Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Textul monologic și textul dialogic din perspectiva analizei discursului


Autor: Alexandru Cosmescu
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.01 - Limba română
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Elena Constantinovici
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Filologie al AŞM
Instituţia: Institutul de Filologie al AŞM
CSS: DH 19-10.02.01
Institutul de Filologie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

dialog, monolog, text, discurs, analiza discursului, dialogicitate, monologicitate, macrostructuri, microstructuri

Adnotare

Cuvinte-cheie: dialog, monolog, text, discurs, analiza discursului, dialogicitate, monologicitate, macrostructuri, microstructuri.

Domeniul de studiu căruia îi aparţine cercetarea efectuată în teză este filologia, mai exact analiza discursului.

Scopul fundamental al tezei este de a identifica şi compara trăsăturile textului dialogic şi ale textului monologic, cu mijloacele puse la dispoziţie de analiza discursului.

Obiectivele principale ale tezei sunt: tipologizarea şi analiza concepţiilor despre dialog şi monolog în literatura de specialitate; identificarea unor metode ce ţin de cadrul conceptual al analizei discursului, adecvate pentru analiza textului dialogic şi a textului monologic; determinarea statutului ontologic şi epistemologic al textului dialogic şi al textului monologic; identificarea trăsăturilor principale ale textului dialogic; identificarea trăsăturilor principale ale textului monologic; compararea textului dialogic cu textul monologic.

Cu mijloacele oferite de analiza discursului, a fost tratată problema ştiinţifică fundamentală ce a făcut obiectul prezentei cercetări: a fost identificată trăsătura fundamentală a textului dialogic: deschiderea spre o continuare posibilă, spre un răspuns, a fiecărui enunţ, actualizată de minim doi locutori. În schimb, trăsătura fundamentală a textului monologic este caracterul contingent al oricărui răspuns la acesta. Ambele tipuri de text au ca trăsătură comună faptul de a fi adresate şi de a funcţiona ca răspuns la un text anterior.

Rezultatele acestei analize permit scoaterea în evidenţă a aspectelor macrostructurale şi microstructurale ale textului dialogic şi textului monologic, pentru determinarea mai exactă a trăsăturilor acestora.

Rezultatele cercetării au fost parţial reflectate în comunicări la conferinţe şi colocvii naţionale şi internaţionale, precum şi în monografii şi articole publicate.

Cuprins


1. DIALOG ȘI MONOLOG: REPERE CONCEPTUALE
 • 1.1 Analiza discursului. Teorii şi metode
 • 1.2 Relaţia dintre dialog şi monolog: abordări generale
 • 1.3 Concepţia extinsă despre dialog a lui Mihail Bahtin
 • 1.4 Relaţia dialogică şi relaţia monologică la Martin Buber
 • 1.5 Dialog şi monolog. Determinări preliminare
 • 1.6 Concluzii la capitolul 1

2. ABORDĂRI METODOLOGICE ÎN STUDIUL TEXTULUI DIALOGIC
 • 2.1 Statutul ontologic al textului şi transcrierii
 • 2.2 Analiza semantică a dialogului
 • 2.3 Analiza coerenţei: teoria macrojocurilor dialogice
 • 2.4 Interacţiunea participanţilor în conversaţie
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. RELAŢIA DINTRE TEXTUL DIALOGIC ŞI TEXTUL MONOLOGIC
 • 3.1 Continuumul „dialogicitate – monologicitate”
 • 3.2 Textul monologic ca proces: strategii discursive în monologul oral
 • 3.4 Textul monologic ca produs: macrostructura monologului scris
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3