Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamente teoretice şi metodologice ale managementului resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar


Autor: Andriţchi Viorica
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2012
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
CSS: DH 38-13.00.01
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document2.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Concepţia MRU, Sistemul MRU, metodologia MRU, satisfacţia profesională a cadrelor didactice, competenţa MRU, curriculumul de formare profesională în MRU, management pedagogic, recrutare, selecţie, motivare, formare, evaluare

Adnotare

Structura tezei. Teza se constituie din introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 280 surse, 20 anexe, 250 pagini de text de bază, 35 tabele, 26 figuri. Rezultatele obţinute sînt publicate în 36 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării: Determinarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale managementului resurselor umane, prin integralizarea teoriilor pedagogice, psihosociale şi manageriale şi elaborarea Concepţiei şi Sistemului managementului resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar.

Obiective ale cercetării: determinarea şi integrarea teoriilor fundamentale ale managementului resurselor umane; elaborarea Concepţiei şi Sistemului MRU în învăţămînt, a standardelor şi indicatorilor de performanţă a MRU; argumentarea prin experiment a ierarhiei nevoilor profesionale şi a domeniilor prioritare ale satisfacţiei profesionale a cadrelor didactice; elaborarea Curriculum-ului şi a demersului acţional al formării competenţelor MRU.

Noutatea ştiinţifică rezidă în: Concepţia MRU în viziune postmodernă; Sistemul holistic al MRU; standardele şi indicatorii de performanţă a MRU; ierarhia nevoilor profesionale ale cadrelor didactice; domeniile prioritare ale satisfacţiei profesionale a cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar; sistemul competenţelor specifice MRU; curriculumul de formare profesională în MRU.

Noua direcţie de cercetare: Teoria şi metodologia managementului resurselor umane în învăţămînt.

Importanţa teoretică a cercetării rezidă în: matricea schimbării MRU; matricea teoriilor specifice MRU; factorii şi resursele ce asigură funcţionalitatea Sistemului MRU; modelele manageriale de planificare, evaluare, formare continuă a resurselor umane din învăţămîntul preuniversitar în cheia managementului bazat pe competenţe; definirea conceptelor specifice MRU.

Valoarea aplicativă a lucrării este reprezentată de: metodologia planificării, recrutării, selecţiei, socializării şi integrării cadrelor didactice în cheia managementului bazat pe competenţe; metodologia şi algoritmul elaborării politicilor de personal; metodologia de evaluare a satisfacţiei profesionale a cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar; instrumente manageriale pentru diagnosticarea satisfacţiei profesionale a cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar, pentru planificarea, recrutarea, selecţia, socializarea, integrarea resurselor umane; demersul acţional de formare profesională în MRU; constructul referenţial de valorificare şi validare experimentală în domeniul managementului resurselor umane.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele teoretico-metodologice ale cercetării au fost implementate în cadrul a 7 Proiecte naţionale, în cadrul cursurilor de perfecţionare a managerilor şcolari, a cadrelor didactice, în cadrul studiilor superioare de masterat, specializarea „Management Educaţional” de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, în cadrul seminarelor ştiinţifico-metodologice cu managerii şcolari, managerii şi specialiştii principali din cadrul direcţiilor raionale de învăţămînt.

Cuprins


1. ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNT
 • 1.1. Contribuţii valorice ale teoriilor şi şcolilor manageriale în constituirea şi evoluţia managementului resurselor umane
 • 1.2. Etape şi reprezentări acţionale în dezvoltarea managementului educaţional
 • 1.3. Dimensiuni pedagogice ale managementului resurselor umane în învăţămînt
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. FUNDAMENTE TEORETICO-PRAXIOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR
 • 2.1. Teorii ale managementului resurselor umane
 • 2.2. Configurarea praxiologică a managementului resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar
 • 2.3. Paradigma managementului resurselor umane în învăţămînt
 • 2.4 Concluzii la Capitolul 2

3. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR
 • 3.1. Relevanţa politicilor de personal ca element esenţial al Sistemului MRU
 • 3.2. Metodologia managementului resurselor umane
  • 3.2.1. Planificarea resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar
  • 3.2.2. Recrutatea şi selecţia resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar
  • 3.2.3. Socializarea şi integrarea cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar
  • 3.2.4. Motivarea cadrelor didactice în învăţămîntul preuniversitar
  • 3.2.5. Evaluarea resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar
  • 3.2.6. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar
 • 3.3. Resursele managementului resurselor umane în învăţămînt
 • 3.4. Managementul calităţii în cadrul Sistemului MRU
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

4. CONSTRUCTUL REFERENŢIAL DE VALORIFICARE ŞI VALIDARE EXPERIMENTALĂ ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
 • 4.1. Constatarea datelor referenţiale iniţiale despre nivelul de formare a competenţelor specifice MRU
 • 4.2. Formarea în context curricular a competenţelor specifice MRU
 • 4.3. Valori postexperimentale în domeniul managementului resurselor umane
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI