Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea gestiunii finanţelor întreprinderii prin intermediul instrumentelor financiare


Autor: Mulic Andrei
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Galina Ulian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 30-08.00.10-18.06.09
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.95 Mb / în română
Adobe PDF document0.78 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

finanţe, gestiunea finanţelor întreprinderii, analiză financiară, intrumente financiare primare şi derivate, creditarea întreprinderilor economice, optimizare

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (177 de titluri), 137 de pagini text de bază, 34 de figuri, 77 de tabele şi 29 anexe.

Domeniul de studiu: Economie, finanţe.

Scopul şi obiectivele lucrării rezidă în elaborarea şi implementarea unui model de optimizare a gestiunii finanţelor întreprinderilor viti-vinicole prin intermediului utilizării instrumentelor financiare, fapt reflectat prin: aprofundarea conceptului “optimizarea gestiunii finaţelor întreprinderii”; elaborarea modelului de oprimizare a gestiunii finanţelor întreprinderii; efectuarea analizei financiare a întreprinderilor din ramura vinicolă în baza metodicilor existente, cât şi a analizei instrumentelor financiare, care ar putea fi folosită în procesul de optimizare a finanţelor întreprinderii; adaptarea matricei strategiilor financiare în scopul optimizării gestiunii finanţelor întreprinderilor din Republica Moldova; propunerea metodicii de determinare a mărimii optime a contractului de credit, ca fiind unul dintre instumentele financiare de bază de perfecţionare a strategiei de finanţare a proiectelor investiţionale; elaborarea şi implementarea modelului de determinare a valorii activelor în momentul încheierii contractului de arendă în direcţia optmizării gestiunii finanţelor întreprinderii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în: aprofundarea şi dezvoltarea conceptului teoretic privind optimizarea finanţelor întreprinderii; elaborarea modelului de optimizare a gestiunii finanţelor întreprinderii; folosirea metodei grafice de analiză financiară adaptată pentru evaluarea situaţiei economice şi financiare în cadrul întreprinderii; aplicarea matricei strategiilor financiare pentru selectarea strategiei de dezvoltare optimă; utilizarea instrumentelor financiare hibride pentru minimizarea riscurilor financiare; perfecţionarea structurii contractului de credit; elaborarea modelului de determinare a valorii activelor de la încheierea contractului de închiriere pentru optimizarea managementului financiar al întreprinderii.

Problema ştiinţifică soluţionatăîn domeniul cercetat constă în perfecţionarea gestiunii finanţelor întreprinderilor viti-vinicole din ţară, prin intermediul utilizării intrumentelor financiare primare şi derivate. Cercetarea a arătat că activităţile propuse de autor permit optimizarea calculului cuantumului contractului de împrumut, care, ulterior oferă economii de 3% din suma împrumuturilor efectuate.

Semnificaţia teoretică a cercetării este determinată de dezvoltarea conceptului de optimizare a gestiunii financiare a întreprinderii ce presupune dezvoltarea teoriei managementului financiar al întreprinderii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: modelul de optimizare a gestiunii finanţelor întreprinderii şi unele recomandări dezvoltate în această cercetare au fost adoptate pentru a fi implementate în mai multe întreprinderi din Republica Moldova, drept dovadă sunt certificatele de implementare a rezultatelor ştiinţifice, anexate la teza de doctor.

Cuprins


1. Концепции оценки и оптимизации управления финансами предприятия посредством финансовых инструментов
  <
 • 1.1. Современные взгляды на управление финансами предприятия. Концепция оптимизации управления финансами предприятия
 • 1.2. Инструментарий оценки эффективности управления финансами предприятия
 • 1.3. Сущность и направления развития финансовых инструментов используемых для оптимизации управления финансами предприятия
 • 1.4. Выводы по Главе 1

2. Финансовая стратегия как инструмент оптимизации управления финансами предприятия
 • 2.1. Финансовый анализ как метод оценки эффективности управления финансами предприятия
 • 2.2. Разработка финансовой стратегии как метод совершенствования управления финансами предприятия
 • 2.3. Применение матрицы финансовых стратегий предприятия в условиях РМ
 • 2.4. Выводы по Главе 2

3. Разработка и применение финансовых инструментов с целью оптимизации управления финансами предприятия
 • 3.1.Совершенствование элементов кредитного договора в контексте улучшения управления финансами предприятия
 • 3.2.Разработка модели определения стоимости активов при заключении арендного договора
 • 3.3.Применение существующих и разработка новых производных финансовых инструментов с целью оптимизации управления финансами предприятия
 • 3.4. Выводы по Главе 3

Общие выводы и рекомендации