Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Reglementări internaţionale privind drepturile femeii în dreptul internaţional public


Autor: Tarlev Veronica
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Natalia Chirtoaca
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Istorie al AŞM
Instituţia: Institutul de Istorie al AŞM
CSS: DH 15-12.00.02
Institutul de Istorie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

drepturile femeii, nediscriminare, protecţie internaţională, egalitate bazată pe gen, reglementări internaţionale, cooperare internaţională, protecţie specială.

Adnotare

Cuvinte cheie: drepturile femeii, nediscriminare, protecţie internaţională, egalitate bazată pe gen, reglementări internaţionale, cooperare internaţională, protecţie specială.

Domeniul de studiu al prezentei lucrări constă în elucidarea şi analiza multiaspectuală a cadrului normativ internaţional în materia protecţiei drepturilor femeii.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul prezentei lucrări constă în realizarea unei cercetări complexe a instituţiei protecţiei internaţionale a drepturilor femeii în contextul dreptului internaţional al drepturilor omului prin prisma unei analize detaliate a reglementărilor internaţionale în materia drepturilor femeii cu elucidarea tendinţelor de dezvoltare a acestei instituţii în condiţiile internaţionalizării drepturilor omului, precum şi în elaborarea argumentărilor teoretice şi a recomandărilor practice pentru optimizarea politicii naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor femeii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în faptul că pentru prima dată în literatura de specialitate din Republica Moldova a fost întreprinsă o încercare de a realiza o cercetare complexă a instituţiei protecţiei internaţionale a drepturilor femeii în contextul reglementărilor internaţionale în domeniu.

Problema ştiinţifică de importanţă majoră soluţionată în lucrare constă în elucidarea conţinutului drepturilor femeii şi a principalelor poziţii ale comunităţii internaţionale în abordarea problemelor din domeniul protecţiei drepturilor femeii, precum şi în formularea unor soluţii ce pot servi drept bază pentru dezvoltarea şi punerea în aplicare în Republica Moldova a programelor pe termen lung privind protecţia drepturilor femeii şi eliminarea discriminării împotriva femeilor în diverse domenii ale vieţii publice.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Prezenta teză este una dintre primele lucrări dedicate nemijlocit protecţiei internaţionale a drepturilor femeii, de aceea considerăm că aceasta va constitui un îndemn pentru dezvoltarea în continuare a acestei tematici şi pentru formularea de noi soluţii privitoare la protecţia drepturilor femeii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi recomandările din textul lucrării pot fi de un real folos în procesul elaborării actelor normative, modificării şi amendării legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. Teza constituie o contribuţie modestă la îmbogăţirea literaturii naţionale de specialitate, căutându-şi potenţialii cititori în rândurile teoreticienilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, practicienilor. De asemenea, ideile expuse în lucrare pot fi aplicate în procesul educativ în cadrul instituţiilor superioare de învăţământ cu profil juridic.

Cuprins


1. PROTECŢIA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR FEMEII ÎN CONTEXTUL CADRULUI NORMATIV ŞI A CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
 • 1.1. Investigarea cercetărilor ştiinţifice în materia protecţiei internaţionale a drepturilor
 • femeii
 • 1.2. Elucidarea cadrului normativ internaţional şi naţional de protecţie a drepturilor
 • femeii
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. DREPTURILE FEMEII ÎN SISTEMUL DREPTURILOR OMULUI: ABORDARE TEORETICO-NORMATIVĂ
 • 2.1. Evoluţia istorică a instituţiei protecţiei internaţionale a drepturilor femeii
 • 2.2. Protecţia drepturilor femeii la nivel internaţional universal: cadrul normativ şi
 • instituţional
 • 2.3. Reglementări internaţionale regionale în materia protecţiei drepturilor
 • femeii
 • 2.4. Drepturile femeii în lumea islamică: dificultăţi şi realizări
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. REGLEMENTAREA INTERNAŢIONALĂ A UNOR DOMENII PRIORITARE DE PROTECŢIE A DREPTURILOR FEMEII
 • 3.1. Violenţa contra femeii prin prisma reglementărilor internaţionale în domeniu…103
 • 3.2. Cooperarea internaţională în domeniul prevenirii şi eradicării traficului de
 • femei
 • 3.3. Protecţia specială a femeii în dreptul internaţional umanitar
 • 3.4. Unele drepturi speciale ale femeii în lumina reglementărilor de drept
 • internaţional
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI