Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Conceptul de centru deictic în textul narativ (în baza materialului din limba engleză)


Autor: Creanga Oxana
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Cornelia Cincilei
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30.10.02.04
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Cuvinte Cheie

deixis, proiecţie deictică, situaţie discursivă, referenţialitate, centrul deictic în textul narativ, cadrul comunicativ al discursului ficțional, instanță narativă, discurs indirect liber rostit/mental, deplasarea centrului deictic, discontinuitate

Adnotare

Cuvinte-cheie: deixis, proiecţie deictică, situaţie discursivă, referenţialitate, centrul deictic în textul narativ, cadrul comunicativ al discursului ficţional, instanţă narativă, discurs indirect liber rostit/mental, deplasarea centrului deictic, discontinuitate.

Domeniul de studiu este centrul deictic şi proiecţiile lui în textul narativ englez la confluenţa cercetărilor lingvistice şi naratologice.

Scopul şi obiectivele propuse rezidă în elucidarea scenariilor de orientare a cititorului în universul textului narativ prin reliefarea mecanismelor lingvistice şi inferenţiale de manifestare a centrului deictic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în analiza mecanismelor de înţelegere şi interpretare a textului ficţional de pe poziţiile tradiţiei lingvistice, prin utilizarea conceptului de categorie deictică, reactualizat în cadrul epistemei moderne antropologice, şi prin extrapolarea centrului deictic din situaţia discursivă canonică la textul narativ. Examinarea multidisciplinară a concepţiilor naratologice şi cognitive asupra perspectivei şi, respectiv, a implicării narative a cititorului, precum şi a concepţiilor lingvistice de analiză a subiectivităţii în limbaj a permis elaborarea unui model lingvistic de interpretare a textului narativ, care subsumează trei dimensiuni structurale de bază – categoria persoanei (CINE), a spaţialităţii (UNDE) şi a temporalităţii (CÂND).

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul de investigaţie vizează dezvoltarea unui model explicativ de orientare a cititorului în cadrul comunicării ficţionale trinivelare în baza stabilirii proiecţiilor centrului deictic la fiecare dintre aceste niveluri.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă sunt determinate de abordările interdisciplinare ale unor subiecte importante de lingvistică şi de naratologie. Aplicarea aparatului metodologic bazat pe conceptul de centru deictic la analiza perspectivei narative contribuie la o mai bună înţelegere a faptului cum se manifestă Omul în limbă şi prin limbă, în general, cu un accent deosebit pe mijloacele folosite în acest sens în limba engleză.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice este posibilă în cadrul noilor cercetări în baza tematicii investigate. În acelaşi timp, rezultatele cercetării prezintă importanţă pentru cursuri universitare de analiză textuală, naratologie, hermeneutică, gramatica textului, pragmatica textului, lingvistica textului, stilistică.

Cuprins


1. DEIXISUL ÎN CADRUL PARADIGMEI LINGVISTICE MODERNE
 • 1. Evoluții epistemice generale și paradigma lingvistică modernă
 • 2. Implicațiile schimbărilor epistemice asupra cercetării deixisului
 • 2.1. Cercetările asupra deixisului în „epoca” structuralismului
 • 2.2. Categoria deixisului ca manifestare a antropocentrismului lingvistic
 • 3. Conceptul de centru deictic, situația discursivă și coordonatele centrului deictic
 • 4. Corelația deixisului cu alte categorii ale actului comunicativ
 • 5. Proiecția deictică în diverse tipuri de discursuri
 • 6. Tipuri deictice: deixis primar versus deixis derivat
 • 6.1. Deixis textual
 • 7. Specificul manifestării deixisului în discursul conversațional și în textul narativ
 • 8. Concluzii la capitolul 1

2. TEXTUL NARATIV ENGLEZ DIN PERSPECTIVA CATEGORIEI DEICTICE
 • 1. Centrul deictic în cadrul comunicativ al discursului ficțional
 • 1.1. Centrul deictic la nivelul comunicării autor-cititor
 • 1.2. Centrul deictic la nivelul medierii ficţionale: relația narator-naratar
 • 1.3. Centrul deictic la nivelul interacțiunii personajelor
 • 2. Teoria deplasării deictice
 • 3. Centrul deictic şi categoria naratologică a perspectivei
 • 3.1. Tipologia perspectivei narative
 • 4. Coordonatele centrului deictic în textul narativ englez
 • 4.1. Coordonata spațială: UNDE
 • 4.2. Coordonata temporală: CÂND
 • 4.3. Coordonata personală: CINE
 • 4.3.1. Coordonata personală CINE – subiect al percepției
 • 4.3.1.1. Verbele de percepție vizuală în stabilirea coordonatei CINE
 • 4.3.2. Coordonata personală CINE – subiect al stărilor de conștiință
 • 4.3.3. Coordonata personală CINE–subiect al discursului
 • 4.4. Obiectul centrului deictic: PE CINE/CE
 • 5. Deplasarea centrului deictic în plan intratextual
 • 5.1. Deplasarea coordonatei temporale a centrului deictic
 • 5.2. Deplasarea coordonatei spaţiale a centrului deictic
 • 5.3. Deplasarea coordonatei personale a centrului deictic
 • 5.3.1. Desemnarea personajelor – indiciu al deplasării centrului deictic
 • 5.3.2. Verbele de comunicare – indiciu al schimbului de perspectivă
 • 6. Concluzii la capitolul 2

3. TEHNICI DE CONSTITUIRE ŞI DE DEPLASARE A CENTRULUI DEICTIC ÎN CADRUL NIVELURILOR DE COMUNICARE ÎN TEXTUL NARATIV ENGLEZ
 • 1. Manifestarea centrului deictic al autorului la nivelul extradiegetic al discursului narativ sau dilema existenţială a autorului
 • 2. Forme de reprezentare a discursului – indicii ale deplasării centrului deictic de la nivelul medierii ficționale la cel al acțiunii
 • 2.1. Co-ocurența instanței naratorului și a centrului deictic intern în cadrul aceluiași enunț
 • 2.2. Deplasarea centrului deictic și actualizarea perspectivei interne în lipsa unor indici ai atribuirii
 • 3. Actualizarea centrului deictic la nivelul acţiunii
 • 3.1. Cazuri de suprapunere a centrului deictic al naratorului şi al personajelor în cadrul focalizării colective
 • 3.2. Scenariul deplasării centrului deictic în cadrul focalizării variabile
 • 3.3. Constituirea centrului deictic deviant
 • 4. Concluzii la capitolul 3