Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamente pedagogice de aplicare a metodelor real-active în formarea iniţială a cadrelor didactice


Autor: Bălan Ileana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ludmila Papuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 30-13.00.01
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

metodologie, tehnologie, strategie, metode real-active, cognitivism-constructivism, cogniţie, metacogniţie, formarea iniţială a cadrelor didactice, studenţi pedagogi, fundamente pedagogice, stil cognitiv.

Adnotare

Cuvinte-cheie: metodologie, tehnologie, strategie, metode real-active, cognitivism-constructivism, cogniţie, metacogniţie, formarea iniţială a cadrelor didactice, studenţi pedagogi, fundamente pedagogice, stil cognitiv.

Domeniul de studiu se referă la formarea iniţială a cadrelor didactice din perspectiva elaborării fundamentelor pedagogice de aplicare a metodelor real-active în contextul paradigmei cognitiv-constructiviste.

Scopul cercetării constă în elaborarea şi experimentarea fundamentelor pedagogice de aplicare a metodelor real-active în formarea iniţială a cadrelor didactice. Obiectivele cercetării: dezvăluirea semnificaţiei conceptului de metode real-active prin prisma principiilor instruirii cognitiv-constructiviste, identificarea caracteristicilor definitorii şi consemnarea aspectului polifuncţional al metodelor real-active; examinarea evoluţiei metodologiei instruirii şi genezei premiselor de constituire a MRA; analiza impactului teoriilor învăţării asupra valorificării metodelor real-active în formarea iniţială a cadrelor didactice; analiza aplicării metodelor real-active în contextul dezvoltării stilului cognitiv şi a metacogniţiei la studenţiipedagogi; sintetizarea fundamentelor pedagogice prin: precizarea conceptelor de bază ale procesului de învăţământ şi a demersului cognitiv-constructivist, stabilirea valenţelor funcţiei cognitive a metodelor real-active, identificarea competenţelor de aplicare a metodelor real-active, elaborarea criteriilor de evaluare a competenţelor de aplicare a MRA, elaborarea şi fundamentarea sistemului de condiţii, sarcini, strategii de aplicare a metodelor real-active.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este obiectivată de elaborarea fundamentelor pedagogice, structurate în instrumentul pedagogic procedural Perspectiva analitică de valorificare a metodelor real-active în formarea iniţială a cadrelor didactice.

Problema ştiinţificăimportantă soluţionată constă în ilustrarea efectelor funcţionale ale aplicării metodelor real-active în formarea iniţială a cadrelor didactice, în baza fundamentelor pedagogice elaborate.

Semnificaţia teoretică este susţinută de fundamentarea pedagogică a procesului de aplicare a metodelor real-active în formarea iniţială a cadrelor didactice prin: precizarea conceptelor de bază; elucidarea fenomenului de personalizare a activităţii şi formării stilului cognitiv; a valorificării metacogniţiei studentului pedagog; stabilirea condiţiilor, principiilor ce contribuie la formarea competenţelor de aplicare a metodelor real-active în contextul metodologiei instruirii centrate pe student; elaborarea şi valorificarea strategiilor de aplicare a metodelor real-active în contextul principiilor cognitiv-constructiviste.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea şi experimentarea fundamentelor pedagogice de aplicare a metodelor real-active în formarea iniţială a cadrelor didactice, structurate în Perspectiva analitică de valorificare a MRA în formarea iniţială a cadrelor didactice şi instrumentarul metodologic de diagnosticare-evaluare a procesului vizat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în baza investigaţiei experimentale în UPS „I. Creangă” din Chişinău şi Universitatea din Piteşti; prin intermediul conferinţelor, comunicărilor la seminariile metodologice; inclusiv prin intermediul publicaţiilor ştiinţifice, ale activităţilor practice cu studenţii pedagogi şi cadrele didactice universitare.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE PRIVIND APLICAREA METODELOR REAL-ACTIVE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE
 • 1. Constante ale procesului educaţional la nivelul formării iniţiale
 • 2. Evoluţia metodologiei instruirii şi geneza premiselor de constituire a metodelor real-active
 • 3. Impactul teoriilor învăţării asupra valorificării metodelor real-active în formarea iniţială
 • 4. Concluzii la capitolul 1

2. SPECIFICUL VALORIFICĂRII METODELOR REAL-ACTIVE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE
 • 1. Baza teoretico-aplicativă de valorificare a metodelor real-active
 • 2. Dezvoltarea cogniţiei şi metacogniţiei prin intermediul metodelor real-active
 • 3. Contextul de valorificare a metodelor real-active în învăţământul pedagogic universitar
 • 4. Explorarea metodelor real-active în învăţarea digitală
 • 5. Concluzii la capitolul 2

3. COORDONATA PRAXIOLOGICĂ DE APLICARE A METODELOR REAL-ACTIVE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE
 • 1. Aplicarea metodelor real-active şi formarea stilului cognitiv al studentului pedagog
 • 2. Perspectiva analitică de valorificare a metodelor real-active în formarea iniţială a cadrelor didactice
 • 3. Concluzii la capitolul 3