Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii


Autor: Plotnic Olesea
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Violeta Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-12.00.03
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

contract de consum, consumator, agent economic, clauză abuzivă, buna-credinţă, negocierea individuală, dezechilibru semnificativ, acţiune judiciară, conflict de legi, conflict de jurisdicţii

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 248 titluri, 11 anexe, 150 pagini de text de bază.

Rezultatele obţinute sînt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: specialitatea 12.00.03 - Drept privat (internaţional privat).

Scopul lucrării descoperirea tangenţelor care se pot stabili între teoria generală a contractului civil şi prevederile specifice contractului de consum, evaluarea impactului clauzelor abuzive şi aspecte de drept internaţional privat.

Principalele obiective întru realizarea acestui deziderat sînt: analiza evoluţiei istorice şi filosofico-juridice a instituţiei clauzelor abuzive; identificarea participanţilor la raporturile de consum; explicarea terminologică a conceptului de clauză abuzivă; evidenţierea criteriilor de apreciere a caracterului abuziv al unei clauze; formularea argumentată a aspectelor procedurale de eliminare a clauzelor abuzive; stabilirea celor mai eficiente modalităţi de protecţie a consumatorului; analiza aspectelor de drept internaţional privat prin prisma conflictelor de legi şi jurisdicţii; expunerea de soluţii pentru completarea legislaţiei privind clauzele abuzive.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în contribuţia care este adusă de noi prin modalitatea originală de abordare a problemelor ce ţin de reglementarea juridică a instituţiei clauzelor abuzive în contractul de consum, în conţinutul lucrării, a cărei esenţă se exprimă, în fond, prin rezultatele principale ştiinţifice înaintate spre susţinere şi propunerile de lege ferenda.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în demonstrarea compatibilităţii şi, în acelaşi timp, a particularităţilor teoriei generale a contractului civil şi contractului de consum, evidenţierea clauzelor-standard şi clauzelor abuzive în contractele cu consumatorii, recomandarea metodelor de protecţie, mijloacelor utile consumatorilor, modalităţilor de eliminare a clauzelor abuzive din contracte.

Semnificaţia teoretică rezidă în faptul că a fost efectuată o tratare multi-aspectuală a reglementărilor juridice ce ţin de conceptul de clauză abuzivă în contractele încheiate cu consumatorii prin prisma dreptului internaţional privat. Se utilizează cunoştinţe din domeniul ştiinţei dreptului, legislaţia în vigoare, precum şi legislaţia internaţională.

Analiza efectuată a scos în evidenţă faptul că în Republica Moldova nu există nici o cercetare complexă a clauzelor abuzive înserate în contractele încheiate cu consumatorii la nivel de teorie şi, cu atît mai mult, în prezenţa unui element de extraneitate.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de posibilitatea aplicării în practică a concluziilor şi recomandărilor formulate, tezele studiului fiind utile în fundamentarea şi orientarea strategiilor îndreptate spre evidenţierea metodelor şi mijloacelor de protecţie a consumatorului ca deziderat final al acestei lucrări.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice constă în faptul că, recomandările formulate servesc, cu precădere, pentru elaborarea programelor de studiu la disciplina protecţia drepturilor consumatorilor, la elaborarea cursurilor sau a manualelor de drept de consum, la perfecţionarea specialiştilor din domeniu, la armonizarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor.

Ca practician în domeniu protecţiei consumatorilor pe parcursul cercetărilor efectuate am înaintat cîteva propuneri de ajustare a legislaţiei, care ulterior au şi fost implementate, şi anume: în Legea privind protecţia consumatorilor nr.105-XV din 13.03.2003, în Codul Civil al R.Moldova, în Codul Contravenţional al R.Moldova, în Codul de executare al R. Moldova.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE INSTITUŢIEI CLAUZELOR ABUZIVE – REFLECŢII DOCTRINARE ŞI LEGISLATIVE
 • 1.1. Apariţia şi evoluţia conceptului de clauză abuzivă
 • 1.2. Reflecţii doctrinare contemporane asupra clauzelor abuzive în materia dreptului internaţional privat
 • 1.3. Reglementarea normativă comparativă a participanţilor la raporturile de consum
 • 1.3.1. Consumatorul
 • 1.3.2. Agentul economic
 • 1.4. Concluzii la capitolul I

2. STUDIUL CONCEPTULUI DE CLAUZĂ ABUZIVĂ ÎN CONTRACTELE ÎNCHEIATE CU CONSUMATORII
 • 2.1. Definiţia clauzei abuzive
 • 2.2. Clasificarea clauzelor abuzive
  • 2.2.1. Clauze declarate abuzive
  • 2.2.2. Clauze considerate abuzive
 • 2.3. Aprecierea caracterului abuziv a unei clauze contractuale
  • 2.3.1. Absenţa negocierii individuale
  • 2.3.2. Încălcarea bunei-credinţe
  • 2.3.3. Dezechilibrul semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor
 • 2.4. Concluzii la capitolul II

3. ELIMINAREA CLAUZELOR ABUZIVE ÎN CONTRACTELE ÎNCHEIATE CU CONSUMATORII
 • 3.1. Procedura prejudiciară
 • 3.2. Procedura judiciară: aspecte de drept intern
  • 3.2.1. Acţiunile individuale
  • 3.2.2.Acţiunile colective.
 • 3.3. Aspecte de drept internaţional privat
  • 3.3.1. Regulile privind conflictul de legi
  • 3.3.2 Regulile privind conflictul de jurisdicţii
 • 3.4. Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI