Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tendinţele mortalităţii după cauze de deces în Republica Moldova, anii 1965-2010


Autor: Penina Olga
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Dumitru Tintiuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Gheorghe Paladi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.33
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document1.48 Mb / în română
Adobe PDF document1.42 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

mortalitate, speranţă de viaţă, cauze de deces, Republica Moldova, sub-înregistrarea mortalităţii, reconstituirea seriilor de timp ale mortalităţii, tranziţie epidemiologică

Adnotare

Cuvinte-cheie: mortalitate, speranţă de viaţă, cauze de deces, Republica Moldova, sub-înregistrarea mortalităţii, reconstituirea seriilor de timp ale mortalităţii, tranziţie epidemiologică.

Domeniul de studiu: Medicina socială, demografie.

Scopul lucrării: evaluarea tendinţelor şi structurii mortalităţii pe cauze de deces în perioada anilor 1965-2010 prin reconstituirea seriilor de timp ale decedaţilor conform clasificării fixate a maladiilor şi elaborarea unor recomandări privind ameliorarea procesului de monitorizăre a situaţiei în domeniul mortalităţii.

Obiectivele lucrării: a cerceta abordările existente în conceptualizarea teoriei tranziţiei epidemiologice; a evalua calitatea înregistrării deceselor în anii 1965-2010 şi a propune metode de corectare a datelor incomplete; a asigura compatibilitatea seriilor de timp ale decedaţilor pe cauze de deces în anii 1965-2010; a determina trăsăturile generale şi cele specifice ale evoluţiei mortalităţii în Moldova pe fundalul altor ţări; a efectua analiza dinamicii indicatorilor mortalităţii pe clasele principale şi rubricile detaliate ale cauzelor de deces în funcţie de vârstă şi sex; a determina cauzele prioritare ale deceselor în funcţie de vârstă în scopul reducerii mortalităţii premature a populaţiei Republicii Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: pentru prima dată sunt analizate schimbările de lungă durată ale mortalităţii în Moldova în baza unor indicatori corect evaluaţi; sunt elaborate evaluările alternative ale indicatorilor de mortalitate, bazate pe corectarea evaluărilor oficiale, ce ţin cont de problemele subînregistrării deceselor la vârstele infantilă şi avansată; pentru prima dată a fost utilizată metoda de clasificare dublă a posteriori a cauzelor de deces în scopul reconstituirii continuităţii seriilor statistice ale decedaţilor pentru Republica Moldova; sunt determinate particularităţile generale şi cele specifice ale dinamicii mortalităţii şi legătura lor cu evenimentele social-economice şi politice pentru a doua jumătate a secolului XX şi începutul secolului XXI; sunt stabilite cauzele de deces şi grupele de vârstă ce determină valorile scăzute ale speranţei de viaţă în Republica Moldova faţă de indicatorii respectivi din ţările de vest.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: crearea bazei credibile de date ale mortalităţii pentru anii 1965-2010, ce corespunde cerinţelor de compatibilitate, plenitudine, regularitate şi reprezentativitate. Analiza acestor date a determinat cauzele situaţiei de criză în domeniul mortalităţii şi rezervele principale privind creşterea speranţei de viaţă a populaţiei Republicii Moldova.

Semnificaţia teoretică a tezei: este determinat caracterul incomplet al tranziţiei epidemiologice şi particularităţile istorice şi stadiale ale formării tipului contemporan al mortalităţii în Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a tezei: dezvoltarea ipotezelor ce vizează evoluţia mortalităţii în prognozele demografice; efectuarea analizei comparative detaliate a mortalităţii pe cauze de deces în Republica Moldova cu ţările pentru care seriile reconstituite sunt accesibile (mai mult de 10 ţări), monitorizarea eficacităţii politiciilor în domeniul scăderii mortalităţii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării sunt utilizate în activităţile Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare de pe lângă Guvernul Republicii Moldova, precum şi ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în scopul elaborării obiectivelor orientate spre soluţionarea problemelor de stabilizare demografică. Rezultatele studiului au fost utilizate în cadrul proiectului internaţional «Evoluţia mortalităţii, sisteme de sănătate şi politici» realizat de către Institutul Naţional de Studii Demografice din Franţa (2006-prezent), precum şi în cadrul proiectului instituţional “Evoluţia socialdemografică a populaţiei apte de muncă şi impactul ei asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova”, realizat în cadrul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM (2006-2010).

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СМЕРТНОСТИ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ
 • 1. Теория эпидемиологического перехода
 • 2. Незавершенность эпидемиологического перехода в странах бывшего СССР
 • 3. Общая динамика смертности в Молдове
 • 4. Система регистрации и кодирования причин смерти в Молдове
 • 5. Выводы по главе 1

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 • 1. Материалы и особенности статистической базы исследования
 • 2. Общий алгоритм исследования
 • 3. Методы исследования
 • 4. Выводы по главе 2

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ СМЕРТНОСТИ ПРИ ФИКСИРОВАННОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ ПРИЧИН
 • 1. Изменения в практике кодирования причин смерти, зависящие от пересмотра номенклатур
  • 1.1. Переход от номенклатуры 1965 года к номенклатуре 1970 года
  • 1.2. Переход от номенклатуры 1970 года к номенклатуре 1981 года
  • 1.3. Переход от номенклатуры 1981 года, пересмотренной в 1988 году, к девятой ревизии Международной классификации болезней
  • 1.4. Переход от девятой к десятой ревизии Международной классификации болезней
 • 2. Изменения в практике кодирования причин смерти, не зависящие от пересмотра номенклатур
  • 2.1. Дополнительная коррекция a posteriori
  • 2.2. Старость и неточно обозначенные причины смерти
 • 3. Выводы по главе 3

4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ СМЕРТНОСТИ
 • 1. Младенческая смертность
  • 1.1. Улучшение регистрации в 1970-е годы
  • 1.2. Коррекция до 1973 года
  • 1.3. Коррекция с учетом критерия живорождения ВОЗ
 • 2. Смертность в пожилых возрастах
 • 3. Переоценка таблиц смертности
 • 4. Выводы по главе 4

5. СМЕРТНОСТЬ ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ И ПРИЧИНАМ СМЕРТИ
 • 1. Основные классы причин смерти
  • 1.1. Декомпозиция различий в изменении продолжительности жизни
  • 1.2. Сравнительный анализ с Румынией, Украиной и Францией
 • 2. Детализированные рубрики причин смерти
  • 2.1. Младенческая смертность
  • 2.2. Причины смерти в возрасте 1-14 лет
  • 2.3. Причины смерти в возрасте 15-39 лет
  • 2.4. Причины смерти в возрасте 40-64 лет
  • 2.5. Причины смерти в возрасте 65 лет и старше
 • 3. Возрастно-причинные группы риска и приоритеты политики снижения смертности
 • 4. Выводы по главе 5

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ