului cu tiosemicarbazonele 8- formilchinolinei
 • 4.2. Structura compuşilor coordinativi ai cuprului cu chalcogensemicarbazonele 8-formilchinolinei
 • 4.2.1. Compuşi cu ligandul coordinat în formă moleculară
 • 4.2.2. Compuşii tiosemicarbazonei 8-formilchinolinei cu ligandul coordinat în forma anionică
 • 4.2.3. Compuşii cuprului(II) cu semicarbazona 8-formilchinolinei
 • 4.3. Proprietăţile magnetice ale compuşilor cuprului cu HQATSC şi HQASC
 • 4.4. Studiul proprietăţilor medico-biologice ale compuşilor coordinativi ai cuprului
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI