Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenţei de audiere în procesul de predare-învăţare a limbii române în şcoala alolingvă (ciclul gimnazial)


Autor: Angela Popovici
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Liuba Petrenco
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: D 33-13.00.02
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Cuvinte Cheie

audiere, competenţă de audiere, funcţia comunicativă a audierii, auz fonematic; metode interactive de audiere; ascultare activă, ascultător activ; sistem de exerciţii, evaluarea audierii

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 149 titluri, 8 anexe, 147 pagini text de bază, 16 figuri, 22 de tabele şi 15 formule.

Publicaţii la tema tezei. Concluziile şi ideile esenţiale ale cercetării au fost reflectate în 12 lucrări ştiinţifice (3 lucrări didactico-metodice, 3 articole în reviste de profil, 2 articole în anale ştiinţifice şi 4 comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale).

Domeniul de studiu reprezintă teoria şi metodologia instruirii (limba română ca limbă nematernă).

Scopul lucrări constă în fundamentarea teoretică şi stabilirea metodologiei de formare a competenţei de audiere în perspectiva formării ascultătorului activ pentru eficientizarea comunicării în societate a elevilor alolingvi.

Obiectivele cercetării: determinarea bazelor psihopedagogice şi psiholingvistice ale competenţei de audiere (СА); analiza produselor curriculare şi a situaţiei şcolare privind formarea competenţei de audiere; stabilirea nivelurilor de înţelegere a mesajului audiat; elaborarea, experimentarea şi validarea metodologiei de formare a competenţei de audiere; identificarea strategiilor didactice eficiente de formare a competenţei de audiere la elevii alolingvi; interpretarea datelor statistice ale cercetării.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării rezidă în stabilirea principiilor, factorilor pedagogici ce determină eficienţa dezvoltării competenţei de audiere, exprimată în valorile comunicării în limba română; în criteriile de evaluare a CA. Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare constituie formarea competenţei de audiere prin tehnologii active valorificînd optim sistemul de exerciţii orientat spre eficientizarea studierii limbii române în şcoala alolingvă.

Semnificaţia teoretică a cercetării este justificată de studiul teoretico-metodologic al fenomenului audierii; actualizarea conceptelor de bază necesare pentru descrierea competenţei de audiere; contribuţia teoretică la definiţia conceptului de competenţă de audiere; elaborarea instrumentelor de cercetare a CA.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea, validarea Modelului pedagogic de formare a competenţei de audiere la elevii alolingvi, constituit din obiective, conţinuturi şi strategii specifice, asigurînd deschideri pentru crearea unei noi generaţii de manuale şi suporturi curriculare de limba română.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice ale cercetării a fost realizată prin elaborarea suporturilor curriculare la limba română pentru şcolile cu instruire în limbă rusă, în perspectiva modernizării curriculumului disciplinar, prin intermediul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice, prin promovarea valorilor cercetării la foruri ştiinţifico-didactice, şi prin publicaţii ştiinţifice la tema cercetării.

Cuprins


1. REPERE PSIHOPEDAGOGICE ŞI LINGVISTICE ALE FORMĂRII LA ELEVII ALOLINGVI A COMPETENŢEI DE AUDIERE
 • 1.1. Evoluţia conceptului de audiere şi a competenţei de audiere
 • 1.2. Consideraţii privind receptarea, decodificarea şi dezvoltarea mesajului sonor
 • 1.3. Concluzii la capitolul I

2. ABORDAREA CURRICULARĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENŢEI DE AUDIERE
 • 2.1. Formarea competenţei de audiere din perspectivă curriculară
 • 2.2. Tipologia dificultăţilor de audiere a mesajului de către elevii alolingvi
 • 2.3. Tendinţe metodologice şi specificul de formare a competenţei de audiere la elevii alolingvi
 • 2.4. Criterii de selectare a exerciţiilor de formare la elevii alolingvi a competenţei de audiere
 • 2.5. Concluzii la capitolul II

3. METODOLOGIA FORMĂRII LA ELEVII ALOLINGVI A COMPETENŢEI DE AUDIERE
 • 3.1. Descrierea modelului pedagogic de formare la elevii alolingvi a competenţei de audiere
 • 3.2. Validarea metodologiei de formare a competenţei de audiere în procesul de predare-învăţare a limbii române în şcoala alolingvă
 • 3.3.Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE.