Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Corelarea factorilor pedagogici în dezvoltarea competenţei comunicative a elevilor


Autor: Gorbaciova Nina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Angela Cara
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
CSS: DH 38-13.00.01
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 aprilie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.60 Mb / în română
Adobe PDF document0.53 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

factor pedagogic, material/suport didactic, corelare, abordare didactică, abordare integratoare, competenţă comunicativă, registrul de comunicare, gramatică funcţională, model didactic, model comunicativ-funcţional

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este constituită din: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 187 titluri, 6 anexe, 147 pagini de text de bază, 8 tabele şi 18 figuri. Concluziile şi ideile esenţiale ale cercetării au fost reflectate în 14 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu:pedagogie generală. Cercetarea a fost realizată în domeniul pedagogiei generale şi abordează problema dezvoltării competenţei comunicative a elevilor, prin corelarea eficientă a factorilor pedagogici, răspunzînd astfel unor imperative pedagogice teoretice şi practice de elaborare a unor instrumente de dezvoltare a competenţei comunicative.

Scopul cercetării: determinarea teoretică şi validarea experimentală a factorilor pedagogici care contribuie la dezvoltarea competenţei de comunicative a elevilor în procesul educaţional (în baza învăţării limbii ruse).

Obiectivele cercetării: a elucida conceptele „factor pedagogic, „competenţă comunicativă” şi corelarea lor în predarea/învăţarea noţiunilor lingvo-didactice; a descrie structura şi conţinutul competenţei comunicative în procesul de studiere a limbii ruse (în şcolile cu limba rusă de instruire); a releva importanţa competenţei comunicative în dezvoltarea acmeologică a personalităţii elevului; a determina şi a argumenta factorii pedagogici care contribuie la eficacitatea dezvoltării competenţei comunicative a elevilor; a elabora şi a fundamenta modelul de dezvoltare a competenţei comunicative, bazate pe corelarea factorilor pedagogici evidenţiaţi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţificăa cercetării rezidă în identificarea şi stabilirea factorilor pedagogici care influenţează productivitatea dezvoltării competenţei de comunicare a elevilor, precum şi în elaborarea Modelului de studiere a conţinuturilor teoretice pe o bază comunicativfuncţională. Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare constă în determinarea principiilor şi condiţiilor pedagogice prin valorificarea corelaţiei material teoretic şi sistemul de exerciţii ca factori pedagogici în dezvoltarea competenţei comunicative; proiectarea modelului de dezvoltare a competenţei comunicative, bazat pe corelarea acestor factori; elaborarea metodologiei de implementare a modelului pedagogic în procesul educaţional.

Semnificaţia teoretică a investigaţiei se referă la determinarea şi caracterizarea consistentă a factorului pedagogic "materia didactică" (conţinut teoretic şi sistem de sarcini) drept cauză generatoare în dezvoltarea eficientă a competenţei comunicative a elevilor, precizarea conceptului de competenţă comunicativă şi structurarea caracteristicilor competenţei comunicative.

Valoarea aplicativă rezidă în faptul că rezultatele cercetării pot constitui drept bază metodologică pentru crearea unei noi generaţii de manuale de limbă rusă, axate pe modelul comunicativ-funcţional, care nu există actualmente în şcolile de limbă rusă din Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice ale cercetări a fost realizată la elaborarea manualelor de limba rusă pentru şcolile din Republica Moldova (cu limbă rusă de instruire), în procesul de modernizare a curriculumului disciplinar, la cursurile de formare continuă a cadrelor didactice, prin comunicări la foruri ştiinţifice şi prin publicaţii.