Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Finanţele publice şi impactul banului publice asupra economiei naţionale


Autor: Chirnoagă Carmen
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Tatiana Manole
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-08.00.10-18.06.09
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 aprilie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.99 Mb / în română

Cuvinte Cheie

fluxuri financiare, integrare financiară, bugetu general consolidat, autonomie financiară, impozite partajate, dihotomizare, criza financiară internaţională, resurse financiare, balanţa de plăţi, balanţa de plăţi compensatorii, sistem relaţional, descentralizare etc

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 177 de surse, 170 pagini text bază, 11 anexe, 48 de figuri, 64 de formule şi 16 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice, 3.68 c.a.

Domeniul de studiu: finanţe- monedă- credit.

Scopul şi obiectivele lucrării: Identificarea elementelor de optimizare şi eficientizare a cheltuirii banului public în scopul creşterii economice. Reuşita acestui scop stă în determinarea unor obiective menite să contribuie la stabilirea rolului politicii fiscale ca instrument de realizare a echilibrului economic prin intermediul funcţiilor de alocare, distribuţie şi stabilizare. Elaborarea conceptului de eficienţă şi eficacitate în sectorul public şi implementarea modelelor matematice europene de analiză a creşterii economice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Dezvoltarea conceptului de finanţe publice în contextul economic internaţional, identificarea conceptului de dihotomizare ca expresie a autonomiei financiare. Sintetizarea conceptului provocator de impozite partajate ca element de reformă fiscală. Aplicarea modelelor de optimizare şi eficientizare prin aplicarea în România a modelului de echilibru financiar.

Problema ştiinţifică de importanţă majoră soluţionată constă în propunerea şi justificarea din punct de vedere economic a modului de realizare a echilibrului financiar pe exemplul bugetului general consolidat, scopul final fiind creşterea economică. Analiza ştiinţifică a fluxurilor financiare prin trezoreria finanţelor publice poate fi pusă la baza aplicării programului de reformă şi restructurare a economiei, în condiţiile în care finanţelor publice li se cere să-şi amplifice rolul şi funcţiile referitor la administrarea, angajarea şi utilizarea mai eficientă a banului public ca o soluţie la criza financiară cu care se confruntă majoritatea ţărilor dezvoltate.

Semnificaţia teoretică: Constatările teoretice şi concluziile realizate formează elemente de metodologie pentru investigaţiile ştiinţifice viitoare. Totodată, teza poate fi propusă ca sursă bibliografică în procesul didactic din instituţiile de învăţământ economic superior.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultă din recomandările expuse, a căror implementare va spori eficientizarea banului public, inclusiv prin aplicarea modelelor matematice de creştere economică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele recomandări elaborate în teză au fost acceptate spre implementare în activitatea administraţiilor publice judeţene şi locale, precum şi în studierea cursurilor universitare şi postuniversitare.

Cuprins


1.FINANŢELE PUBLICE - INSTRUMENT DE INTERVENŢIE ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ
 • 1.1 Diverse abordări şi opinii ale economiştilor referitoare la finanţele publice şi raporturile ei cu alte ştiinţe
 • 1.2 Modul de formare şi de alocare a fondurilor băneşti publice
 • 1.3 Rolul finanţelor publice şi evoluţia economiei româneşti în contextul economic international
 • 1.4 Politica fiscală a României în perioada recesiunii economice
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2.OPTIMIZAREA PROCESULUI ECONOMICO-FINANCIAR ŞI INFLUIENŢA FINANŢELOR PUBLICE ASUPRA CREŞTERII ECONOMICE
 • 2.1 Reforma finanţelor publice în contextul integrării europene şi acquis-ul comunitar în domeniul prevederilor financiare şi bugetare
 • 2.2 Echilibrul macroeconomic – cadrul determinant al dezvoltării economice
 • 2.3 Balanţa de plăţi - instrument de echilibru financiar
 • 2.4 Rolul echilibrului fluxurilor financiare în creşterea economică
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3.MODELE DE EFICIENTIZARE A CHELTUIRII BANULUI PUBLIC
 • 3.1 Eficienţă şi eficacitate în sectorul public
 • 3.2 Modelul European: creştere economică, convergenţă şi coeziune (modelul Solow-Swan- instrument neoclasic de analiză a creşterii economice)
 • 3.3 Creştere, dezvoltare şi eficienţă economică (modelul Harrod-Domar şi modelul Mundell Fleming)

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI