Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Organizarea instituţiei notariatului în sistemul de drept din Republica Moldova şi perspectivele ei de dezvoltare


Autor: Cara-Rusnac Aliona
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Dumitru Grama
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie al AŞM
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 15-12.00.10
Institutul de Istorie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.63 Mb / în română

Cuvinte Cheie

notar public, instituţie notarială, activitate notarială, notar de stat, notar privat, cameră notarială, institut de cercetări notariale, sisteme notariatule, controlul asupra notarului, răspunderea notarială.

Adnotare

Cuvinte cheie: notar public, instituţie notarială, activitate notarială, notar de stat, notar privat, cameră notarială, institut de cercetări notariale, sisteme notariatule, controlul asupra notarului, răspunderea notarială.

Domeniul de studiu al prezentei lucrări constă în cercetarea organizării instituţiei notariatului în sistemul de drept al Republicii Moldova în comparaţie cu alte sisteme notariale şi perspectivele ei de dezvoltare în contextul integrării europene.

Scopul și obiectivele lucrării întru realizarea acestui deziderat sunt: a studia detaliat problematica organizării instituției notariatului în Republica Moldova şi tendinţa acesteia de a se conforma standardelor europene, stabilirea unui concept integru al instituţiei notariatului care ar întruni şi caracteriza în complexitate toate trăsăturile definitorii şi elementele instituţiei notariatului; a analiza statutul notarului stagiar şi problemele ce apar în practica notarială cu referire la situația dată; a analiza limitele competenţei organelor de supraveghere a activităţii notariale; a analiza competenţa altor persoane abilitate de lege să întocmească acte notariale prin prisma legislaţiei şi practicii existente; a stabili locul și rolul instituției notariatului din Republica Moldova, având în vedere existența disputelor și divergențelor în țările cu sistem notarial latin și în cele cu sistem anglo-saxon în materia statutului și limitelor competenței notarului;

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în formularea anumitor concluzii de ordin teoretic şi practic, a propunerilor, inclusiv de lege ferenda care rezultă logic din cercetările ştiinţifice efectuate în lucrare, contribuind la îmbogăţirea doctrinei în domeniul organizării instituției notariatului, la perfecţionarea legislaţiei în vigoare și ajustarea ei la standardele Uniunii Europene.

Problema științifică importantă soluționată a prezentei lucrări constă în investigarea complexă a organizării instituției notariatului în sistemul de drept al Republicii Moldova, evidențierea obstacolelor cu care se confruntă organizarea acesteia din cauza unui cadru normativ incomplet și elaborarea unor propuneri de lege ferenda care ar contribui la depășirea lacunelor din legislație și a diverselor impedimente care în fond diminuează importanța instituției notariatului în garantarea drepturilor și intereselor persoanelor și ale statului.

Semnificaţia teoreticăconstă în faptul că în teză a fost efectuată o tratare multiaspectuală a reglementărilor organizării instituţiei notariatului în sistemul de drept al Republicii Moldova. În lucrare a fost realizată o analiză detaliată a legislaţiei în vigoare, a doctrinei şi practicii judiciare referitor la organizarea instituției notariatului. Am cercetat sistemul notarial latin, anglo-saxon și alte sisteme de drept precum şi tendinţele de dezvoltare ale notariatului în Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a tezei rezidă din faptul că cercetarea are un caracter ştiinţifico-didactic, dar și aplicativ care reflectă sub aspect teoretic şi practic organizarea instituției notariale în sistemul de drept al Republicii Moldova, evidenţiind problemele domeniului dat raportat la modificările legislative recente aduse Legii cu privire la notariat.

Rezultatele obținute pot servi în calitate de material suplimentar la cursul de Drept notarial, vor fi de ajutor pentru perfecţionarea curriculei academice din cadrul facultăţilor de drept, şi, nemijlocit, la perfecţionarea organizării instituţiei notariale şi a legislaţiei notariale în vigoare, activitate realizată de practicieni și specialiști în domeniu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Propunerile şi recomandările formulate au servit cu precădere la predarea cursului de drept notarial în cadrul Facultăţii de drept a Universității de Stat din Moldova, precum şi au fost expuse detaliat în cadrul conferinţelor științifico-practice naţionale şi internaţionale, fiind supuse dezbaterilor cu specialiştii din domeniul notarial.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL ORGANIZĂRII INSTITUŢIEI NOTARIATULUI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE
 • 1.1. Analiza materialelor științifice din statele străine în domeniul organizării instituției
 • notariatului
 • 1.2. Abordarea problemei organizării instituţiei notariatului în literatura de specialitate din
 • Republica Moldova
 • 1.3. Cadrul normativ al organizării şi funcţionării instituţiei notariatului
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTE TEORETICO-JURIDICE ALE ORGANIZĂRII INSTITUŢIEI NOTARIATULUI
 • 2.1. Repere istorice privind apariția și dezvoltarea instituţiei notariatului
 • 2.2. Conceptul şi obiectul instituţiei notariatului
 • 2.3. Principiile de organizare a instituţiei notariatului
 • 2.4. Rolul şi funcţiile instituţiei notariatului în cadrul organelor de ocrotire a normelor
 • de drept
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ORGANIZAREA INSTITUŢIEI NOTARIATULUI
 • 3.1. Particularităţile organizării instituţiei notariatului în Republica Moldova
 • 3.2. Regimul juridic al notarului drept entitate de bază a instituției notariatului
 • 3.3 Alte structuri organizatorice din cadrul instituţiei notariatului
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. TENDINŢE DE DEVOLTARE ȘI MODERNIZARE A INSTITUȚIEI NOTARIATULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA SISTEMELOR NOTARIALE CONTEMPORANE
 • 4.1. Perspectivele dezvoltării și modernizării instituției notariatului în statele sistemului latin. Repercusiuni asupra instituției notariatului din Republica Moldova
 • 4.2. Interferențe dintre modelul anglo-saxon de organizare a instituției notariatului și cel latin. Adaptarea de către instituția notariatului din Republica Moldova a unor precepte și practici anglo-saxone
 • 4.3. Tendinţele dezvoltării și modernizării instituției notariatului din Republica Moldova prin prisma racordării legislației și a practicilor sale la standardele Uniunii Europene.
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI