Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bazele psihopedagogice ale elaborării manualului electronic


Autor: Railean Elena
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Gheorghe Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 33-13.00.01
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.60 Mb / în română

Cuvinte Cheie

manual electronic, bazele psihopedagogice, legităţi, principii psihopedagogice, elaborarea manualului electronic, abordare sistemică, abordare metasistemică, model didactic

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 268 titluri, 22 anexe, 150 pagini, 44 figuri şi 19 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 55 lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 monografie şi 3 capitole în culegeri internaţionale, dintre care 2 culegeri IGI.

Domeniu de studiu este pedagogia generală – teoria şi practica elaborării manualului.

Scopul tezei este identificarea fundamentelor psihopedagogice pentru elaborarea modelului didactic generalizat al manualului electronic.

Obiectivele cercetării: identificarea bazelor epistemologice ale elaborării ME; descrierea configuraţiei metasistemice; modelarea procesului de elaborare a ME modern; proiectarea unităţilor didactice elementare şi aprobarea lor în practică prin descrierea aspectelor tehnologice ale elaborării ME.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în identificarea şi fundamentarea praxiologică a bazelor psihopedagogice ale elaborării ME (în abordare metasistemică). Fundamentele teoretice sunt principiile (autoreglării, personalizării, dinamismului şi flexibilităţii, clarităţii, diversităţii de feedback şi ergonomic) şi funcţiile (informare, formare, sistematizare, integrare, cogniţie şi autoreglare). Aceste norme generale au fost validate teoretic (la nivel de interdependenţe cu paradigma GAE (globalizare, antropocentrism, existenţialism)) şi practic (la nivel de proiectare, realizare şi validare a modelului didactic generalizat). Ca urmare a fost obţinut indicele de calitate 4.6, fapt care demonstrează eficacitatea ME comparativ cu tehnologiile tradiţionale.

Problema ştiinţifică soluţionată în domeniul pedagogiei constă în elaborarea şi validarea modelului didactic generalizat prin determinarea bazelor psihopedagogice ale elaborării ME.

Semnificaţia teoretică este fundamentarea legităţilor procesului pedagogic, identificarea şi validarea experimentală a principiilor şi funcţiilor ME în abordare metasistemică şi prezentarea modelului didactic a proiectării modelului didactic generalizat al manualului electronic modern.

Valoarea aplicativă rezidă din recomandările modelului didactic generalizat al ME şi aspectele psihopedagogice ale elaborării unităţilor elementare pentru ME (produs tehnologic sau proces managerial), descrise în “Metodologia elaborării software-ului educaţional” şi notele informative “Learning Technology”.

Implementarea rezultatelor ştiinţificeîn 2006-2011 la USM şi UPM. Tehnologia “ME în portofoliu electronic” a fost analizată la şedinţa Catedrei de Informatică şi Optimizare Discretă a Facultăţii de Matematică şi Informatică la 30.03.2007 şi recomandată spre aplicare.

Cuprins


1. FUNDAMENTELE EPISTEMOLOGICE ALE ELABORĂRII MANUALULUI ELECTRONIC
 • 1.1. Manualul electronic: clarificări conceptuale
 • 1.2. Rolul şi locul manualului electronic în sistemul educaţional modern
 • 1.3.Structura, criteriile şi modelele de elaborare a manualului electronic
 • 1.4. Abordarea liniară şi sistemică a bazelor psihopedagogice ale manualului programat
 • 1.5. Abordarea metasistemică a bazelor psihopedagogice a manualului electronic
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2.CONFIGURAŢIA MANUALULUI ELECTRONIC ÎN ABORDARE METASISTEMICĂ
 • 2.1. Legităţile procesului pedagogic globalizat
 • 2.2. Studiul delimitărilor metasistemice
 • 2.3. Principiile de elaborare a manualului electronic
 • 2.4. Funcţiile psihopedagogice ale manualului electronic
 • 2.5. Manualul electronic din perspectiva pedagogiei integre a competenţei
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. PROIECTAREA DIDACTICĂ A MANUALULUI ELECTRONIC
 • 3.1. Modelul didactic generalizat al manualului electronic
 • 3.2 Modelul proceselor integrate în manualul electronic
 • 3.3. Proiectarea didactică a unităţilor elementare a cadrelor de informare
 • 3.4. Proiectarea didactică a cadrelor operaţionale şi de evaluare
 • 3.5. Indicele de calitate a manualului electronic
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. ASPECTE TEHNOLOGICE ALE ELABORĂRII MANUALULUI ELECTRONIC
 • 4.1. Fazele şi etapele proiectului de elaborare a manualului electronic
 • 4.2. Manualul electronic elaborat ca resursă pedagogică
 • 4.3. Manual electronic în portofoliu electronic
 • 4.4. Validarea experimentală a modelului didactic generalizat
 • 4.5. Interpretarea şi analiza rezultatelor cercetărilor teoretice şi experimentale
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI