Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte medico–sociale ale sănătăţii copilului orfan în Republica Moldova


Autor: Malanciuc Irina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Tudor Grejdianu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Domnica Ginu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.33
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sănătate, dezvoltare, pediatrie socială, management sanitar, copil orfan social, copil instituţionalizat, abandon, colaborare intersectorială, îngrijire rezidenţială. Domeniu de studiu: medicină socială şi management

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 114 pagini, text de bază, constituită din: introducere, 5 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie - 251 surse, 9 anexe, 20 tabele şi 40 figuri. Rezultatele cercetării sînt publicate în 20 de lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării – evaluarea aspectelor medico-sociale ale sănătăţii copilului orfan, aflat în îngrijire rezidenţială, pentru elaborarea sistemului de măsuri de prevenire şi diminuare a orfanajului social.

Obiectivele cercetării: abordarea complexă a cauzelor generării situaţiilor de risc de abandon şi orfanaj social al copilului şi conceptualizarea fenomenelor ”copil orfan” şi ”copil abandonat”; determinarea factorilor de risc care provoacă fenomenul de orfanaj social în Republica Moldova; evaluarea aspectelor medico-sociale ale sănătăţii copilului orfan, în vîrstă de 0-12 luni, aflat în îngrijire rezidenţială; evaluarea impactului îngrijirii rezidenţiale asupra sănătăţii, dezvoltării fizice şi neuropsihice a copilului în vîrstă de 0-12 luni; elaborarea sistemului de măsuri pentru identificarea şi prevenirea timpurie a orfanajului social şi a consecinţelor îngrijirii rezidenţiale asupra sănătăţii şi dezvoltării copilului.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova au fost studiate aspectele medico-sociale ale sănătăţii şi dezvoltării copiilor orfani, aflaţi în îngrijire rezidenţială; fundamentate noţiunile: ”copil orfan biologic”, ”copil orfan social”, ”abandon”; au fost analizaţi factorii şi cauzele orfanajului social, circumstanţele producerii abandonului; a fost elaborat şi fundamentat sistemul de măsuri de colaborare intersectorială pentru prevenirea orfanajului social şi a consecinţelor îngrijirii rezidenţiale a copilului.

Problema ştiinţifică soluţionată. Abordarea complexă a orfanajului social, definirea aspectelor medico-sociale ale sănătăţii şi dezvoltării copilului în vîrstă de 0-12 luni instituţionalizat, implementarea acţiunilor de prevenire a abandonului şi asistenţă a copilului orfan. Semnificaţia teoretică. Rezultatele cercetării au demonstrat importanţa prevenirii orfanajului social şi a instituţionalizării pentru sănătatea şi dezvoltarea copilului, justificînd astfel necesitatea dezvoltării pediatriei sociale şi a colaborării intersectoriale în acest scop.

Valoarea aplicativă a cercetării. Implementarea sistemului de măsuri medico-sociale de colaborare intersectorială pentru prevenirea orfanajului social şi a consecinţelor îngrijirii rezidenţiale a copilului; implementarea instrumentelor şi instrucţiunilor de evidenţă şi monitorizare a abandonului copilului.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele cercetării au fost implementate în instituţiile medicale şi sociale prin dezvoltarea mecanismelor de identificare şi prevenire a orfanajului social, monitorizare şi evidenţă a abandonului; asistenţa medico-socială a copiilor orfani social instituţionalizaţi.

Cuprins


1. ABORDĂRI MEDICO-SOCIALE ALE SĂNĂTĂŢII ŞI DEZVOLTĂRII COPILULUI ORFAN
 • 1.1. Particularităţi ale sănătăţii copiilor şi factorii care o influenţează
 • 1.2. Dezvoltarea fizică şi neuropsihică a copilului
 • 1.3. Intervenţia timpurie în asistenţa medico-psiho-socială a copiilor
 • 1.4. Aspecte teoretice ale fenomenelor: ”copil orfan”, ”copil abandonat”, ”copil instituţionalizat”
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIE ŞI MATERIAL DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea eşantionului reprezentativ
 • 2.2. Metodele de acumulare a datelor
 • 2.3. Metodele de analiză a rezultatelor cercetării
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. FACTORI ŞI CAUZE ALE GENERĂRII STATUTULUI DE COPIL ORFAN
 • 3.1. Aspecte legale cu referire la asistenţa medico-socială a copilului separat de familie
 • 3.2. Factori de risc de abandon al copilului
 • 3.3. Caracteristica fenomenului copil orfan social
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢI ALE SĂNĂTĂŢII ŞI DEZVOLTĂRII COPILULUI ORFAN AFLAT ÎN ÎNGRIJIRE REZIDENŢIALĂ
 • 4.1. Aspecte ale dezvoltării fizice a copiilor în vîrstă de 0-12 luni, aflaţi în îngrijire rezidenţială
 • 4.2. Aspecte ale dezvoltării neuropsihice a copiilor în vîrstă de 0-12 luni aflaţi în îngrijire rezidenţială
 • 4.3. Aspecte ale sănătăţii copiilor în vîrstă de 0-12 luni, aflaţi în îngrijire rezidenţială
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. MODELE MEDICO-SOCIALE DE PREVENIRE A ABANDONULUI ŞI ASISTENŢĂ A COPILULUI ORFAN
 • 5.1. Colaborare intersectorială - condiţie indispensabilă în prevenirea abandonului şi asistenţa copilului orfan
 • 5.2. Activităţi medico-sociale de prevenire a abandonului şi asistenţă a copilului orfan
 • 5.3. Modele de formare a specialiştilor pentru prevenirea abandonului copiilor mici şi asistenţa copiilor orfani
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE