Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contabilitatea reparaţiilor mijloacelor fixe


Autor: Cotoros Inga
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Alexandru Nederiţă
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.12
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Cuvinte Cheie

reparaţie, modernizare, îmbunătăţiri, costuri de reparatii, costuri ulterioare, chirie, termen de garanţie, provizion, depreciere, mijloace fixe.

Adnotare

Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică

Structura tezei: adnotarea, introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia, (168 de titluri), 136 pagini text de bază, 17 figuri, 12 tabele şi 16 anexe.

Rezultatele cercetării sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: contabilitate.

Scopul şi obiectivele lucrării rezidă în cercetarea complexă a aspectelor teoretice şi aplicative ale contabilităţii reparaţiilor mijloacelor fixe şi fundamentarea direcţiilor de perfecţionare a metodologiei acesteia în conformitate cu cerinţele internaţionale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se reflectă prin aprofundarea şi dezvoltarea noţiunii de reparaţii şi recomandarea unor criterii noi de clasificare a acestora; perfecţionarea contabilităţii reparaţiilor mijloacelor fixe proprii şi închiriate; elaborarea modului de contabilizare a tranzacţiilor de înlocuire a unor componente ale mijloacelor fixe, precum şi a îmbunătăţirilor separabile şi inseparabile; identificarea modului de prezentare a informaţiilor privind reparaţiile mijloacelor fixe în situaţiile financiare.

Problema ştiinţifică importantăsoluţionată în domeniul cercetat constă în perfecţionarea contabilităţii costurilor de reparaţii ale mijloacelor fixe proprii şi închiriate; în modernizarea contabilitatii costurilor ulterioare, precum şi în elaborarea modului de contabilizare a tranzacţiilor de înlocuire a unor componente ale mijloacelor fixe.

Soluţionarea acestei probleme în cercetare a demonstrat avantajele recomandărilor formulate în teză şi influenţa benefică a acestora asupra performanţelor entităţilor autohtone. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei constă în elaborarea recomandărilor teoretice şi practice aferente perfecţionării contabilităţii reparaţiilor mijloacelor fixe proprii şi închiriate în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă şi practicile internaţionale avansate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele recomandări, elaborate în teză, au fost acceptate spre implementare în practica contabilă a unor entităţi autohtone, precum şi în procesul didactic al instituţiilor de învăţământ şi de instruire profesională cu profil economic.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE CONTABILITĂŢII REPARAŢIILOR MIJLOACELOR FIXE
 • 1.1. Delimitări conceptuale privind contabilitatea reparaţiilor mijloacelor fixe
 • 1.2. Abordări naţionale şi internaţionale aferente clasificării reparaţiilor mijloacelor fixe
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. PERFECŢIONAREA CONTABILITĂŢII REPARAŢIILOR MIJLOACELOR FIXE PROPRII
 • 2.1. Aspecte problematice privind contabilitatea costurilor de reparaţii nesupuse capitalizării
 • 2.2. Unele probleme ale contabilităţii reparaţiilor mijloacelor fixe cu termen de garanţie
 • 2.3. Particularităţile contabilităţii costurilor ulterioare eligibile pentru capitalizare
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢI ALE CONTABILITĂŢII REPARAŢIILOR MIJLOACELOR FIXE ÎNCHIRIATE
 • 3.1. Probleme aferente contabilităţii reparaţiilor mijloacelor fixe la locatar şi locator
 • 3.2. Consideraţii privind contabilitatea îmbunătăţirilor separabile şi inseparabile ale mijloacelor fixe
 • 3.3. Impactul informaţiilor privind reparaţiile mijloacelor fixe asupra procesului decizional
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI