Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Probleme ale dezvoltării legislaţiei ecologice a Republicii Moldova la etapa actuală


Autor: Rotaru Alina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Ştefan Belecciu
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Institutul de Istorie al AŞM
CSS: DH 15-12.00.02
Institutul de Istorie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

mediu, protecţia mediului, sistem al legislaţiei ecologice, act legislativ ecologic, funcţie ecologică, politică de mediu, securitate ecologică, cod ecologic, informaţie ecologică, principii ecologice

Adnotare

Structura: Teza de doctor în drept cuprinde: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 377 de titluri, 184 pagini text de bază. Rezultatele ştiinţifice obţinute sînt publicate în cuprinsul a 15 articole ştiinţifice.

Domeniul de studiu: dreptul ecologic

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul lucrării constă în studierea complexă a esenţei, structurii şi modului de funcţionare a legislaţiei ecologice a Republicii Moldova ca sistem, pentru a elucida cele mai semnificative probleme ce marchează dezvoltarea acesteia la etapa actuală şi formularea unor posibile căi şi soluţii de remediere a acestora.

Obiectivele cercetării sînt:elucidarea rolului statului în asigurarea protecţiei mediului, prin analiza funcţiei ecologice şi a politicii de mediu; dezvăluirea esenţei şi particularităţilor legislaţiei ecologice ca ramură a legislaţiei naţionale; cercetarea scopului şi principiilor legislaţiei ecologice şi evidenţierea rolului acestora în dezvoltarea cadrului normativ-juridic ecologic; examinarea structurii şi modului de funcţionare a sistemului legislaţiei ecologice; evaluarea calităţii şi importanţei legii-cadru din domeniu pentru funcţionarea sistemului dat; formularea unor propuneri pentru sistematizarea raţională a legislaţiei ecologice în scopul sporirii eficienţei sale practice etc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Lucrarea cuprinde o investigare complexă şi integrativă a legislaţiei ecologice a Republicii Moldova, axată pe elucidarea principalelor elemente ce asigură caracterul sistemic al legislaţiei din domeniu, a factorilor ce contribuie la dezvoltarea calitativă a acesteia şi a deficienţelor ce trebuie depăşite la momentul actual.

Problema ştiinţifică importantă soluţionatăconstă în identificarea deficienţelor sistemului legislaţiei ecologice a Republicii Moldova şi a celor mai importante şi eficiente căi de soluţionare şi optimizare a acesteia în ansamblu la etapa actuală.

Teza conţine o viziune distinctă asupra legislaţiei ecologice a Republicii Moldova ca sistem normativ distinct, precum şi o serie de concluzii şi recomandări referitoare la necesitatea şi oportunitarea realizării unei sistematizări complexe a acesteia şi optimizarea mecanismului de aplicare şi respectare al ei, pentru ca astfel să se soluţioneze problemele ce o afectează şi să i se asigure o dezvoltare armonioasă şi eficientă.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă. Teza poate servi drept suport didactic pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii facultăţilor de Drept. Rezultatele cercetării vor putea fi utilizate pe larg atît de teoreticienii care vor continua investigaţiile în acest domeniu, cît şi de practicieni în contextul modificării legislaţiei în vigoare şi aplicării acesteia.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Valoarea juridico-ştiinţifică deosebită a rezultatelor obţinute permite utilizarea lor atît la nivel teoretic, sub aspectul dezvoltării dreptului ecologic, la nivel normativ în vederea sistematizării legislaţiei ecologice, armonizării acesteia cu cadrul juridic comunitar şi îmbunătăţirii mecanismului de aplicare a acesteia şi la nivel practic în procesul de luare a deciziilor de mediu şi aplicare a normelor juridice ecologice.

Cuprins


1. PROBLEMELE DEZVOLTĂRII LEGISLAŢIEI ECOLOGICE ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ACTUALE
 • 1.1. Legislaţia ecologică – subiect al cercetărilor ştiinţifice contemporane
 • 1.2. Aspecte ale legislaţiei ecologice a Republicii Moldova în viziunea cercetătorilor autohtoni
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. PROTECŢIA MEDIULUI – ÎNDATORIRE FUNDAMENTALĂ A STATULUI CONTEMPORAN
 • 2.1. Mediul şi protecţia mediului: determinări conceptuale
 • 2.2. Evoluţia protecţiei mediului în statul moldav (aspecte juridice şi politice)
 • 2.3. Funcţia ecologică a statului: conţinut şi mecanism de realizare
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE ŞI DEFICIENŢELE SISTEMULUI LEGISLAŢIEI ECOLOGICE CA RAMURĂ A LEGISLAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Fundamentarea ştiinţifică a conceptului de legislaţie ecologică
 • 3.2. Obiectul, scopul şi principiile legislaţiei ecologice ca ramură a legislaţiei naţionale
 • 3.3. Sistemul legislaţiei ecologice a Republicii Moldova: conţinut, structură şi funcţionare
 • 3.4. Problemele mecanismului de asigurare a aplicării
 • şi respectării legislaţiei ecologice
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. FACTORI ŞI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A LEGISLAŢIEI ECOLOGICE A REPUBLICII MOLDOVA
 • 4.1. Privire generală asupra factorilor ce influenţează dezvoltarea legislaţiei ecologice...
 • 4.2. Perspectivele dezvoltării legislaţiei ecologice a Republicii Moldova prin prisma exigenţelor tehnicii legislative
 • 4.3. Sistematizarea – direcţie prioritară a dezvoltării legislaţiei ecologice
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI