Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bazele juridice ale realizării dreptului constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova la apărarea judiciară la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (analiză juridică comparativă)


Autor: Sosna Alexandru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Anatolie Bantuş
doctor, profesor universitar, Institutul de Istorie al AŞM
Instituţia: Institutul de Istorie al AŞM
CSS: DH 15-12.00.02
Institutul de Istorie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română
Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Cuvinte Cheie

dreptul la apărare, drepturile şi libertăţile omului, apărarea juridică, Constituţia, teoria separării puterilor, puterea judecătorească, plângerea constituţională, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, condiţii de admisibilitate a plângerii, executarea deciziilor judecătoreşti

Adnotare

Structura tezei. Teza de doctor este compusă din: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia care cuprinde circa 375 de surse şi 164 pagini text de bază, precum şi anexele la aceasta. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt reflectate în 31 de publicaţii.

Domeniul de cercetare şi scopul de bază al tezei. Teza îşi are drept scop cercetarea dreptului constituţional de apărare în Curtea Europeană a Drepturilor Omului în condiţiile reformărilor şi evenimentelor istorice, prin care trece Republica Moldova rezultate prin ratificarea Convenţiei europene a drepturilor omului din 1950. Pentru prima dată în istorie, persoanele fizice şi juridice, în cazul încălcării drepturilor acestora garantate de Convenţia din 1950, care nu şi-au găsit o apărare eficientă la nivel naţional, au obţinut dreptul de a se adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea. Actualitatea tezei este determinată atât de scopul cercetării ştiinţifice, propuse la începutul cercetării, cât şi de mecanismul de realizare a acestuia. Pentru prima dată într-o manieră explicită este reflectat dreptul constituţional la apărare, inclusiv şi prin adresare în Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Totodată, actualitatea tezei este determinată şi de faptul realizării cercetării complexe a drepturilor şi libertăţilor omului, garantate de legislaţia internă, precum şi de practica judiciară a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În baza analizei istorice, comparative, de structură a normelor Constituţiei, altor acte normative ale Republicii Moldova, practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului, au fost formulate concluzii şi propuneri de o importanţă teoretico-practică majoră.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată a prezentei lucrări constă într-o abordare sistemică şi multi-aspectuală a unei probleme ştiinţifico-practice precum este cea a realizării dreptului constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova la apărarea juridică în Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Studiul de faţă a relevat dimensiunea complexă a realizării dreptului la apărarea juridică în Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care înglobează mai multe componente de bază indispensabile.

De asemenea, a fost constatat în ce măsură atât legislaţia naţională în vigoare a Republicii Moldova în materia judiciară, cât şi principiile constituţionale autohtone, consacră şi favorizează dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a se adresa pentru apărarea intereselor sale lezate în Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Au fost expuse într-un mod exhaustiv şi într-o abordare sistemică pe etape – căile şi modalităţile realizării dreptului constituţional la apărare în cadrul entităţii judiciare supreme valabile pentru cetăţenii Republicii Moldova precum este cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Importanţa teoretică şi practică. Concluziile teoretice şi practice, formulate de autor, pot fi aplicate atât în activitatea de legiferare, cât şi în cea de apărare a normelor de drept de către organele de stat, în elaborarea curriculei universitare şi în special a prelegerilor la disciplinele didactice precum: dreptului constituţional, dreptului internaţional public, dreptului comunitar, precum şi pentru o disciplină specială precum – apărarea drepturilor omului.

Aplicarea rezultatelor cercetării. Concluziile şi recomandările formulate de autor îşi pot găsi aplicare atât la nivelul cercetărilor teoretice din domeniul de referinţă, cât şi de autorităţile publice centrale şi locale, care dispun de competenţe respective în perfecţionarea mecanismelor naţionale de apărare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova în scopul diminuării adresărilor acestora în Curtea de la Strasbourg.

Cuprins


1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
 • 1.1 Анализ результатов исследований в области реализации конституционного права на юридическую защиту
 • 1.2 Анализ научно-правовой ситуации в области реализации права на защиту в Европейском Суде по правам человека
 • 1.3 Выводы к главе 1

2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЗАЩИТУ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
 • 2.1. Роль Конституции, теории разделения властей и Конституционного суда в процессе реализации права на защиту
 • 2.2 Нормативные акты, регламентирующие право на защиту (в контексте анализа положений Конституции Республики Молдова)
 • 2.3 Другие нормативные акты, регулирующие право на защиту физических и юридических лиц Республики Молдова
 • 2.4 Выводы к главе 2

3. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЗАЩИТУ В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
 • 3.1 Предметная компетенция Европейского Суда по правам человека
 • 3.2 Субъекты конституционного права на защиту в Европейском Суде по правам человека
 • 3.4 Жалоба в Европейский Суд по правам человека, как средство реализации права на защиту. Требования, предъявляемые к содержанию и форме жалоб, подаваемых в Европейский Суд по правам человека
 • 3.5 Выводы к главе 3

4. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПРАВ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДЫ, РОЛИ И МЕСТА РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
 • 4.1 Особенности защита Европейским Судом по правам человека прав физических и юридических лиц Республики Молдова
 • 4.2 Проблема определения природы, роли и места решений Европейского Суда по правам человека в системе источников права Республики Молдова. Процесс их применения и исполнения
 • 4.3 Выводы к главе 4

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ