Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Conceptualizarea educaţiei prospective în cadrul universitar


Autor: Lungu Viorelia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Tatiana Repida
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 33-13.00.01
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

educaţie, conceptualizare, educaţie prospectivă, personalitate prospectivă,competenţă prospectivă, perspectivă, schimbare, planificare anticipativă, planificare strategică.

Adnotare

Structura tezei: introducere ,3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 189 referinţe bibliografice, 11 anexe, 122 pagini text de bază, 17 tabele, 34 figuri. Rezultatele cercetării au fost publicate în 19 lucrări ştiinţifice.

Domeniul studiului se referă la Pedagogia generală şi abordează problema conceptualizării educaţiei prospective în cadrul universitar.

Scopul cercetării constă în conceptualizarea educaţiei prospective ca dimensiune ale ştiinţelor educaţiei şi elaborarea şi implementarea Modelului pedagogic al educaţiei prospective.

Obiectivele cercetării: analiza reperelor teoretice şi epistemologice referitoare la educaţia prospectivă; abordarea educaţiei prospective din perspectivă istorică; determinarea caracteristicilor, funcţiilor şi a principiilor educaţiei prospective; stabilirea bazelor metodologice ale formării competenţelor prospective în cadrul universitar; elaborarea şi validarea modelului pedagogic al educaţiei prospective şi interpretarea rezultatelor experimentale; elaborarea recomandărilor practice privind formarea competenţelor prospective la beneficiarii educaţionali în cadrul învăţămîntului universitar.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: au fost determinate principiile educaţiei prospective; a fost fundamentat teoretic şi praxiologic educaţia prospectivă ca dimensiune prin modelul pedagogic propus; a fost elaborat curiculumul la educaţia prospectivă; a fost fundamentată în teoria şi practica formării iniţiale şi continue a beneficiarului educaţional din RM a unei noi dimensiuni de cercetare – educaţia prospectivă; au fost definite conceptele: educaţie prospectivă şi competenţă prospectivă.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată a constat în conceptualizarea educaţiei prospective ca dimensiune ale ştiinţelor educaţiei.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în analiza educaţia prospectivă ca concept, dimensiune a educaţiei şi demers pedagogic transdisciplinar, în contextul formării competenţelor prospective la studenţi. Conceptualizarea educaţiei prospective a fost realizată prin sintetizarea reperelor teoretice şi epistemologice ce au asigurat determinarea caracteristicilor, funcţiilor şi principiilor acestea.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în elaborarea şi validarea fundamentelor teoretico-aplicative ale EP strusturate în Modelul pedagogic al educaţiei prospective.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin conceptualizarea educaţiei prospective şi prin implementarea şi validarea Modelului pedagogic în cadrul USM, în perioada 2009-2011.

Rezultatele ştiinţifice au fost aprobate în cadrul şedinţelor catedrei Ştiinţe ale Educaţiei, seminariilor, conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1. BAZELE CONCEPTUALE ALE EDUCAŢIEI PROSPECTIVE
 • 1. Premizele caracterului prospectiv al educaţiei
 • 2. Analiza tendinţelor de implementare a educaţiei prospective
 • 3. Delimitări conceptuale ale educaţiei prospective
 • 4. Concluzii la capitolul 1

2. FUNDAMENTE METODOLOGICE ALE EDUCAŢIEI PROSPECTIVE
 • 1. Dimensiunea educaţiei prospective şi funcţiile ei
 • 2. Competenţa prospectivă ca finalitate a educaţiei prospective
 • 3. Abordarea curriculară a educaţiei prospective
 • 4. Metodologia de formare a competenţelor prospective în cadrul universitar
 • 4.1. Elaborarea Modelului Educaţiei Prospective în sistemul de învăţământ universitar
 • 5. Concluzii la capitolul 2

3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI EDUCAŢIEI PROSPECTIVE
 • 1. Designul experimentului pedagogic
 • 2. Diagnosticarea competenţelor prospective în sistemului de învăţământ universitar
 • 3. Formarea competenţelor prospective în sistemului de învăţământ universitar
 • 4. Determinarea nivelului de formare a competenţelor prospective în sistemului de învăţământ universitar
 • 5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE