Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Evaluarea fiziologo-igienică a instruirii elevilor la lecţiile de informatică


Autor: Croitoru Cătălina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Gheorghe Ostrofeţ
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.07
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.14 Mb / în română

Cuvinte Cheie

computer, sănătatea copiilor, informatica, factori de risc, aprecierea orarului, grad de adaptare, locul de lucru.

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 229 de titluri, 52 de anexe, 131 de pagini de text de bază, 36 de figuri, 10 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 26 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Medicină (Igienă).

Scopul cercetării constă în evaluarea fiziologo-igienică a impactului mediului ocupaţional de instruire computerizată şi a activităţilor la computer asupra stării de sănătate a elevilor şi elaborarea măsurilor de prevenţie.

Obiectivele cercetării: analiza în dinamică a morbidităţii elevilor, particularităţilor morfo-funcţionale ale organismului elevilor şi profesiografice în procesul de instruire computerizată; evaluarea factorilor mediului ocupaţional de instruire, sistematizării interioare şi dotării tehnico-sanitare a cabinetelor de ITC; determinarea gradului de complexitate al disciplinei Informatica şi aprecierea amplasării ei în orarul lecţiilor; estimarea cunoştinţelor elevilor şi părinţilor privind utilizarea computerului; aprecierea gradului de adaptare, aprecierea complexă şi estimarea riscului interacţiunii factorilor generaţi de activitatea la computere şi starea morfo-funcţională şi de sănătate a elevilor; elaborarea şi implementarea măsurilor de profilaxie primară în lucrul cu computerul.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră, în Republica Moldova, au fost evaluate condiţiile de instruire în CITC şi influenţa lor asupra stării fiziologice şi stării de sănătate a elevilor, efectuată analiza SWOT pentru constatarea aspectelor pro şi contra în utilizarea computerului şi înaintate măsuri pentru diminuarea riscurilor potenţiale. Originalitatea lucrării constă în complexitatea şi realizarea în dinamică a investigaţiilor, iar cuantificarea cantitativă a corelaţiei dintre indicii stării de sănătate ai elevilor şi factorii determinanţi prezintă baza luării deciziilor corespunzătoare în domeniul Sănătăţii Publice.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în stabilirea factorilor de risc asociaţi activităţii la computer, elaborarea şi implementarea măsurilor de profilaxie primară a efectelor nedorite în utilizarea TIC. Semnificaţia teoretică şi aplicativă. Lucrarea contribuie la dezvoltarea metodologiei de studiere complexă а condiţiilor de instruire la computer. Au fost stabilite particularităţile simptomatologice şi clinice ale stării elevilor care utilizează excesiv computerul, fapt ce completează datele ştiinţificо-teoretice şi practice ale compartimentelor respective din domeniu.

Rezultatele cercetărilor îşi aduc aportul în dezvoltarea teoriei de răspuns al proceselor adaptive la activităţile la computer. Au fost demonstrate prezenţa şi valorile factorilor de risc predispozanţi şi declanşatori, specificitatea şi sensibilitatea înaltă a metodei de chestionare. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării sunt incluse în programele de studii pentru prelegeri şi lucrări practice la studenţi, rezidenţi şi medicii practicieni. Au fost elaborate materiale utile în activitatea medicilor de la Centrele de Sănătate Publică (recomandări metodice, schemă de examinare, paşaport sanitar al CITC, chestionare etc.) şi un set de pliante informaţionale pentru populaţie.

Cuprins


1. ANALIZA TEORETICĂ A PROBLEMEI INFLUENŢEI ACTIVITĂŢILOR COMPUTERIZATE DE INSTRUIRE ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE A ELEVILOR
 • 1.1. Bazele teoretico-metodologice şi avantagele utilizării computerului
 • 1.2. Influenţa activităţilor la computer asupra organismului copiilor
 • 1.3. Amenajarea locului de lucru a elevilor la computer, organizarea procesului de instruire cu utilizarea computerelor.
 • 1.4. CONCLUZII LA CAPITOLUL 1

2. MATERIAL ŞI METODE
 • 2.1. Contextul teoretic şi ipoteza de lucru
 • 2.2. Tipul studiului şi caracteristica loturilor
 • 2.3. Metodele de lucru şi volumul investigaţiilor
 • 2.3.1. Metodologia de cercetare a stării de sănătate
 • 2.3.2. Metodologia investigării condiţiilor de activitate la computer
 • 2.3.3. Metodele igienice de investigaţie
 • 2.3.4. Metodele sociologice de cercetare
 • 2.4. Analiza statistică a datelor şi evaluarea complexă
 • 2.5. CONCLUZII LA CAPITOLUL 2

3. PARTICULARITĂŢILE DE RĂSPUNS ALE ORGANISMULUI ELEVILOR ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE LA COMPUTERE
 • 3.1. Analiza dinamicii stării de sănătate a copiilor
 • 3.2. Modificări funcţionale ale organismului elevilor în procesul de studii la computer
 • 3.3. Modificările duratei activităţilor la lecţii, stabilite în urma cronometrajului
 • 3.4. CONCLUZII LA CAPITOLUL 3

4. CARACTERISTICA IGIENICĂ ŞI ESTIMAREA CONDIŢIILOR DE INSTRUIRE A ELEVILOR LA COMPUTERE
 • ll
 • 4.1. Estimarea gradului de corespundere a cabinetelor de ITC cerinţelor igienice
 • 4.2. Caracteristica factorilor mediului ocupaţional de instruire
 • 4.3. Caracteristica regimului de instruire la disciplina Informatica/BITC
 • 4.4. Analiza descriptivă a activităţilor la computer (la domiciliu) şi cunoştinţele posedate despre activitatea corectă (în baza chestionării elevilor şi părinţilor)
 • 4.5. CONCLUZII LA CAPITOLUL 4
5. EVALUAREA COMPLEXĂ A INFLUENŢEI FACTORILOR MEDIULUI DE INSTRUIRE ASUPRA ORGANISMULUI ELEVILOR ŞI ELABORAREA MĂSURILOR PROFILACTICE
 • 5.1. Stabilirea gradului de adaptare a organismului în activitatea la computer
 • 5.2. Determinarea legăturii statistice a modificărilor fiziologice din organism cu factorii mediului de instruire
 • 5.3. Evaluarea riscului de apariţie a modificărilor indicilor fiziologici şi a stărilor premorbide la elevii care se ocupă mult timp la computer
 • 5.4. Analiza SWOT a utilizării computerelor în IÎP
 • 5.5. Stabilirea măsurilor de prevenţie a stărilor morbide
 • 5.6. CONCLUZII LA CAPITOLUL 5:

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI