Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Genocidul – aspecte juridico-penale


Autor: Barat Iuliana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-12.00.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 aprilie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

genocid, crime contra umanităţii, infracţiuni împotriva păcii şi securităţii omenirii, grup naţional, etnic, rasial, religios, intenţie calificată, scop special

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei compartimente, concluzii şi recomandări, bibliografia din 144 numiri, 149 pagini de text de bază. Rezultatele ştiinţifice au fost publicate în şase lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: crima de genocid în calitate de infracţiune internaţională şi în calitate de componenţă de infracţiune reflectată în partea specială a CP al Republicii Moldova. Scopul lucrării: încercarea de a găsi şi propune soluţii argumentate pentru unele probleme teoretice apărute în sfera aplicării responsabilităţii penale pentru comiterea infracţiunii de genocid în practica dreptului internaţional penal, precum şi formularea recomandărilor de perfecţionare a normei de incriminare prevăzută în art. 135 CP al RM.

Obiectivele tezei: constau în analiza evoluţiei conceptului de genocid; determinarea raportului dintre genocid şi celelalte infracţiuni internaţionale; analiza elementelor obiective şi subiective ale acestei componenţe; studierea jurisprudenţei internaţionale, cercetarea modului în care corespund stipulaţiile normei naţionale a RM care incriminează genocidul cu prevederile Convenţiei pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în realizarea unei cercetări complexe a conceptului de genocid, desprinderea unor importante sensuri ale termenilor utilizaţi, argumentarea inoportunităţii de a supraaglomera conceptul cu noţiuni inutile, oglindirea impactului extinderii sferei de aplicare a stipulaţiilor Convenţiei cu privire la genocid asupra ratificării şi utilităţii practice a acesteia.

Problema ştiinţifică actuală, de o importanţă majoră, ce a fost soluţionată, constă în relevarea unei modalităţi optime de expunere juridico-penală a genocidului, ce corespunde esenţei, caracteristicii acestei crime, precum şi în unificarea terminologiei din domeniu.

Semnificaţia teoretică a tezei rezidă în sistematizarea abordărilor doctrinare referitoare la stabilirea elementelor constitutive ale genocidului în calitate de crimă internaţională distinctă.

Valoarea aplicativă a lucrării se concretizează în recomandările autorului, prin care se urmăreşte perfecţionarea legislaţiei şi aducerea ei în corespundere cu prevederile internaţionale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice se materializează în posibilitatea aplicării lor în procesul de instruire a studenţilor, a masteranzilor de la facultăţile de drept, precum şi la elaborarea proiectelor de legi în vederea armonizării bazei penale normative.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII CRIMEI DE GENOCID
 • 1.1 Analiza materialelor ştiinţifice consacrate elucidării infracţiunii de genocid publicate în ţară
 • 1.2 Analiza materialelor ştiinţifice destinate cercetării crimei de genocid publicate peste hotare
 • 1.3 Concluzii la Capitolul I

2. DEFINIREA GENOCIDULUI ÎN CALITATE DE INFRACŢIUNE INTERNAŢIONALĂ ŞI LOCUL ACESTUIA ÎN CADRUL CRIMELOR DE DREPT INTERNAŢIONAL
 • 2.1 Crima de genocid în contextul infracţiunilor internaţionale
 • 2.2 Distingerea crimei de genocid de concepte similare
 • 2.3 Rolul organismelor internaţionale la fixarea cadrului juridic privind genocidul
 • 2.4 Concluzii la Capitolul II

3. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNII DE GENOCID
 • 3.1. Obiectul infracţiunii de genocid
  • 3.1.1 Obiectul juridic al componenţei de genocid
  • 3.1.2 Obiectul material al infracţiunii de genocid
  • 3.2 Latura obiectivă a componenţei infracţiunii de genocid
  • 3.2.1 Modalităţile elementului material al infracţiunii de genocid
  • 3.2.2 Formele derivate ale genocidului
 • 3.3 Semne subiective ale infracţiunii de genocid
  • <
  • 3.3.1 Particularităţile laturii subiective a componenţei de genocid
  • 3.3.2 Subiectul infracţiunii de genocid
 • 3.4 Delimitarea genocidului de infracţiuni adiacente
 • 3.5 Concluzii la Capitolul III

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI