Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte economico-geografice ale valorificării și gestionării resurselor de apă ale Republicii Moldova


Autor: Burduja Daniela
Gradul:doctor în geografie
Specialitatea: 11.00.02 - Geografie economică, socială si politică
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Petru Bacal
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 februarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.32 Mb / în română
Adobe PDF document1.33 Mb / în engleză

Teza

CZU 556:332.1(478)(043.2)

Adobe PDF document 12.76 Mb / în română
263 pagini


Cuvinte Cheie

resurse de apă, captare, utilizare, gestionare, regiuni, bazine hidrografice

Adnotare

Structura tezei: Teza este constituită din introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 233 de titluri, 41 anexe, 161 pagini de text de bază, 52 de figuri, 18 tabele. Rezultatele obținute în urma cercetărilor la tema tezei au fost publicate în 33 de lucrări științifice.

Scopul lucrării: Aprecierea economico-geografică complexă a valorificării și gestionării resurselor de apă ale Republicii Moldova.

Obiective: 1. Crearea suportului informațional și metodologic pentru aprecierea economico-geografică a valorificării și gestionării resurselor de apă; 2. Evaluarea resurselor de apă de suprafață și subterane în profil național, regional și bazinal; 3. Analiza spațială (pe unități administrativ-teritoriale și hidrografice) și ramurală a captării și utilizării resurselor de apă; 4. Aprecierea mecanismului actual de gestionare a resurselor de apă și principalelor componente ale acestuia; 5. Elaborarea recomandărilor pentru utilizarea durabilă si gestionarea mai eficientă a resurselor de apă.

Noutatea și originalitatea științifică. A fost realizat un studiu amplu și interdisciplinar privind utilizarea și gestionarea resurselor de apă ale Republica Moldova, care cuprinde o analiză spațială complexă (regională și bazinală) a captării și utilizării apelor, precum și a instrumentelor principale ale mecanismului de gestionare a resurselor de apă.

Rezultatul obținut constă în aprecierea economico-geografică complexă a utilizării și gestionării resurselor de apă ale Republicii Moldova în condițiile actuale ale tranziției socio-economice îndelungate și intensificării schimbărilor climatice. Au fost evaluate tendințele principale ale utilizării apelor după sursele de proveniență și categoriile de folosință. Au fost identificate carențele principale ale sistemului informațional, ale exploatării sistemelor de captare și utilizare a apelor și ale aplicării mecanismului de gestionare în domeniu, propuse recomandări de prevenire și atenuare a acestor lacune.

Semnificația teoretică. Teza reprezintă un studiu interdiscplinar, care are la bază aprecierea complexă a resurselor de apă și a particularităților actuale de utilizare și gestionare a acestora în profil regional și bazinal. Această lucrare va contribui semnificativ la actualizarea și aprofundarea studiilor economico-geografice autohtone și a geografiei resurselor naturale în Republica Moldova.

Valoarea aplicativă. Rezultatele cercetărilor pot fi utilizate în elaborarea Planurilor de Gestionare a districtelor și bazinelor hidrografice, Programelor Regionale Sectoriale și Planurilor Locale de Acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă. Rezultatele și baza de date ale acestei lucrări pot fi foarte utile în elaborarea rapoartelor privind progresele în domeniul aprovizionării cu apă, inclusiv a documentelor de politici privind valorificarea durabilă a resurselor de apă în contextul schimbărilor climatice și socio-economice.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute în urma cercetărilor efectuate la tema tezei au fost utilizate cu succes la realizarea Proiectelor instituționale aplicative „Studiul impactului activităților economice a Regiunii de Dezvoltare Centru în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile”(2016-2019) și „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile” (2020-2022) realizate în cadrul Institutul de Ecologie și Geografie, precum și în Proiectul „Studiul de impact social și de mediu al Complexului Hidroenergetic Nistrean (CHN)”, finanțat de Ambasada Suediei în Republica Moldova și implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Ministerul Mediului (anii 2020-2021). De asemenea, rezultate științifice obținute la teza de doctorat sunt confirmate prin Acte de Implementare la ADR Nord și ADR Centru.

Aprobarea rezultatelor științifice. Rezultatele principale ale cercetărilor științifice obținute în prezentul proiect doctoral au fost aprobate la numeroase manifestații științifice naționale și internaționale, printre care menționăm: Simpozionul Internațional „Present Environment and Sustanaible Developmentˮ, UAIC, Iași (2017-2022); Seminarul Geografic Internațional „D. Cantemir”, UAIC, Iași (2019, 2021); Simpozionul Internațional „Sisteme Informaționale Geografice”, UAIC, Iași, 2018, UST, Chișinău (2021); Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători, ASEM, Chişinău, (2016, 2018, 2019); Conferința "Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoașterii", ASEM, Chişinău, 2018; Conferința "Mediul și Dezvoltarea Durabilă", UST, Chișinău, 2020; Conferința Științifică „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, Filiala Nord a AȘM, Bălți, (2019-2022). De asemenea, rezultate tezei sunt expuse în peste 30 de publicații științifice, inclusiv 5 indexate în reviste Web of Science.

Cuprins


1. Aspecte teoretice și metodologice ale cercetării resurselor de apă
 • 1.1 Cadrul conceptual al studiului resurselor de apă
 • 1.2 Analiza bibliografiei temei de studiu
 • 1.3 Baza metodologică și informațională de cercetare
 • 1.4 Concluzii la Capitolul 1

2. Evaluarea resurselor de apă ale Republicii Moldova
 • 2.1 Resursele de apă de suprafață
 • 2.1.1 Râuri
 • 2.1.2 Lacuri
 • 2.2 Resursele de apă subterane
 • 2.3 Concluzii și Analiza SWOT la Capitolul 2

3. Particularitățile spațiale ale captării resurselor de apă
 • 3.1. Sursele și sistemele de captare a apelor
 • 3.1.1 Stațiile de pompare și sondele de captare ale apelor
 • 3.1.2 Fântânile și izvoarele
 • 3.2 Volumul de ape captate per total și după sursele de proveniență
 • 3.2.1 Volumul de ape captate în profil regional
 • 3.2.2 Volumul de ape captate pe districte și bazine hidrografice
 • 3.3 Concluzii și analiza SWOT la capitolul 4

4. Particularitățile regionale și ramurale ale utilizării resurselor de apă
 • 4.1 Volumul de ape utilizate per total și după categoriile de folosință
 • 4.1.1 Volumul de ape utilizate în profil regional
 • 4.1.2 Volumul de ape utilizate pe districte și bazine hidrografice
 • 4.2. Sistemele publice de aprovizionare cu apă
 • 4.2.1 Dinamica numărului și lungimii sistemelor publice de aprovizionare cu apă
 • 4.2.2 Accesul la sistemele publice de aprovizionare cu apă
 • 4.2.3 Consumul zilnic de apă per capita
 • 4.3 Concluzii și analiza SWOT la capitolul 4

5. Gestionarea resurselor de apă
 • 5.1 Suportul informațional al gestionării resurselor de apă
 • 5.2 Cadrul legal și instituțional al gestionării resurselor de apă
 • 5.3 Monitoringul resurselor de apă
 • 5.3.1 Monitoringul apelor de suprafață
 • 5.3.2 Monitoringul apelor subterane
 • 5.4 Mecanismul economic de gestionare a resurselor de apă
 • 5.4.1 Subvențiile pentru folosirea rațională și protecția resurselor de apă.
 • 5.4.2 Taxele pentru utilizarea resurselor de apă
 • 5.4.3 Plățile pentru deversarea poluanților cu apele reziduale
 • 5.4.4 Amenzile pentru încălcarea legislației de folosință și protecție a apelor
 • 5.4.5 Prejudiciile cauzate resurselor de apă
 • 5.5 Concluzii și analiza SWOT la capitolul 5

Concluzii generale
Recomandări
Bibliografia
Anexe
Acte de implementare
Declarația privind asumarea răspunderii
Curriculum Vitae