Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Noi aspecte ale investiţiilor: internaţionalizarea directă şi indirectă


Autor: Slonovschi Dumitru
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.10
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Cuvinte Cheie

investiţii, investiţii străine directe, investiţii străine directe de tip indirect, investiţii străine directe false, companii multinaţionale, model investiţional, canale de transmisie a efectelor ISD

Adnotare

Teza cuprinde introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 220 de titluri, 17 anexe, este expusă pe 130 pagini şi conţine 8 tabele, 30 figuri şi 23 de formule. Cercetările sunt reflectate în 9 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: investiţiile străine directe ca rezultat al internaţionalizării procesului investiţional.

Scopul şi obiectivele cercetării: determinarea tendinţelor în fluxurile investiţionale internaţionale şi a particularităţilor investiţiilor străine directe implementate în Republica Moldova sub aspectul noilor dimensiuni conturate de investiţii străine directe de tip indirect şi investiţii străine directe false.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat cuprinde evidenţierea mutaţiilor actuale în cadrul procesului investiţional internaţional şi concretizarea aspectelor noi ale investiţiilor prin internaţionalizarea directă şi indirectă, inclusiv în Republica Moldova. Cercetarea a demonstrat laturile pozitive şi negative ale internaţionalizării investiţiilor, a conturat modelul investiţional al unei ţări şi a identificat canalele de transmisie a efectelor investiţiilor străine directe în scopul orientării la aplicarea diferitor pîrghii şi instrumente de încurajare şi/sau atragere a investiţiilor în contextul elaborării politicilor economice.

Noutatea ştiinţifică a investigaţiei: identificarea investiţiilor străine directe de tip indirect şi elaborarea modelului acestora; fundamentarea investiţiilor străine directe false şi elaborarea modelului acestora; fundamentarea ştiinţifică a semnificaţiei investiţiilor străine directe de tip indirect şi investiţiilor străine directe false pentru elaborarea şi implementarea politicii investiţionale a statului; elaborarea modelului investiţional al unei ţări; identificarea canalelor de transmitere a efectelor investiţiilor străine directe; elaborarea modelului de comensurare a incidenţei investiţiilor străine directe asupra creşterii economice; elaborarea metodologiei prognozării pe termen scurt a evoluţiei stocului de investiţii străine directe în economia naţională.

Semnificaţia teoretică constă în conceptele propuse, metodologiile noi elaborate, constatările realizate ce vor servi drept suport pentru cercetările ştiinţifice viitoare. Totodată, teza poate fi propusă ca sursă bibliografică în procesul didactic din instituţiile de învăţământ economic superior.

Valoarea practică a lucrării rezidă în diferenţierea investiţiilor în scopul concentrării eforturilor autorităţilor centrale de atragere, eventual şi de stopare a anumitor tipuri de investiţii străine; considerarea factorilor financiari cu ulterioara lor includere în modelele investiţionale în scopul aplicării acestora la elaborarea politicilor economice, precum şi atragerea investiţiilor în economia naţională; estimarea aportului investiţiilor străine directe la dezvoltarea economiei naţionale prin identificarea canalelor de transmisie a efectelor investiţiilor străine directe ş.a.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: recomandările, elaborate în teză, au fost acceptate spre utilizare în activitatea Ministerului Economiei şi Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova pentru fundamentarea măsurilor de perfecţionare a politicii investiţionale a Republicii Moldova.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE ESENŢEI ŞI ROLULUI INVESTIŢILOR STRĂINE DIRECTE ÎN ECONOMIA MODERNĂ
 • 1.1. Abordări conceptuale şi factorii determinanţi ai investiţiilor străine directe
 • 1.2. Repere privind teoriile şi ipotezele investiţiilor străine directe
 • 1.3. Analiza modelelor de atragere şi de internaţionalizare a investiţiilor
 • 1.4. Contribuţia investiţiilor străine directe la dezvoltarea economică a ţării prin prisma modelelor de creştere economică
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MUTAŢII ACTUALE ÎN PROCESUL INVESTIŢIONAL INTERNAŢIONAL
 • 2.1. Aprecieri cu privire la evoluţia investiţiilor străine directe pe plan mondial
 • 2.2. Noi dimensiuni ale procesului investiţional internaţional – investiţiile străine directe de tip indirect şi investiţii străine directe false
 • 2.3. Paradisurile fiscale ca subiecţi ai investiţiilor străine directe false şi de tip indirect
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ASIMILAREA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE DE TIP INDIRECT
 • 3.1. Analiza asimilării investiţiilor străine directe în Republica Moldova prin prisma concretizării modelului investiţional al acesteia
 • 3.2. Investiţiile străine directe de tip indirect şi investiţiile străine directe false în Republica Moldova
 • 3.3. Elaborarea modelului de estimare a incidentei investiţiilor străine directe asupra creşterii economice în Republica Moldova şi prognoza acestora pe termen scurt
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI