Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea aptitudinilor creative ale studentilor în procesul pregatirii tehnologice


Autor: Rotari Elena
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Dumitru Patraşcu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
CSS: D 36-13.00.02
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

aptitudine, aptitudini creative, creativitate, potenţial creativ, metodologie, metodologia dezvoltării aptitudinilor creative, formele şi modele procesului de creaţie, condiţii didactice de instruire, design instrucţional, grup creativ, mijloace didactice, tehnică, strategie, tehnologie, tehnologie educaţională

Adnotare

Cuvintele cheie: aptitudine, aptitudini creative, creativitate, potenţial creativ, metodologie, metodologia dezvoltării aptitudinilor creative, formele şi modele procesului de creaţie, condiţii didactice de instruire, design instrucţional, grup creativ, mijloace didactice, tehnică, strategie, tehnologie, tehnologie educaţională.

Domeniul de studii: reprezintă teoria şi metodologia instruirii (educaţie tehnologică).

Scopul lucrării constă în evidenţierea condiţiilor psihopedagogice şi elaborării metodologiei ce ar asigura dezvoltarea ACS, în vederea pregătirii viitorilor PET.

Obiectivele cercetării: cercetarea şi definitivarea teoretico-conceptuală a aptitudinilor creative a studenţilor; delimitarea reperelor şi formelor metodologice de organizare a instruirii în scopul facilitării ACS; fundamentarea teoretică şi experimentală de instruire stimulatoare dezvoltării aptitudinilor creatoare în instruirea tehnico-tehnologică; analiza, sistematizarea şi interpretarea rezultatelor cercetării în vederea elaborării recomandărilor ştiinţifico-didactice de organizare a activităţilor de dezvoltare a aptitudinilor creative.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei este obiectivată: în fundamentarea teoretico-pragmatică a condiţiilor psihopedagogice ale dezvoltării eficiente a ACS, în vederea pregătirii viitorilor PET. Relevanţa este: recunoaşterea istorică, sociopedagogică şi psihologică a dezvoltării aptitudinilor creative şi a creativităţii PET; abordarea pluri-, transdisciplinară a procesului şi metodologiei dezvoltării ACS în cadrul pregătirii tehnologice; metodologia instruirii, model de curriculum, formele, metodele, mijloacele şi strategia ce contribuie la dezvoltarea aptitudinilor creative.

Problema ştiinţifică soluţionată pentru teoria şi metodologia instruirii constă în demonstrarea valorii aplicative a condiţiilor psihopedagogice şi a metodologiei de dezvoltare a ACS, în baza fundamentelor pedagogice elaborate.

Semnificaţia teoretică este justificată de: demersul strategic al elaborării viziuni asupra dezvoltării ACS în procesul pregătirii tehnologice şi elaborarea reperelor teoretice: analiza evoluţiei istorice a fenomenului, genezei conceptului creativitate şi aptitudine creativă; precizarea, argumentarea şi redefinirea esenţei creativităţii şi ACS şi a dezvoltării aptitudinilor din perspectivă psihologică, educaţională, metodologico-strategică şi didactică; conceptualizarea condiţiilor didactice şi metodologice de dezvoltare a ACS prin prisma componentelor: design instrumental al curriculumului opţional universitar, forme şi metodologie didactică, mijloace didactice şi strategie de formare şi dezvoltare a aptitudinilor creative; particularităţi individuale ale studentului, ce includ activitatea lor de cercetare atît individuală, cît şi a grupurilor temporare creative; fundamentarea pedagogică a metodelor de rezolvare a problemelor creative tehnice, tehnologice şi pedagogice.

Valoarea aplicativă a lucrării este reprezentată de condiţiile psihopedagogice, fundamentate din punct de vedere teoretic şi praxiologic, ce stau la baza realizării cursurilor opţionale de dezvoltare a ACS, aplicabile în cadrul pregătirii tehnologice. Metodologia elaborată oferă posibilităţi de aplicare eficientă a acesteia în optimizarea acţiunilor didactice de organizare şi desfăşurare a procesului de dezvoltare a ACS.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice au fost expuse la conferinţe, experimente în instituţii de învăţămînt universitar din R. Moldova, în anii 2006 – 2011.

Cuprins


1. RETROSPECTIVA CERCETĂRILOR DEZVOLTĂRII APTITUDINILOR CREATIVE LA STUDENŢI ÎN CADRUL PREGĂTIRII PROFESIONALE
 • 1.1. Problema creşterii potenţialului creativ la studenţi – necesitate individuală şi cerinţă socială
 • 1.2. Consideraţii retrospectiv-analitice ale cercetărilor asupra creativităţii şi aptitudinilor
 • 1.3. Retrospectiva cercetării dezvoltării aptitudinilor creative a viitorilor profesori de educaţie tehnologică
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. BAZELE METODOLOGICE ŞI PSIHOPEDAGOGICE ALE APTITUDINILOR CREATIVE ŞI CREATIVITĂŢII TEHNICE, TEHNOLOGICE ŞI PEDAGOGICE
 • 2.1. Creaţia – formă de dezvoltare a societăţii şi proces de rezolvare a problemelor
 • 2.2. Delimitarea definiţiei creativităţii studenţilor specializării profesori de educaţie tehnologică
 • 2.3. Formele şi modele procesului de creaţie şi ale personalităţii creative
 • 2.4. Bazele psihopedagogice ale dezvoltării aptitudinilor creative la studenţi
 • 2.5. Bazele metodologice ale instruirii studenţilor pentru dezvoltarea aptitudinilor creative
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. CONDIŢIILE DIDACTICE ŞI METODOLOGIA DEZVOLTĂRII APTITUDINILOR CREATIVE LA STUDENŢI
 • 3.1. Designul intrucţional al curriculumului destinat dezvoltării aptitudinilor creative la studenţi în cadrul pregătirii tehnologice
 • 3.2. Formele, metodologia şi mijloacele didactice de dezvoltare a aptitudinilor creative la studenţii
 • 3.3. Definirea şi obiectivarea strategii de formare şi dezvoltare a aptitudinilor creative
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. DIMENSIUNEA APLICATIVĂ A DEZVOLTĂRII APTITUDINILOR CREATIVE LA STUDENŢI ÎN CADRUL PREGĂTIRII TEHNOLOGICE
 • 4.1. Validarea experimentală a dezvoltării aptitudinilor creative tehnice, tehnologice şi pedagogice la studenţi
 • 4.2. Investigaţii asupra vectorilor creativi la studenţi şi la profesorii de educaţie tehnologică
 • 4.3. Potenţial şi performanţă creativă la studenţi
 • 4.4. Construirea experimentală a grupului creativ pentru dezvoltarea aptitudinilor creative şi creativităţii
 • 4.5. Studiul comparativ al rezultatelor experimentale
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI