Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Tehnologii telemedicale în sistemul educaţional şi de sănătate


Autor: Lozan Oleg
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2012
Consultanţi ştiinţifici: Ion Ababii
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Constantin Gaindric
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.33
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.76 Mb / în română

Cuvinte Cheie

tehnologii telemedicale, sănătate electronică, Sistem Informaţional Medical, învăţământ medical la distanţă, beneficii medicale, sociale, economice

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 200 de pagini de text electronic, constă din introducere, 6 capitole, concluzii, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză şi indice bibliografic cu 217 referinţe, include 42 de figuri şi 9 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 29 de lucrări ştiinţifice, 2 monografii şi 1 manual.

Domeniul de studiu – tehnologii telemedicale în sistemul sănătăţii publice.

Scopul: Evaluarea complexă a aspectelor manageriale, informaţionale, juridice şi didactice pentru argumentarea implementării tehnologiilor telemedicale în sistemul educaţional şi de sănătate din Republica Moldova.

Obiectivele lucrării: Analiza tendinţelor contemporane mondiale de aplicare a tehnologiilor telemedicale; evaluarea mediului de implementare a tehnologiilor telemedicale, a fezabilităţii cadrului legal naţional de implementare a tehnologiilor telemedicale; analiza experienţei proiectelor implementate în domeniul telemedicinei şi învăţământului medical la distanţă pentru identificarea ariilor prioritare de implementare ulterioară a tehnologiilor studiate; identificarea potenţialelor obstacole şi perspective; argumentarea beneficiilor implementării aplicaţiilor telemedicale în sistemul educaţional şi de sănătate; elaborarea conceptelor, strategiilor şi planurilor de acţiuni strategice ale dezvoltării tehnologiilor telemedicale în Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost efectuat un studiu complex al problemei implementării tehnologiilor telemedicale şi a diferitor metode de învăţământ medical la distanţă prin videoconferinţe şi bazat pe Web – toate domenii de pionierat în cercetarea şi practica naţională. Au fost studiate aspectele manageriale, juridice, sociologice şi didactice de gestionare a aplicaţiilor telemedicale, precum şi beneficiile implementării tehnologiilor telemedicale, conceptele şi planurile de acţiuni strategice de realizare.

Problema soluţionată în teză. Au fost stabilite şi argumentate ştiinţific căile de dezvoltare a tehnologiilor telemedicale, care fac faţă necesităţilor contemporane ale sistemului medical şi actorilor în relaţie cu el: pacienţi, lucrători medicali, manageri etc.

Au fost argumentate, propuse şi demonstrate experimental necesitatea şi modalităţile de implementare a învăţământului medical la distanţă, ceea ce determină crearea noii direcţii ştiinţifice în Republica Moldova – domeniul telemedicinei şi sănătăţii electronice.

Semnificaţia teoretică. Prin rezultatele cercetării au fost fundamentate căile de perspectivă progresivă de: diagnostic, consultare, tratament şi monitorizare a stării sănătăţii pacienţilor şi utilizatorilor de servicii medicale; organizare a serviciilor educaţionale în domeniul medical; management al asistenţei medicale. Rezultatele studiului dezvoltă cunoştinţele teoretice privind implementarea tehnologiilor telemedicale în condiţiile sistemului sanitar în tranziţie şi permit stabilirea reperelor teoretice avansate în domeniul abordat.Rezultatele studiului vor constitui suport teoretic de dezvoltare a direcţiilor ştiinţifice noi: teleimagistică, teleneurologie, teleoncologie, telediagnostic, telemonitoring etc.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea didactico-ştiinţifică şi clinică a USMF „Nicolae Testemiţanu” şi a Şcolii de Management în Sănătate Publică, în activitatea clinico-ştiinţifică a Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie şi Institutului Oncologic. Rezultatele cercetării sunt parte componentă a actelor normative şi activităţii practice în Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Sănătăţii, instituţiile medicale. Rezultatele lucrării sunt utilizate în cadrul activităţilor realizate de către Alianţa Internaţională Americană pentru Sănătate, Fondul Global pentru combaterea tuberculozei, malariei şi HIV/SIDA, ş.a.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: prin implementarea tehnologiilor telemedicale s-a demonstrat ştiinţific potenţialul sporirii accesibilităţii şi calităţii serviciilor medicale şi educaţionale în sănătate şi beneficii majore sociale, medicale şi economice pentru societate. În baza prezentei cercetări, în Republica Moldova activează 7 proiecte telemedicale în sistemul sănătăţii şi educaţiei medicale.

Cuprins


1. ANALIZA TENDINŢELOR CONTEMPORANE DE APLICARE A TEHNOLOGIILOR TELEMEDICALE
 • 1.1. Telemedicina – definiţia şi domeniul
 • 1.2. Factorii care facilitează dezvoltarea telemedicinei
  • 1.2.1. Administrarea domeniului tehnologiilor telemedicale
  • 1.2.2. Politicile şi strategia în domeniul tehnologiilor telemedicale
  • 1.2.3. Argumentarea ştiinţifică în suportul dezvoltării tehnologiilor telemedicale
 • 1.3. Bariere de dezvoltare a tehnologiilor telemedicale
 • 1.4. Contextul european al dezvoltării tehnologiilor telemedicale
  • 1.4.1. Consolidarea încrederii şi acceptării serviciilor de telemedicină
  • 1.4.2. Asigurarea certitudinii juridice în abordarea tehnologiilor telemedicale
  • 1.4.3. Rezolvarea problemelor tehnice şi facilitarea dezvoltării pieţei
 • 1.5. Dezvoltarea Tehnologiilor Telemedicale în Republica Moldova
  • 1.5.1. Repere ale cadrului legislativ
  • 1.5.2. Proiecte telemedicale implementate
 • 1.6. CONCLUZII LA CAPITOLUL 1

2. MATERIALE ŞI METODOLOGII DE ORGANIZARE A CERCETĂRII
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Metodologia de selectare şi proiectare a eşantionului de studiu
  • 2.2.1. Metodologii de proiectare a studiului epidemiologic
  • 2.2.2. Calculul volumului eşantionului reprezentativ
 • 2.3. Metodologia de realizare a studiului de fezabilitate a cadrului legal pentru implementarea tehnologiilor telemedicale
 • 2.4. Metodologia de elaborare a concepţiei şi planului de acţiuni strategice de dezvoltare a tehnologiilor telemedicale
  • 2.4.1. Analiza SWOT
  • 2.4.2. Metoda de expertiză "Delphi"
 • 2.5. Metode economice de evaluare a eficienţei tehnologiilor telemedicale
 • 2.6. CONCLUZII LA CAPITOLUL 2

3.EVALUAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII PENTRU APRECIEREA MEDIULUI DE IMPLEMENTARE A TEHNOLOGIILOR TELEMEDICALE
 • 3.1. Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor în domeniul Sănătăţii Publice
  • 3.1.1. Sistemul Informaţional de colectare a datelor statistice
  • 3.1.2. Sisteme Informaţionale în serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice
  • 3.1.3. Sistemul Informaţional de Monitorizare şi Evaluare a Tuberculozei
  • 3.1.4. Sistemul Informaţional de Monitorizare şi Evaluare a infecţiei HIV şi Bolilor cu transmitere sexuală în R.Moldova
 • 3.2. Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor în servicii medicale
  • 3.2.1. Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor în asistenţa medicală de urgentă
  • 3.2.2. Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor în asistenţa medicală primară
  • 3.2.3. Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor în asistenţa medicală spitalicească
 • 3.3. Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor pentru gestionarea resurselor sistemului de sănătate
  • 3.3.1. Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor pentru gestionarea resurselor umane în sistemul de sănătate
  • 3.3.2. Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor pentru gestionarea resurselor financiare în sistemul de sănătate
  • 3.3.3. Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor pentru gestionarea medicamentelor
  • 3.3.4. Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor în Serviciul Naţional de Transfuzie a Sângelui
 • 3.4. CONCLUZII LA CAPITOLUL 3

4. STUDIUL DE FEZABILITATE AL CADRULUI LEGAL PENTRU IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR TELEMEDICALE
 • 4.1. Revista cadrului normativ-juridic relevant domeniului de e-sănătate şi telemedicină din Republica Moldova
  • 4.1.1. Cadrul normativ-juridic general
  • 4.1.2. Cadrul normativ-juridic medical
 • 4.2. Analiza reperelor cadrului normativ-juridic în domeniul e(m)-Health şi telemedicinei în Comunitatea Europeană
  • 4.2.1. Procesarea datelor cu caracter medical
  • 4.2.2. Utilizarea instrumentelor şi serviciilor de telemedicină şi sănătate electronică
 • 4.3. CONCLUZII LA CAPITOLUL 4

5. EVALUAREA TEHNOLOGIILOR TELEMEDICALE ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL ŞI DE SĂNĂTATE
 • 5.1. Experienţa naţională de realizare a proiectelor telemedicale
 • 5.2. Experienţa naţională de realizare a proiectelor de învăţământ medical la distanţă
  • 5.2.1. Realizări de implementare a învăţământului medical la distanţă prin videoconferinţe
  • 5.2.2. Realizări în implementarea învăţământului medical la distanţă bazat pe web
 • 5.3. Studiul sociologic complex vizavi de implementarea tehnologiilor telemedicale şi a învăţământului medical la distanţă
  • 5.3.1. Analiza aspectelor de implementare a tehnologiilor telemedicale
  • 5.3.2. Analiza aspectelor de implementare a învăţământului medical la distanţă
 • 5.4. Beneficii medicale ale implementării tehnologiilor telemedicale
 • 5.5. Evaluarea potenţialelor beneficii economice ale implementării aplicaţiilor telemedicale în sistemul ocrotirii sănătăţii din Republica Moldova
  • 5.5.1. Studiul de caz – serviciul AVIASAN
  • 5.5.2. Studiul de caz – formarea medicală continuă
 • 5.6. CONCLUZII LA CAPITOLUL 5

6. VIZIUNI CONCEPTUALE ŞI STRATEGICE DE DEZVOLTARE A TEHNOLOGIILOR TELEMEDICALE
 • 6.1. Concepţia dezvoltării tehnologiilor telemedicale în sistemul de sănătate
  • 6.1.1. Scenariul de bază
  • 6.1.2. Căile de dezvoltare a telemedicinei
  • 6.1.3. Evaluarea impactului telemedicinei pentru Republica Moldova
 • 6.2. Planul de acţiuni strategice pentru implementarea tehnologiilor telemedicale
 • 6.3. Concepţia dezvoltării tehnologiilor telemedicale în sistemul educaţional
  • 6.3.1. Concepţia învăţământului medical la distanţă
 • 6.4. CONCLUZII LA CAPITOLUL 6

CONCLUZII GENERALE