Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Încălcarea dreptului de autor şi a altor drepturi conexe: aspecte juridico-penale


Autor: Spatari Mariana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Viorel Berliba
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
CSS: D 30-12.00.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

autor, creaţie, operă, paternitate, retractare, proprietate intelectuală, activitate intelectuală, drept de autor, drept conex

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 199 numiri, 150 pagini text de bază. Rezultatele ştiinţifice au fost publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Studiul ştiinţific a fost axat pe domeniul dreptului penal special (atenţia fiind acordată unei norme separate sub aspectul caracteristicii propriu-zise şi corelative – art. 185/1 C. pen. al RM), precum şi pe domeniul dreptului proprietăţii intelectuale – ca subramură a dreptului civil, fără de care dispoziţia normei penale rămâne fără detalizare sub aspect de conţinut.

Scopul vizează analiza sub toate aspectele şi complexă a esenţei dreptului de autor, a drepturilor conexe şi a reglementărilor normative naţionale şi internaţionale care configurează categoria reglementării juridice a acestor drepturi, precum şi esenţa protecţiei penale în această materie specială. Obiectivele tezei: determinarea conţinutului dreptului de autor în contextul normativităţii naţionale şi internaţionale; identificarea coraportului între conţinutul dreptului de autor în materia diferitor ramuri de drept şi, în special, a dreptului de autor supus protecţiei penale; identificarea tuturor încălcărilor care vizează dreptul de autor şi drepturile conexe; evidenţierea unor coliziuni de interpretare şi sancţionare a încălcărilor în materia vizată; stabilirea obiectului juridic şi obiectului material al acestei infracţiuni; elucidarea conţinutului constitutiv al infracţiunii prevăzute de art.185/1 C. pen.; argumentarea necesităţii incriminării/dezincriminării unor modalităţi normative ale infracţiunii de încălcare a dreptului de autor; evidenţierea corelaţiei între infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe şi alte infracţiuni similare; analiza complexă şi sistematică a legislaţiei ţărilor străine în materia reglementării penale a relaţiilor sociale referitoare la dreptul de autor etc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea ştiinţifică a lucrării rezidă în concluziile şi recomandările înaintate pe baza cercetării, în particular: stabilirea şi identificarea mijloacelor de reacţie împotriva infracţionalităţii intelectuale trebuie făcută prin referirea nemijlocită la un anumit cadru normativ în vigoare (această stabilire şi identificare trebuie să fie configurată reieşind din două direcţii prioritare: protecţia proprietăţii intelectuale prin mijloace juridico-civile; combaterea încălcărilor din domeniul proprietăţii intelectuale prin mijloace de drept public); dreptul de autor trebuie înţeles ca o totalitatea de norme care privesc naşterea, modificarea şi stingerea drepturilor morale şi patrimoniale referitoare la domeniul creării şi dispunerii de operele de natură ştiinţifică, artistică şi de cultură. Problema ştiinţifică importantă soluţionată prin intermediul cercetării ştiinţifice realizate este conturată de realitatea şi necesitatea creării unui mecanism eficient de combatere a infracţiunilor legate de dreptul de autor şi drepturile conexe în RM.

Semnificaţia teoretică. Lucrarea constituie o cercetare integră după conţinut a unei probleme care ridică multiple polemici atât la nivel doctrinar, cât şi aplicativ, dar care este parţial neglijată din punctul de vedere al dreptului penal. În acest context, au fost analizate multiplele opinii expuse în literatura de specialitate autohtonă referitoare la problematica infracţionalităţii privind proprietatea intelectuală, s-a făcut referire la statele unde încălcarea dreptului de autor nu capătă aspect penal în ceea ce vizează reglementarea juridică. Au fost elucidate multiplele interpretări în materia dreptului de autor în context internaţional.

Valoarea aplicativă a lucrării îşi găseşte materializare în analiza sistematică a normelor de incriminare a încălcării dreptului de autor şi a drepturilor conexe; interpretarea şi explicarea conţinutului normei prevăzute de art.185/1 C. pen. al RM în scopul stabilirii esenţei infracţiunii de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi elaborarea unor recomandări în vedere operării unor modificări care ar viza norma respectivă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele tezei au fost expuse în 10 articole ştiinţifice, dezbătute cu succes în cadrul mai multor conferinţe ştiinţifice, în special Conferinţa ştiinţifică internaţională Aspecte economico-financiare şi sociale ale RM în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european (Chişinău: USM, 2010) etc.

Cuprins


1. Analiza materialelor ştiinţifice în domeniul reglementării şi protecţiei juridice a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, publicate în Republica Moldova şi în alte state.
 • 1.1. Reglementări juridice vizând dreptul de autor şi drepturile conexe prin conţinutul materialelor ştiinţifice publicate în alte state
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe publicate în Republica Moldova
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1
2. Dreptul de autor şi drepturile conexe: concept, caracterizare şi conţinut
 • 2.1. Drepturile de proprietate intelectuală şi proprietatea intelectuală
 • 2.2. Dreptului de autor şi interpretarea conţinutului acestuia
 • 2.2.1 Drepturile morale (personale nepatrimoniale) de autor
 • 2.2.2 Drepturile patrimoniale (economice) de autor
 • 2.3. Drepturile conexe: concept şi caracterizare
 • 2.4. Rolul statului în cadrul protecţiei juridice a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
 • 2.4.1. Cadrul juridic internaţional privind dreptul de autor şi drepturile conexe, valorificat de către Republica Moldova
 • 2.4.2. Reglementări de drept naţional în materia dreptului de autor şi a drepturilor conexe
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2
3. Caracteristica juridico-penală a infracţiunii de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
 • 3.1. Tipologia încălcărilor legislaţiei privind proprietatea intelectuală
 • 3.2. Semne preexistente ale infracţiunii de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
 • 3.2.1. Obiectul juridic şi obiectul material al infracţiunii de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
 • 3.2.2. Subiectul activ şi subiectul pasiv al infracţiunii
 • 3.3. Conţinutul constitutiv al infracţiunii
 • 3.3.1. Latura obiectivă a infracţiunii
 • 3.3.2. Latura subiectivă a infracţiunii
 • 3.4. Forme şi modalităţi agravante ale infracţiunii
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3
Concluzii generale şi recomandări