Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea stării biocenozei nămolului activ şi crearea bazei de date a sistemului expert


Autor: Jurminskaia Olga
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Elena Zubcov
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie al AŞM
Instituţia: Institutul de Zoologie al AŞM
CSS: D 06-03.00.18
Institutul de Zoologie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document4.42 Mb / în română
Adobe PDF document3.60 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

ape uzate, epurare biologică, hidrobionţii nămolului activ, biocenoză, saprobitate, reglementarea poluanţilor, sisteme experte

Adnotare

Cuvintele-cheie: ape uzate, epurare biologică, hidrobionţii nămolului activ, biocenoză, saprobitate, reglementarea poluanţilor, sisteme experte.

Domeniul de studiu: hidrobiologie, hidrochimie, ecosistemul nămolului activ.

Scopul şi obiectivele lucrării: studierea biocenozei nămolului activ în diferite condiţii de exploatare a biocomplexului Staţiei de epurare biologică a apelor uzate din municipiul Chişinău şi crearea bazei de date a sistemului expert pentru evaluarea integrată a stării biocenozei în temeiul rezultatelor controlului planificat de laborator al procesului tehnologic. Pentru realizarea acestui scop, au fost formulate următoarele obiective: studierea compoziţiei apelor uzate ale municipiului conform parametrilor hidrochimici principali; studierea biocenozei nămolului activ şi condiţiilor de adaptare a hidrobionţilor la compoziţia apelor uzate şi diferite regimuri de exploatare a biocomplexului; întocmirea bazei de date a sistemului expert.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în aplicarea abordării integrate la studierea ecosistemului nămolului activ, pe baza căruia a fost efectuat calculul eficacităţii treptei biochimice de epurare în condiţiile stării de echilibru a biocenozei nămolului activ, adaptat la compoziţia apеlor uzatе.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în elaborarea criteriilor de modificaţii tehnologice ale nămolului activ şi stabilirea raporturilor dintre aceste criterii şi clasele de dominanţă ale speciilor în structura biocenozei.

Semnificaţia teoretică a rezultatelor cercetării constă în perfecţionarea metodelor de studiere a biocenozei nămolului activ, în aplicarea teoriei de funcţionare a ecosistemelor acvatice pentru biocenoza artificială a instalaţiilor de tratare, în elaborarea metodei de creare a sistemului expert în domeniul epurării apelor uzate.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de realizarea posibilităţii de a utiliza mai eficient potenţialul informaţional obţinut în urma controlului de rutină a procesului tehnologic, fapt ce va permite sporirea nivelului de obiectivitate în luarea deciziilor privind exploatarea biocomplexului Staţiei de epurare din municipiul Chişinău. Experienţa în întocmirea bazei de date a sistemului expert poate fi utilizată pentru alte staţii de epurare biologică din republică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: aspectele teoretice ale validării metodelor hidrochimice de încercare a apelor uzate au fost incluse în programele cursurilor de instruire ale Centrului de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor.

Cuprins


1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД
 • 1. Сточные воды как основной источник загрязнения природных водоемов
 • 2. Биологическая очистка сточных вод
 • 3. Нормирование загрязнений в политике охраны водных ресурсов
 • 4. Выводы по 1 главе

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 • 1. Гидробиологические методы исследования активного ила
 • 2. Физико-химические методы исследования сточных вод и технологических параметров активного ила
 • 3. Методы обработки результатов исследований
 • 4. Выводы по 2 главе

3. СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МУНИЦИПИЯ КИШИНЭУ
 • 1. Технологический регламент работы сооружений
 • 2. Условия сброса очищенных сточных вод
 • 3. Выводы по 3 главе

4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БИОЦЕНОЗА АКТИВНОГО ИЛА И СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ
 • 1. Гидрохимические показатели сточных вод муниципия Кишинэу
 • 2. Технологические параметры иловой смеси
 • 3. Гидробиологический анализ активного ила
 • 3.1. Общая характеристика и видовой состав активного ила
 • 3.2. Количественные параметры видовой структуры биоценоза
 • 4. Оценка состояния биоценоза активного ила
 • 5. Создание базы данных экспертной системы
 • 6. Выводы по 4 главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ