Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Colembolele (Hexapoda) din Republica Moldova: taxonomie, diversitate, zoogeografie şi ecologie


Autor: Buşmachiu Galina
Gradul:doctor habilitat în biologie
Specialitatea: 03.00.08 - Zoologie
Anul:2013
Consultant ştiinţific: Ion Toderaş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie al AŞM
Instituţia: Institutul de Zoologie al AŞM
CSS: D 06-03.00.08
Institutul de Zoologie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Teza

CZU 595.7+591.9(478)(043.3)

Adobe PDF document 8.39 Mb / în română
278 pagini


Cuvinte Cheie

Collembola, taxoni, specii noi, diversitate, structura populaţiilor, clasificare, barcodare, zoogeografie, ecologie, importanţă şi filogenie

Adnotare

Conţinutul tezei include rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate şi constă din introducere, 6 capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie, adnotări în limba română, rusă şi engleză. Bibliografia conţine 532 de surse. Conţinutul tezei este expus pe 193 pagini, însoţit de 3 anexe, 47 figuri şi 22 tabele. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 83 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 03.00.08 – Zoologie.

Scopul: lucrării constă în evidenţierea stării actuale, componenţei, distribuţiei şi diversităţii taxonomice a colembolelor din Republica Moldova, relevarea afinităţilor ecologice şi zoogeografice, studiul filogenetic, stabilirea relaţiilor de rudenie dintre speciile autohtone şi cele din fauna europeană.

Obiectivele: sistematizarea informaţiei şi inventarierea speciilor de colembolelor din ţară; întocmirea listei adnotate; studierea complexelor de colembole din diverse ecosisteme, evidenţierea speciilor rare şi a celor indicatoare; stabilirea afinităţilor zoogeografice şi ecologice; analiza structurii taxonomice şi elaborarea unui sistem de clasificare modern; evaluarea importanţei colembolelor ca component al biodiversităţii şi rolului lor în funcţionarea ecosistemelor; analiza cladistică şi studiul filogenetic al colembolelor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: lucrarea include rezultatele originale privind cercetările efectuate asupra a 234 de specii din clasa Collembola, care fac parte din 91 de genuri şi sunt atribuite la 18 familii. Trei familii, 47 genuri şi 119 specii sunt noi pentru fauna Republicii Moldova, dintre ele 12 specii au fost descrise ca noi pentru ştiinţă.

A fost elaborat un sistem de clasificare nou şi complet al colembolelor din Republica Moldova în conformitate cu standardele internaţionale, întocmită prima listă adnotată şi catalogul speciilor din ţară, evidenţiate speciile rare şi cele indicatoare. A fost realizat primul studiu al relaţiilor filogenetice ale colembolelor din genul Pseudosinella şi întocmită prima cheie de determinare. Rezultatele barcodării colembolelor din Republica Moldova au validat speciile noi descrise, iar analiza cladistică efectuată a stabilit relaţiile de rudenie între taxonii din ţară. Secvenţierea mitocondrială a speciei criptice Parisotoma notabilis a confirmat prezenţa a patru linii evolutive separate existente în palearctica.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică constau în inventarierea speciilor de colembole din Republica Moldova, identificarea a 3 familii, 47 genuri şi 107 specii noi pentru fauna ţării, descrierea a 12 specii noi pentru ştiinţă incluse în „Fauna Europaea”, analiza afinităţilor zoogeografice şi ecologice, studiul filogenetic bazat pe rezultatele analizelor moleculare a speciilor autohtone ca la parte componentă a faunei europene. Rezultatele ştiinţifice privind descrierea speciilor noi, diversitatea şi densitatea colembolelor din ecosisteme de diferit tip sunt utilizate atât în procesul de instruire, cât şi în monitoringul mediului ambiant.

Semnificaţia teoretică şi aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetărilor efectuate au o contribuţie semnificativă şi lărgesc considerabil cunoştinţele despre fauna, ecologia, filogenia şi importanţa colembolelor din Republica Moldova. Principalele rezultate ale tezei sunt parte componentă a site-urilor internaţionale, fac parte din patrimoniul naţional al ţării şi vor contribui considerabil la sporirea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul studiat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Datele obţinute în urma cercetărilor efectuate sunt parte componentă a site-urilor internaţionale „Fauna Europaea”, „Living National Treasure”, „BOLD System” şi sunt incluse în volumul I „Nevertebrate” al culegerii „Lumea animală a Moldovei”, monografiile şi dările de seamă ale rezervaţiilor „Codrii” şi „Plaiul Fagului”, ediţia a treia a Cărţii Roşii a Republicii Moldova.

Cuprins


1. ISTORICUL CERCETĂRILOR ÎN COLEMBOLOGIE
 • 1.1. Istoricul cercetărilor pe plan mondial
 • 1.2. Istoricul cercetărilor în Moldova şi ţările limitrofe
 • 1.3. Studiile moderne şi ierarhia taxonomică mondială a colembolelor
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA FIZICO–GEOGRAFICĂ A TERITORIULUI INVESTIGAT
3. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 3.1. Metodele de investigaţie a colembolelor
  • 3.1.1. Colectarea şi extragerea colembolelor
  • 3.1.2. Conservarea, decolorarea, montarea, determinarea colembolelor şi colecţiile
 • 3.2. Metode de prelucrare analitică şi sintetică a datelor
 • 3.3. Metode de pregătire a materialului pentru analize moleculare
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. COMPONENŢA, CLASIFICAREA, STRUCTURA TAXONOMICĂ ŞI ANALIZA ZOOGEOGRAFICĂ A COLEMBOLELOR
 • 4.1. Componenţa şi clasificarea modernă a colembolelor din Republica Moldova
  • 4.1.1. Ordinul Entomobryomorpha
  • 4.1.2. Ordinul Poduromorpha
  • 4.1.3. Ordinul Symphypleona
  • 4.1.4. Ordinul Neelipleona
 • 4.2. Structura taxonomică colembolelor din Republica Moldova
  • 4.2.1. Lista speciilor de colembole
  • 4.2.2. Descrierea speciilor noi pentru ştiinţă
 • 4.3. Colembolele rare, distribuţia şi necesitatea protecţiei lor
 • 4.4. Afinităţile zoogeografice ale colembolelor
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. AFINITĂŢILE ECOLOGIE A COLEMBOLELOR DIN ECOSISTEMELE STUDIATE
 • 5.1. Preferinţele ecologice ale colembolelor din ecosistemele terestre
 • 5.2. Rolul colembolelor în natură şi importanţa lor pentru funcţionarea ecosistemelor
  • 5.2.1. Destrucţia resturilor vegetale
  • 5.2.2. Diseminarea bacteriilor şi fungilor
  • 5.2.3. Restabilirea fertilităţii solurilor
  • 5.2.4. Relaţiile trofice ale colembolelor
  • 5.2.5. Ecotoxicologia şi neutralizarea toxinelor
  • 5.2.6. Bioindicaţia
 • 5.3. Colembolele ecosistemelor forestiere
 • 5.4. Colembolele ecosistemelor riverane, petrofite şi xerofite 5.5. Influenţa umidităţii solului asupra populaţiilor de colembole
 • 5.6. Colembolele din agroecosisteme
 • 5.7. Concluzii la capitolul 5

6. ORIGINEA, EVOLUŢIA ŞI FILOGENIA COLEMBOLELOR
 • 6.1. Originea colembolelor
 • 6.2. Evoluţia colembolelor, ipoteza provenienţei semi–acvatice
 • 6.3. Abordarea filogenetică şi analiza cladistică a colembolelor din Republica Moldova
 • 6.4. Evoluţia şi filogenia speciilor din genul Pseudosinella, cheia de determinare a speciilor
 • 6.5. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI