Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aprecierea variabilităţii ritmului cardiac şi eficacitatea beta-blocantelor la copii cu tulburări funcţionale cardiace şi prolaps de valvă mitrala


Autor: Romanciuc Lilia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Nineli Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Aurel Grosu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 53-14.00.09
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 aprilie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document5.49 Mb / în română

Cuvinte Cheie

variabilitatea ritmului cardiac, prolaps de valvă mitrală, disfuncţii vegetative, Holter ECG, betablocante, bisoprolol

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 129 pagini şi se compartimentează în introducere, 5 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 204 de surse, include 37 tabele, 28 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 29 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pediatrie.

Scopul studiului. Aprecierea variabilităţii ritmului cardiac ca marcher de bază al reglării vegetative şi a efectului beta-adrenoblocantului selectiv bisoprolol asupra acestui parametru la copiii cu prolaps de valvă mitrală şi tulburări funcţionale cardiace.

Obiectivele cercetării: determinarea particularităţilor clinico-paraclinice şi hemodinamice la copiii cu PVM şi TFC; studierea modificărilor sistemului nervos vegetativ; evaluarea VRC la copiii cu PVM şi TFC; urmărirea efectului beta-blocantului selectiv bisoprolol asupra indicilor clinici, hemodinamici şi a VRC la copiii cu PVM.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră s-a purces la evaluarea şi interpretarea caracteristicelor clinico-hemodinamice şi vegetative ale copiilor cu PVM, la care s-a operat determinarea parametrilor spectrali şi statistici de VRC prin Holter-monitoring ECG. S-a testat impactul medicaţiei cu un beta-blocant cardioselectiv – bisoprolol - asupra parametrilor de VRC.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză. Cercetările efectuate au documentat parametrii statistici şi spectrali ai VRC la pacienţii cu PVM şi la copii sănătoşi. A fost estimat impactul beta-blocantului cardioselectiv bisoprolol asupra parametrilor de VRC la copii cu PVM.

Semnificaţia teoretică.Rezultatele studiului au demonstrat importanţa aprecierii parametrilor VRC la copii, iar utilizarea recomandărilor elaborate va permite crearea unui sistem integru de evaluare a pacienţilor cu PVM şi TFC. Determinarea parametrilor statistici şi spectrali ai VRC este utilă pentru cuantificarea riscului de predicţie aritmică şi MSC.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea metodelor contemporane de evaluare a pacienţilor cu PVM, monitorizarea diurnă a ECG fiind indicată tuturor pacienţilor cu PVM simptomatic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost aprobate în procesul de instruire în Departamentul de Pediatrie a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Rezultatele de tentă aplicativă au fost implementate în practica cotidiană a secţiei de cardiologie pediatrică a IMSP ICŞDOSMC.

Cuprins


1. VIZIUNEA MODERNĂ ŞI OPŢIUNILE DE ABORDARE CURATIVĂ A DEREGLĂRILOR LEGATE DE VARIABILITATEA RITMULUI CARDIAC ÎN CADRUL PROLAPSULUI VALVULAR MITRAL LA COPIL (Revista literaturii)
 • 1. 1. Variabilitatea ritmului cardiac ca marcher de reglare vegetativă
  • 1.1.1. Definiţie şi istoricul variabilităţii ritmului cardiac
  • 1.1.2. Aplicaţia clinică a variabilităţii ritmului cardiac
  • 1.1.3. Variabilitatea ritmului cardiac în contextul prolapsului valvular mitral simptomatic
  • 1.1.4. Variabilitatea ritmului cardiac şi reacţiile medicamentoase
 • 1.2. Prolapsul de valvă mitrală: aspecte clinice, diagnostice şi curative
  • 1.2.1. Definiţie şi istoricul problemei
  • 1.2.2. Consemnări vizavi de incidenţa şi prevalenţa prolapsului valvular mitral la copii
  • 1.2.3. Caracteristica clinică a pacienţilor cu PVM şi tulburări funcţionale cardiace
  • 1.2.4. Prolapsul valvular mitral şi dereglările de ritm la copii
 • 1.3. Conceptul modern asupra dereglărilor vegetative la copii
 • 1.4. Tratamentul cu beta-blocante în PVM cu tulburări funcţionale cardiace
 • 1.5. Aspecte ale acţiunii Bisoprololului – beta-adrenoblocant selectiv
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1
2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristicele clinico-statutare ale lotului de studiu: materialul clinic şi lotul martor
 • 2.2. Metodologia de investigare
 • 2.3. Parametrii farmacodinamici ai preparatului indicat grupului de supraveghere clinică
 • 2.4. Metodele de procesare statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2
3. ANALIZA CARACTERELOR CLINICO-PARACLINICE ŞI HEMODINAMICE ALE COPIILOR CU PROLAPS MITRAL ŞI TULBURĂRI FUNCŢIONALE CARDIACE (Rezultatele studiului)
 • 3.1. Caracteristica clinică a copiilor cu PVM şi TFC
  • 3.1.1. Simptomatologia copiilor cu PVM şi TFC
  • 3.1.2 Caracteristica simptomatologiei cardiovasculare la pacienţii cu PVM şi TFC
  • 3.1.3 Semnele de displazie a ţesutului conjunctiv la pacienţii cu PVM şi TFC
  • 3.1.4. Analiza modificărilor hemodinamice, electrocardiografice şi ecocardiografice înregistrate la copiii cu PVM şi TFC
 • 3.2. Reliefarea particularităţilor sistemului vegetativ la copiii cu PVM şi TFC
  • 3.2.1. Simptomatologia vegetativă la copii cu PVM şi TFC
  • 3.2.2. Rezultatele cardiointervalografiei la copii cu PVM şi TFC
  • 3.2.3. Analiza probei clinoortostatice la copii cu PVM şi TFC
 • 3.3. Evaluarea modificărilor de variabilitate a ritmului cardiac şi a celor hemodinamice la copiii cu PVM şi TFC
  • 3.3.1. Estimarea variabilităţii ritmului cardiac la copiii cu PVM şi TFC
  • 3.3.2. Particularităţi corelative ale indicilor de variabilitate a ritmului cardiac la pacienţii cu PVM şi TFC
  • 3.3.3. Analiza rezultatelor Holter monitorizării ECG realizate la copiii cu PVM şi TFC
  • 3.3.4. Estimările prognostice la pacienţii cu PVM şi TFC
  • 3.3.5. Parametrii monitorizării automate diurne a tensiunii arteriale realizate la copiii cu PVM şi TFC
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. APRECIEREA EFICACITĂŢII BISOPROLOLULUI ASUPRA INDICILOR HEMODINAMICI ŞI VARIABILITĂŢII RITMULUI CARDIAC LA COPIII CU PVM ŞI TFC
 • 4.1. Influenţa bisoprololului asupra simptomatologiei clinice la copiii cu PVM
 • 4.2. Evoluţia indicilor hemodinamici şi electrocardiografici sub efectele tratamentului de durată cu bisoprolol al copiilor cu PVM
 • 4.3. Indicii monitorizării ambulatorii automate a tensiunii arteriale pe fondalul medicaţiei cu Bisoprolol
 • 4.4. Holter monitorizarea electrocardiografică pe fondalul terapiei de durată cu bisoprolol
 • 4.5. Variabilitatea ritmului cardiac la pacienţii cu PVM pe fondal de tratament cu bisoprolol
 • 4.6. Reacţiile adverse constatate la pacienţii cu PVM în asociere cu tulburări funcţionale cardiace pe fondal de tratament de durată cu bisoprolol
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

5. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE