Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile structurii taxonomice şi ecologice a comunităţilor de alge edafice păstrate în condiţii de anhidrobioză


Autor: Melnic Victor
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Victor Şalaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.63 Mb / în română

Cuvinte Cheie

alge edafice, ecobiomorfe, păstrare îndelungată, anhidrobioză, grupă ecologică, comunitate algală, vitalitate, tipuri de vegetaţie, structură taxonomică

Adnotare

Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 194 titluri, volum total de 127 pagini de text de bază, 18 tabele şi 42 figuri. Rezultatele obţinute în urma cercetărilor au fost publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 03.00.05 – Botanică.

Scopul tezei: Studierea efectului păstrării îndelungate a probelor de sol în condiţii de laborator asupra componenţei algoflorei edafice.

Obiectivele tezei: Evidenţierea modificărilor apărute în structura taxonomică şi a grupelor ecologice în cadrul comunităţilor de alge edafice în solurile păstrate timp de 15-18 ani în condiţii de laborator, colectate în vegetaţii naturale silvice şi artificiale, agrofitocenoze. Analiza comparativă a comunităţilor algale din solurile păstrate în condiţii de laborator cu rezultatele preventive obţinute 15-18 ani în urmă în aceleaşi tipuri de vegetaţie. Evidenţierea dependenţei rezistenţei speciilor de particularităţile ecologice caracteristice diferitor tipuri de vegetaţie.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Pentru prima dată a fost studiată componenţa algoflorei edafice din probele de sol păstrate timp de 15-18 ani în condiţii de laborator în stare de anhidrobioză. Compoziţia comunităţilor de alge edafice a fost analizată din punctul de vedere al diversităţii taxonomice şi al structurii ecologice. S-a stabilit că particularităţile de biotop influenţează capacitatea de rezistenţă atît a reprezentanţilor diferitor grupe ecologice a speciilor de alge în general, cît şi pe cea a reprezentanţilor unei şi aceleaşi specii în parte. Au fost evidenţiate cele mai rezistente, pe de o parte, şi vulnerabile, pe de alta parte, specii, genuri şi familii de alge edafice.

Semnificaţia teoretică: Studierea componenţei structurii taxonomice a algelor edafice păstrate timp îndelungat în condiţii de anhidrobioză dă posibilitatea de a evidenţia speciile şi formele de alge edafice mai rezistente.

Valoarea aplicativă. Rezultatele studierii modificării structurii taxonomice a comunităţilor de alge edafice păstrate timp de 15-18 ani în condiţii de anhidrobioză evidenţiază formele şi unităţile taxonomice cele mai rezistente la condiţii nefavorabile pentru viaţă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. La Ministerul Mediului în indentificarea nivelului de poluare a solului, a metodelor de conservare a biodiversităţii. În procesul didactic şi de cercetare a algelor edafice în Laboratorul Cercetări Ştiinţifice Algologie la Universitatea de Stat din Moldova. În procesul didactic la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. ROLUL ALGELOR EDAFICE ÎN ECOSISTEMELE TERESTRE ŞI IMPORTANŢA LOR ÎN VIAŢA OMULUI
 • 1.1. Rolul şi importanţa algelor edafice în ecosistemele naturale şi în viaţa omului
 • 1.2. Structura taxonomică a comunităţilor de alge edafice din fitocenozele naturale şi cultivate din Republica Moldova
  • 1.2.1. Structura taxonomică a comunităţilor de alge edafice din vegetaţia silvică a Moldovei
  • 1.2.2. Componenţa comunităţilor de alge de sol din fitocenozele de stepă
  • 1.2.3. Structura taxonomică a comunităţilor de alge de sol din fitocenozele de luncă
  • 1.2.4. Componenţa comunităţilor de alge din plantaţiile forestiere artificiale
  • 1.2.5. Componenţa comunităţilor algelor de sol din diferite tipuri de livezi
  • 1.2.6. Comunităţile de alge din solurile ocupate de vii
  • 1.2.7. Componenţa comunităţilor de alge din solurile ocupate de culturile anuale şi bienale
 • 1.3. Anhidrobioza ca modalitate de păstrare a algelor în colecţii în stare uscată...
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTUL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Protocolul experimentelor
 • 2.2. Grupele ecologice de alge edafice întîlnite în ecosistemele naturale
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. STRUCTURA TAXONOMICĂ A COMUNITĂŢILOR DE ALGE EDAFICE ÎN SOLURILE PĂSTRATE TIMP DE 15-18 ANI ÎN CONDIŢII DE LABORATOR
 • 3.1. Particularităţi generale ale structurii comunităţilor de alge edafice în solurile păstrate 15-18 de ani în condiţii de laborator
 • 3.2. Păduri de fag
 • 3.3. Păduri de gorun cu fag
 • 3.4. Păduri de gorun cu carpen
 • 3.5. Păduri de gorun cu tei şi frasin
 • 3.6. Păduri de stejar şi scumpie
 • 3.7. Păduri de stejar pufos
 • 3.8. Plantaţii forestiere
 • 3.9. Culturi de viţă de vie
 • 3.10. Cîmpuri agricole
 • 3.11.Stepă.
 • 3.12. Luncă
 • 3.13. Concluzii la capitolul 3

4. INFLUENŢA PARTICULARITĂŢILOR DE BIOTOP ASUPRA STRUCTURII ŞI REZISTENŢEI COMUNITĂŢILOR DE ALGE EDAFICE
 • 4.1. Numărul ecobiomorfelor identificate în probele de sol analizate în anii 1984-1987 şi 2000-2002
 • 4.2. Influenţa particularităţilor de biotop asupra rezistenţei algelor
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4