Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sifilisul latent recent şi diagnosticul diferenţial cu reacţiile serologice fals pozitive


Autor: Tabuica Oleg
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.11 - Dermatologie şi venerologie
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Gheorghe Muşet
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.11
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sifilisul latent recent (SLR), reacţii serologice fals pozitive (RSFP), testul imunoblot, sifilis serorezistent, specificitatea, sensibilitatea testelor serologice

Adnotare

Teza este expusă pe 115 pagini de text de bază, este constituită din introducere, 3 capitole, discuţia rezultatelor obţinute, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 293 surse, 3 anexe şi include 25 tabele, 19 figuri. Rezultatele obţinute au fost publicate în 7 lucrări.

Domeniul de studiu: dermatovenerologie

Scopul studiului: studierea particularităţilor anamnestice şi clinico-imunologice ale sifilisului latent recent pentru elaborarea unui algoritm de diagnostic diferenţial cu reacţiile fals pozitive.

Obiectivele studiului: - evaluarea particularităţilor clinico-anamnestice şi aspectelor medico-sociale ale pacienţilor cu sifilis latent recent; - aprecierea comparativă a performanţei diagnostice a metodelor imunologice în sifilisul latent recent şi în cazul reacţiilor serologice fals pozitive; - evaluarea corelaţională a maladiilor asociate şi a diverselor stări patologice la pacienţii cu reacţii serologice fals pozitive; - elaborarea algoritmului de diagnostic diferenţial al SLR şi RSFP.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Este un studiu prospectiv analitic. Pacienţii au fost selectaţi în mod aleatoriu. Colectarea datelor a fost de tip simplu orb, fiind longitudinală şi prospectivă. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. În premieră pentru Republica Moldova a fost apreciată performanţa diagnostică a tehnicii imunoblot în sifilisul latent şi identificarea RSFP.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză. A fost documentată eficacitatea diagnostică superioară a reacţiei imunoblot în comparaţie cu testele ELISA şi TPHA în confirmarea SLR şi stabilirea RSFP, optimizând diagnosticul serologic al sifilisului.

Semnificaţia teoretică a lucrării. Studiul actual a permis elucidarea multiaspectuală a problemei diagnosticului diferenţial al SLR cu RSFP şi elaborarea unui algoritm de diagnostic.

Valoarea aplicativă a lucrării. Optimizarea diagnosticului serologic al sifilisului latent permite stabilirea promptă a diagnosticului şi, pe de altă parte, evitarea tratamentului nejustificat la pacienţii cu RSFP, ceea ce va îmbunătăţi nivelul asistenţei medicale. Utilizarea testului imunoblot cu aprecierea IgM la pacienţii cu serorezistenţă a optimizat diagnosticul serologic la acest contingent de pacienţi şi conduita lor terapeutică ulterioară.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au permis implementarea în practica medicală a testului imunoblot ca test de confirmare în instituţia IMSP Dispensarul Dermatovenerologic Municipal Chişinău. Rezultatele studiului sunt utilizate în cadrul instruirilor universitare şi postuniversitare pentru cadrele medicale.

Cuprins


1. SIFILISUL LATENT RECENT LA ETAPA ACTUALĂ ŞI INTERRELAŢIA CU DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL AL REACŢIILOR SEROLOGICE FALS POZITIVE.
 • 1.1. Aspecte practice ale diagnosticului serologic modern al sifilisului
 • 1.2. Reacţiile serologice fals pozitive – o problemă în practica medicală. Bazele moleculare ale reacţiilor imune încrucişate
 • 1.3. Probleme curente şi controverse în diagnosticul serologic modern al sifilisului
 • 1.4. Particularităţile răspunsului imun antitreponemic. Testele serologice de confirmare a infecţiei treponemice
 • 1.5. Sifilisul latent recent şi serorezistenţa
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a pacienţilor incluşi în studiu
 • 2.2. Metodele de investigaţii
 • 2.3. Metode de evaluare statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CRITERIILE CLINICO-ANAMNESTICE, MEDICO-SOCIALE ŞI SEROLOGICE DE DIFERENŢIERE ALE PACIENŢILOR CU SLR ŞI RSFP
 • 3.1 Epidemiologia sifilisului latent în Republica Moldova. Particularităţile clinico-anamnestice şi medico-sociale ale pacienţilor cu SLR şi RSFP
 • 3.2. Aprecierea sensibilităţii şi specificităţii testelor serologice de diagnostic al sifilisului
 • 3.3 Cuantificarea cauzelor reacţiilor serologice fals pozitive
 • 3.4 Evaluarea comparativă a eficacităţii diagnostice a testelor serologice în SLR şi RSFP
 • 3.5 Caracteristica reacţiilor serologice fals pozitive acute şi cronice
 • 3.6 Aportul tehnologiei Western blot în elucidarea reacţiilor fals pozitive
 • 3.7 Profilul anticorpilor specifici identificaţi prin reacţia imunoblot la bolnavii cu sifilis şi semnificaţia lor clinică
 • 3.8. Analiza şi interpretarea cazurilor de serologie discordantă
 • 3.9 Evaluarea clinică a evoluţiei SLR în sifilis serorezistent şi importanţa IgM serologiei în optimizarea conduitei pacienţilor cu serorezistenţă
 • 3.10. Concluzii la capitolul 3

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE