Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teoria şi metodologia managementului proiectelor educaţionale de intervenţie


Autor: Goraş-Postică Viorica
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2014
Consultant ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 ianuarie 2014 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 10 aprilie 2014

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română

Teza

CZU 37.013 (043.3)

Adobe PDF document 3.50 Mb / în română
317 pagini


Cuvinte Cheie

proiect, proiect de intervenţie educaţională, managementul proiectelor educaţionale de intervenţie, interferenţe manageriale, competenţa proiectivă, planificarea proiectului, implementarea proiectului, evaluarea proiectului

Adnotare

Domeniul de studii: Managementul proiectelor educaţionale.

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (319 surse), 33 de anexe, 36 de figuri, 21 tabele. Rezultatele obţinute sînt publicate în 40 de lucrări ştiinţifice şi didactice.

Scopul cercetării: fundamentarea teoretică şi praxiologică a managementului proiectelor educaţionale de intervenţie.

Obiectivele cercetării includ: abordarea analitică a managementului proiectelor educaţionale de intervenţie; analiza fundamentelor epistemologice ale managementului proiectelor educaţionale de intervenţie în condiţiile reformelor educaţionale continue; conceptualizarea managementului proiectelor educaţionale de intervenţie; elaborarea demersului metodologic implicat în procesul de elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a proiectelor educaţionale; implementarea şi validarea metodologiei managementului proiectelor educaţionale de intervenţie; sinteza particularităţilor şi problematicii managementului proiectelor de investiţie în sfera desemnată de managementul educaţional, în interferenţă cu alte tipuri de management; elaborarea şi valorificarea sistemului de indicatori de calitate ai managementului proiectului educaţional de intervenţie.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute: fundamentele teoretice şi praxiologice ale MPEI, metodologia MPEI, conceptualizarea MPEI, inclusiv a demersului acţional bazat pe curricula de formare a competenţelor proiective la nivel preuniversitar, universitar şi postuniversitar.

Semnificaţia teoretică a cercetării: fundamentarea unei teorii generale a MPEI; conceptualizarea MPEI ca parte integrantă a ştiinţelor educaţiei; elaborarea modelului pedagogic de PEI, stabilirea referenţialului metodologic aferent; inaugurarea unei direcţii noi de cercetare în teoria şi praxiologia MPEI.

Valoarea aplicativăa lucrării constă în elaborarea şi validarea modelului metodologic al MPEI, determinarea elementelor constitutive ale acestuia, demonstrarea relaţiei funcţionale între reperele conceptuale ale funcţionării sistemului MPEI şi elementele programului de formare profesională a cadrelor didactice, care are ca finalitate competenţa proiectivă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a produs în cadrul: programelor de formare continuă de la CE PRO DIDACTICA; şi a cursurilor de formare iniţială de masterat de la Universitatea de Stat din Moldova.

Cuprins


1. FUNDAMENTE EPISTEMOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTELOR EDUCAŢIONALE DE INTERVENŢIE
 • 1.1. Epistemologia managementului proiectelor educaţionale de intervenţie
 • 1.2. Abordări teoretice ale managementului proiectelor educaţionale de intervenţie. Perspective filozofice, managerial-economice, sociologice şi psihopedagogice
 • 1.3. Evoluţia managementului proiectelor de intervenţie
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTUALIZAREA MANAGEMENTULUI PROIECTELOR EDUCAŢIONALE DE INTERVENŢIE
 • 2.1. Repere conceptuale ale managementului proiectelor educaţionale de intervenţie
 • 2.2. Conceperea şi planificarea proiectelor de intervenţie
 • 2.3. Implementarea, monitorizarea şi evaluarea implementării proiectului de intervenţie educaţională
 • 2.4. Managerul de proiect: competenţe reclamate de piaţa educaţională
 • 2.5. Rolul activităţii de echipă şi al parteneriatului în dezvoltarea managementului proiectului
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2
3. METODOLOGIA MANAGEMENTULUI PROIECTELOR EDUCAŢIONALE DE INTERVENŢIE
 • 3.1. Repere metodologice ale managementului proiectelor educaţionale de intervenţie
 • 3.2. Acţiunea de proiectare: abordare managerial-pedagogică
 • 3.3. Metodologia interferenţelor manageriale în gestiunea proiectului de intervenţie
 • 3.4. Resurse pedagogice ale managementului proiectelor educaţionale
 • 3.5. Instituţia implementatoare de proiecte – comunitate de învăţare şi organizaţie care învaţă
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. COORDONATA EXPERIMENTALĂ ŞI PRAXIOLOGIA METODOLOGIEI MANAGEMENTULUI PROIECTELOR EDUCAŢIONALE DE INTERVENŢIE
 • 4.1. Cercetarea experimentală: generalităţi conceptuale, design şi metodologie
 • 4.2. Formarea competenţelor în domeniul MPEI (abordare specifică – lot experimental 1)
 • 4.3. Efectele formării competenţelor proiective în loturile experimentale 2-4
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI