Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea dialogului social şi impactul lui asupra relaţiilor industriale din Republica Moldova


Autor: Lipciu Ala
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Dorin Vaculovschi
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.05
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română

Cuvinte Cheie

dialog, dialog social, pace socială, relaţii industriale, actori sociali, parteneri sociali, sindicate, reprezentanţii salariaţilor, patronate, instituţii de dialog social, informare, consultare, acord, bipartitism, tripartitism, negociere colectivă

Adnotare

Structura lucrării. Teza cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 140 de titluri, 19 anexe, 150 pagini de text de bază, inclusiv 15 figuri şi 8 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: management al resurselor umane, relaţii industriale şi importanţa lor pentru piaţa muncii.

Scopul şi obiectivele lucrării rezidă în aprofundarea conceptului de relaţii industriale şi diagnosticarea lui prin prisma dezvoltării dialogului social în Republica Moldova prin: abordarea conceptuală (esenţă, caracteristici, etc.) a relaţiilor industriale; cercetarea fenomenului de dialog social ca şi cadru de guvernare al relaţiilor industriale; argumentarea importanţei relaţiilor industriale şi a dialogului social pentru succesul unei culturi manageriale în raport cu resursa umană ca şi factor uman; identificarea progreselor şi a carenţelor în relaţiile industriale şi dialogul social în Republica Moldova; elaborarea recomandărilor de optimizare a dialogului social pentru un impact mai bun asupra pieţei muncii prin informare şi consultare a sindicatelor şi patronatelor, prin negocieri colective şi forme de soluţionare a conflictelor de muncă.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată este identificarea aportului pe care dialogul social şi relaţiile industriale le pot avea pentru un progres economic prin promovarea intereselor celor mai importanţi factori de producere – munca şi capitalul. Aspectul practic al analizei ţine de trasarea de către autor a unor direcţii menite să îmbunătăţească dialogul social şi relaţiile industriale în Republica Moldova atât din punct de vedere instituțional, cât și legal.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în: identificarea limitelor abordărilor existente ale relaţiilor industriale şi a dialogului social; diagnosticarea, prin cercetări calitative, gradului de dezvoltare a relaţiilor industriale şi a dialogului social în întreprinderile din Moldova; evaluarea multidimensională (nivele, actori, capacităţi de negociere colectivă, etc.) a fenomenului de dialog social; determinarea rezervelor existente în materie de dialog social şi relaţii industriale în contextul reformelor economice şi sociale în Republica Moldovă; elaborarea în baza cercetărilor recomandărilor de optimizare a dialogului social în Republica Moldovă pentru un impact mai bun asupra relaţiilor industriale, procesului managerial şi pieţei muncii în general.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării pot servi drept fundamentare ştiinţifică pentru optimizarea practicii de dialog social în Republica Moldova; pentru o eventuală strategie de reformare a sistemului de dialog social ajustat la practici europene şi realităţi economice şi sociale naţionale; pentru identificarea de către partenerii sociali a priorităţilor şi elaborare a strategiilor de modernizare a prezenţei lor în relaţiile industriale contemporane; pentru consolidarea dialogului bipartit.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Implementarea rezultatelor ştiinţifice, în virtutea complexităţii fenomenului studiat, nu poate fi una imediată, ci mai degrabă una pe termen mediu şi lung. Aceste rezultate, materializate în propuneri de optimizare a dialogului social în Republica Moldova au fost prezentate, pentru comentarii şi aplicare Guvernului, Confederaţiei Naţionale a Patronatelor şi Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova care urmează să supună acest fenomen unei reforme în virtutea negocierii şi semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană pentru armonizarea dialogului social cu normele şi practicile europene notorii.

Cuprins


1. ASPECTE CONCEPTUALE ŞI TEORETICE PRIVIND DIALOGUL SOCIAL ŞI RELAŢIILE INDUSTRIALE
 • 1.1. Dialogul social şi relaţiile industriale. Definiţii, contexte şi elemente doctrinare
 • 1.2. Dialogul social – element al procesului managerial în cadrul organizaţiei
 • 1.3. Premizele promovării unui dialog social modern din perspectiva valorilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO)
 • 1.4. Evoluţia dialogului social şi impactul lui asupra relaţiilor industriale în Uniunea Europeană
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. DEZVOLTAREA DIALOGULUI SOCIAL ŞI IMPACTUL LUI ASUPRA RELAŢIILOR INDUSTRIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1.Rolul actorilor sociali pe piaţa muncii în dezvoltarea dialogului social din Republica Moldova
 • 2.2. Situaţia dialogului social în cadrul organizaţiilor din Republica Moldova
 • 2.3. Rolul sindicatelor în dezvoltarea dialogului social
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. IMPACTUL DIALOGULUI SOCIAL ASUPRA FUNCŢIONALITĂŢII PIEŢEI MUNCII ŞI A ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Dialogul social şi funcţionalitatea economiei Republicii Moldova
 • 3.2. Evoluţiile structurale pe piaţa muncii şi efectele lor asupra dialogului social
 • 3.3. Direcţii de perfecţionare a dialogului social în Republica Moldova
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI