Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea managementului afacerilor mici şi mijlocii în condiţiile economiei concurenţiale


Autor: Mironov Svetlana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Simion Certan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.05
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

afacere mică şi mijlocie, întreprinzător-manager, management, funcţie, funcţiune, ciclu de viaţă, dezvoltare

Adnotare

Dezvoltarea managementului afacerilor mici şi mijlocii în condiţiile economiei concurenţiale. Teză de doctor în economie. Chişinău. 2011. Structura tezei: întroducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 163 surse, 6 anexe, 142 pagini de text de bază, 10 figuri, 9 diagrame, 40 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării constă în identificarea căilor şi mijloacelor de dezvoltare a managementului afacerilor mici şi mijlocii în condiţiile economiei concurenţiale.

Obiectivul de bază al lucrării constă în elaborarea modelului de dezvoltare a managementului afacerilor mici şi mijlocii în condiţiile economiei concurenţiale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei de doctor constă în :
1. Sistematizarea modificărilor, ce survin în caracteristicile managementului afacerilor mici şi mijlocii şi în caracteristicile personale şi profesionale ale întreprinzătorilor-manageri, la diferite etape ale ciclului de viaţă al afacerii.
2. Elaborarea modelului dezvoltării managementului afacerilor mici şi mijlocii.
3. Definirea noţiunii şi conceptului de business-patronaj, pentru afacerile mici şi mijlocii aflate în etapele iniţiale ale ciclului de viaţă.

Semnificaţia teoretică a tezei constă în redarea conţinutului complex definirii afacerii şi managementului afacerilor mici şi mijlocii. Investigaţiile realizate în cadrul temei de studiu, au permis identificarea problemelor legate de conducerea afacerii şi în acest context, a fost propus modelul dezvoltării managementului afacerilor mici şi mijlocii.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost definită noţiunea şi conceptul de business-patronaj, pentru afacerile mici şi mijlocii aflate în etapele iniţiale ale ciclului de viaţă, care constituie soluţia pentru supraveţuirea şi consolidarea poziţiilor ocupate în arealul economic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Propunerile şi recomandările cu privire la rezultatele obţinute, au fost înaintate Confederaţiei Naţionale a Patronatelor din Republica Moldova.

Propunerile pentru reducerea numărului de întreprinderi, care-şi sistează activitatea în etapele incipiente ale ciclului de viaţă, au fost înaintate Direcţiei Politici de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi profesii liberale din cadrul Ministerului Economiei al Republicii Moldova şi Organizaţiei pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICO - CONCEPTUALE ALE MANAGEMENTULUI AFACERILOR MICI ŞI MIJLOCII
 • 1.1 Abordări definitorii cu privire la noţiunile utilizate în cercetare
 • 1.2 Teorii, legi şi principii aplicate în managementul afacerilor mici şi mijlocii
 • 1.3 Specificul funcţiilor managementului în afacerile mici şi mijlocii
 • 1.4 Corelaţia între etapele ciclului de viaţă şi modificările în managementul afacerilor mici şi mijlocii
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. EVOLUŢIA SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1 Cadrul legislativ şi instituţional al reglementării şi susţinerii activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova
 • 2.2 Analiza evoluţiei sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. OBSTACOLE ÎN DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI AFACERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1 Metodologia cercetării managementului afacerilor mici şi mijlocii din Republica Moldova
 • 3.2 Caracteristica generală a întreprinzătorului-manager autohton
 • 3.3 Desfăşurarea procesului de management în întreprinderile participante la sondaj
  • 3.3.1 Exercitarea funcţiunilor întreprinderii
  • 3.3.2Caracteristica funcţiilor managementului prin prisma interpretării lor de către întreprinzătorii-manageri autohtoni
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

4. CĂI DE DEZVOLTARE A MANAGEMENTULUI AFACERILOR MICI ŞI MIJLOCII ÎN CONDIŢIILE ECONOMIEI CONCURENŢIALE
 • 4.1 Modele de dezvoltare a afacerilor mici şi mijlocii
 • 4.2 Caracteristica generală şi metodologia implementării modelului dezvoltării managementului afacerilor mici şi mijlocii
 • 4.3 Perfecţionarea funcţiilor managementului în contextul modelului dezvoltarii managementului afacerilor mici şi mijlocii
 • 4.4 Oportunitatea dezvoltării managementului afacerilor mici şi mijlocii, prin crearea business-patronajului pentru etapele iniţiale ale ciclului de viaţă al afacerii
 • 4.5 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI