Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul riscurilor şi oportunităţilor în malpraxisul actului medical în Republica Moldova


Autor: Mecineanu Andrei
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.33
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Cuvinte Cheie

malpraxis medical, greşeală medicală, responsabilitate medicală, act medical, prestator de servicii de sănătate, risc de malpraxis, sistem de sănătate

Adnotare

Teza este constituită din introducere, 5 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 180 de titluri, 6 anexe, 134 pagini de bază, 17 tabele şi 17 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 articole fără co-autor, 1 articol în materialele comunicărilor ştiinţifice internaţionale.

Domeniul de studiu: Medicina socială şi management.

Scopul cercetării: Managementul riscurilor şi oportunităţilor în domeniul malpraxisului medical pentru a elabora direcţiile strategice şi măsurile de îmbunătăţire a organizării şi funcţionării sistemului malpraxisului medical în Republica Moldova.

Obiectivele cercetării: (1) Studierea instituţiei malpraxisului medical în sistemele de sănătate; (2) Analiza a sistemului malpraxisului medical în Republica Moldova; (3) Identificarea, analiza şi controlul riscurilor de malpraxis medical; (4) Identificarea, analiza şi controlul oportunităţilor în malpraxisul medical; (5) Elaborarea recomandărilor ştiinţifice şi a măsurilor concrete pentru îmbunătăţirea sistemului malpraxisului medical în Republica Moldova.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în studierea deficienţelor în sistemul malpraxisului medical, a riscurilor de malpraxis medical şi argumentarea ştiinţifică a opţiunilor de politici direcţionate spre îmbunătăţirea organizării şi funcţionării sistemului malpraxisului medical în Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost studiat sistemul malpraxisului medical şi implicaţiile de ordin medical, juridic, de asigurări şi politici publice, precum şi a fost realizat, din punct de vedere ştiinţific, managementul riscurilor şi oportunităţilor în malpraxisul medical.

Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în faptul că rezultatele cercetării au o aplicabilitate pedagogico-educaţională şi pot servi în calitate de material educaţional-didactic pentru instruirea universitară şi postuniversitară a cadrelor medicale la catedrele USMF „Nicolae Testemiţanu” şi Şcoala de Management în Sănătate Publică. Totodată, rezultatele cercetării servesc în calitate de dovezi ştiinţifice şi argumentează noile direcţii de management în malpraxisul medical în Republica Moldova. Rezultatele prezentei cercetări pot fi utilizate de către Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Sănătăţii, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi alte instituţii în elaborarea programelor de prevenire şi control al erorilor medicale.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în furnizarea argumentelor, dovezilor şi materialelor necesare pentru elaborarea, ajustarea şi dezvoltarea cadrului normativ şi instituţional cu privire la malpraxisul medical. În acest sens, materialele cercetării au stat la baza elaborării Concepţiei-cadru de dezvoltare a resurselor umane în sistemul sănătăţii, a studiului comparat şi a celui de fundamentare privind întocmirea actului legislativ, şi au fost utilizate de grupul de lucru al Ministerului Sănătăţii responsabil de elaborarea proiectului de act legislativ privind malpraxisul medical.

Cuprins


1. INSTITUȚIA MALPRAXISULUI MEDICAL ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE
 • 1.1 Prolegomene
 • 1.2 Malpraxisul medical în sistemele de sănătate
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA DE ORGANIZARE A CERCETĂRII
 • 2.1 Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2 Metodologia de evaluare a sistemului malpraxisului medical
 • 2.3 Metodologia managementului riscurilor de malpraxis medical
 • 2.4 Metodologia managementului oportunităților în malpraxisul medical
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICA SISTEMULUI MALPRAXISULUI MEDICAL DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1 Cadrul general
 • 3.2 Constatarea malpraxisului medical și răspunderea juridică
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3
 • 4. MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN MALPRAXISUL MEDICAL
 • 4.1 Identificarea și analiza riscurilor în malpraxisul medical
 • 4.2 Controlul riscurilor în malpraxisul medical
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4

5. MANAGEMENTUL OPORTUNITĂȚILOR ÎN MALPRAXISUL MEDICAL
 • 5.1 Identificarea și definirea oportunităților în sistemul malpraxisului medical
 • 5.2 Analiza oportunităților în sistemul malpraxisului medical
 • 5.3 Reacția la oportunitățile în sistemul malpraxisului medical
 • 5.4 Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI