Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea gestiunii relaţiilor de credit a băncilor comerciale cu clienţii în scopul reducerii riscurilor bancare


Autor: Gîrlea Mihail
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Gheorghe Iliadi
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.96 Mb / în română

Cuvinte Cheie

managementul relaţiei de credit, managementul riscurilor bancare, managementul clientelei, politica de creditare, mecanismul de creditare, relaţia bancă-client, evaluarea riscului, gestiunea riscului

Adnotare

Teza cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 155 titluri, 13 anexe, care conţin 13 tabele şi 5 figuri şi este perfectată pe 147 pagini text de bază, inclusiv 47 figuri, 8 tabele şi 5 formule. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiuîl constituie aspectele teoretice, metodologice şi practice ale gestiunii relaţiilor de credit a băncilor comerciale cu clienţii în scopul reducerii riscurilor bancare.

Scopul lucrăriirezidă în studiul metodologic al instrumentelor de analiză a managementului relaţiilor de credit a băncilor comerciale cu clienţii, în condiţiile actuale, şi elaborarea unor propuneri relevante privind perfecţionarea şi eficientizarea gestiunii acestora în scopul reducerii riscurilor bancare şi, totodată, in determinarea tendinţelor privind dezvoltarea relaţiilor de credit in RM.

Metodologia cercetării ştiinţifice se bazează pe un sistem de metode de cercetare corelate între ele cum sunt: metoda dialectică, normativă, statistică, dinamică, grafică, metoda de analiză, metoda comparativă, metoda de sinteză, inducţiei şi deducţiei, metoda analizei de regresie şi corelaţie, metoda de modelare economică şi de previziune, metoda de analiză prin raiting.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză este identificarea punctelor vulnerabile în gestionarea de către bănci a clientelei sale, în special în cadrul relaţiilor creditare, şi perfecţionarea unor strategii manageriale noi aplicate în managementul clientelei bancare care au favorizat creşterea performanţelor bancare prin reducerea riscurilor generate de operaţiunile de creditare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în: perfecţionarea gestiunii relaţiilor de credit bancă-client prin implementarea unui sistem modern de management al relaţiilor cu clienţii, inclusiv a mecanismului de creditare, crearea birourilor istoriilor de creditare şi implementarea modelului scoring (FICO score) cu scopul minimizării riscului de credit, implementarea modelelor de măsurare a riscului utilizate în managementul riscului de credit bancar: CreditMetrics, KMV Portfolio Manager, Credit Portfolio View (CPV) şi CreditRisk+.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei este determinată de posibilitatea utilizării propunerilor elaborate ce au drept scop să contribuie la perfecţionarea managementului relaţiilor de credit, propuneri privind utilizarea metodelor de evaluare a relaţiilor de credit dintre bancă şi client în scopul reducerii riscurilor bancare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării şi propunerile pe tema tezei au fost analizate şi implementate în cadrul B.C. „Banca de Economii” S.A., B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., B.C. „Victoria Bank” S.A., totodată sunt utilizate în procesul de instruire şi cercetare la Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea de Integrare Europeană din Moldova.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL RELAŢIEI DE CREDIT ŞI A RISCURILOR ÎN CADRUL BĂNCILOR COMERCIALE
 • 1.1 Aspectele conceptuale ale managementului relaţiei de credit în cadrul băncilor
 • 1.2 Modele manageriale ale relaţiei de credit existente în economia naţională.
 • 1.3 Fundamentarea teoretico-conceptuală a managementului riscurilor bancare prin prisma relaţiilor de credit.
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1 şi formularea problemelor spre cercetare.

2. ANALIZA MANAGEMENTULUI RELAŢIILOR DE CREDIT ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1 Diagnosticarea strategică a sistemului bancar al Moldovei.
 • 2.2 Particularităţile sistemului de management al relaţiilor de credit în cadrul băncilor comerciale.
 • 2.3 Impactul managementului riscurilor bancare asupra activităţii de creditare a clienţilor
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. CĂILE DE PERFECŢIONARE A RELAŢIILOR DE CREDIT ÎN SCOPUL MINIMIZĂRII RISCURILOR BANCARE
 • 3.1 Aplicarea metodelor de evaluare şi gestiune a riscului de credit în vederea minimizării riscurilor bancare
 • 3.2 Modalităţi de perfecţionare a modelului existent al relaţiei de credit prin prisma implementării unui sistem modern de management al clientelei.
 • 3.3 Soluţii de optimizare a managementului riscurilor bancare în cadrul sistemului bancar
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI